Ἐφ’ ὅσον ὁ χριστιανὸς γνωρίζει ἐνσυνειδήτως τὸ ‘’ἀνήθικο’’ τῆς προελεύσεως τῶν ἐμβολίων, πρᾶγμα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ διακηρύξει, *κολάζεται*, διότι η πράξη αὐτή, συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή.

Ἐδῶ δὲν χωροῦν ὑποκειμενικὲς ἀντιλήψεις καὶ ἀπόψεις!