Ὁ Θεὸς τὸν ἔφερεν τὸν Ἄβραμ ἐδῶ εἰς τὴν Χαναάν, τὴν ὁποίαν ὑπόσχεται νὰ δώσῃ κληρονομίαν εἰς τοὺς ἀπογόνους του. Καὶ νὰ τώρα ὁ Ἄβραμ πεινᾷ!


Τί τόπος λοιπὸν εἶναι αὐτός;

Καὶ διατί τὸν ἔφερεν ἐδῶ ὁ Θεὸς τὸν Ἄβραμ;

Διὰ νὰ πεινάσῃ καὶ διὰ νὰ κινδυνεύσῃ ἀπὸ τὴν στέρησιν τοῦ ἄρτου;

Ἰδοὺ ἡ νέα τοῦ πατριάρχου μας δοκιμασία. Ἰδοὺ τὸ νέον τῆς πίστεώς του γυμνάσιον.

Βέβαια· ἡ ἰσχυρὰ καὶ μεγάλη πίστις δὲν ἀποκτᾶται παρὰ μὲ διαφόρους πειρασμούς, μὲ συνεχεῖς δοκιμασίας. Καὶ ὅπως διὰ νὰ κάμῃς δυνατὸν τὸ σῶμα, πρέπει νὰ τὸ ὑποβάλῃς εἰς τοὺς κόπους τῶν γυμνασίων καὶ τῶν ἀγωνισμάτων, ἔτσι καὶ διὰ νὰ κάμῃς δυνατὴν τὴν ψυχήν σου εἰς τὴν πίστιν, πρέπει νὰ περάσῃς ἀπὸ τὴν κάμινον τῶν δοκιμασιῶν καὶ τῶν θλίψεων.

Καὶ δι’ αὐτὸ εἰμπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶσαι εὐλογημένος ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅπως εἶναι καὶ ὁ πατριάρχης Ἄβραμ, καὶ ὅμως νὰ συναντᾷς εἰς τὸν βίον σου πολλὰς δοκιμασίας καὶ θλίψεις, ὅπως τὰς συνήντησε καὶ ἐκεῖνος. Εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ αὐταί, διότι ὁ Θεὸς ζητεῖ δι’ αὐτῶν νὰ σὲ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν τελειότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Ἀλλ’ ἰδού, ὅτι ὁ πιστὸς Ἄβραμ μένει ἀκλόνητος εἰς τὴν πίστιν του. Καὶ ἐπειδὴ ἤξευρε καλά, ὅτι ἔπρεπε νὰ μεταχειρισθῇ ὅλα τὰ δίκαια μέσα, διὰ τῶν ὁποίων θὰ μποροῦσεν ἀπὸ τὴν πεῖναν ἐκείνην νὰ γλυτώσῃ, σηκώνεται καὶ φεύγει ἀπὸ τὴν γῆν Χαναὰν καὶ καταβαίνει εἰς τὴν Αἴγυπτον διὰ νὰ παροικήσῃ ἐκεῖ.

Πρόσεξε, ἀναγνῶστα μου, διὰ νὰ θαυμάσῃς εἰς τὴν ἀπόφασιν καὶ τὸ ταξείδιον αὐτὸ τὴν μεγάλην πίστιν τοῦ δικαίου Ἄβραμ.

Πρώτον, δὲν κάθηται εἰς τὴν Χαναὰν καὶ νὰ εἴπῃ, ὅτι ὁ Θεὸς ποὺ μὲ ἔφερεν ἐδῶ, ἂς φροντίσῃ διὰ τὴν σωτηρίαν μου.

Δὲν κάθηται μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια περιμένοντας ἀπὸ τὸν οὐρανὸν νὰ βρέξῃ σιτάρι.

Ἐὰν τὸ ἔκαμνεν αὐτό, θὰ ἐπείραζε τὸν Θεόν.

==================================

Ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωκε νοῦν. Καὶ συνεπῶς ὡς ἄνθρωπος μὲ νοῦν, ὅπου εἶναι ὁ Ἄβραμ, ἔχει καθῆκον νὰ λάβῃ ὅλα του τὰ μέτρα διὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν περίστασιν. Καὶ μόνον ὅταν αὐτὸς δὲν εἰμπορῇ τίποτε νὰ κάμῃ, μόνον τότε πρέπει νὰ περιμένῃ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

Από το θαυμάσιο ιστολόγιο: patrologos.gr