Μία βρετανικὴ ἔκθεση μὲ τὴν ἔνδειξη τοῦ κατ’ ἐπείγοντος μὲ ἡμερομηνία 9/6/21 ἀπαιτεῖ πλήρη διακοπὴ τῶν ἐμβολίων COVID σὲ ἀνθρώπους!!! Κατατέθηκε στὸ ἀντίστοιχο μὲ τῶν Η.Π.Α. (VAERS), τὸ MHRA.

Μία «ἐπείγουσα προκαταρκτικὴ ἀναφορὰ δεδομένων Κίτρινης Κάρτας», ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, ποὺ ἑδρεύει στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ὑποβλήθηκε στὴ Ρυθμιστικὴ Ὑπηρεσία Φαρμάκων καὶ Προϊόντων Ὑγείας (MHRA) δηλώνει ὅτι «τὸ MHRA ἔχει πλέον περισσότερα ἀπὸ ἀρκετὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸ σύστημα Κίτρινης Κάρτας νὰ κηρύξει τὰ ἐμβόλια COVID-19 μὴ ἀσφαλῆ γιὰ χρήση σὲ ἀνθρώπους”.

Παρόμοιο μὲ τὸ Σύστημα Ἀναφορᾶς Ἀνεπιθύμητων Συμβάντων τῶν Η.Π.Α. (VAERS), τὸ MHRA περιγράφει τὸ σκοπὸ τοῦ συστήματος Κίτρινης Κάρτας ὡς παροχὴ «ἔγκαιρης προειδοποίησης ὅτι ἡ ἀσφάλεια ἑνὸς φαρμάκου ἢ μίας ἰατρικῆς συσκευῆς μπορεῖ νὰ ἀπαιτεῖ περαιτέρω διερεύνηση».

Ἡ ἔκθεση, ποὺ ὑπογράφτηκε ἀπὸ τὴν Evidence-based Medicine Consultancy Ltd καὶ τὴν διευθύντρια EbMC Squared CiC, Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), λέει: «Ἔχουμε ἀναζητήσει τὶς ἀναφορὲς τῆς Κίτρινης Κάρτας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες παθολογικὲς λέξεις-κλειδιὰ γιὰ τὴν ὁμαδοποίηση τῶν δεδομένων, σύμφωνα μὲ τὶς ἀκόλουθες πέντε [sic] εὐρεῖες, κλινικὰ σχετικὲς κατηγορίες:

– Αἱμορραγία, πήξη καὶ ἰσχαιμικὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες

– ADR ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος

– ADR «Πόνος»

– Νευρολογικὰ ADR

– ADR ποὺ περιλαμβάνουν ἀπώλεια ὅρασης, ἀκοῆς, ὁμιλίας ἢ ὄσφρησης

-ADR ἐγκυμοσύνης

Ἡ ἔκθεση συνεχίζει: «Γνωρίζουμε τοὺς περιορισμοὺς τῶν δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης καὶ κατανοοῦμε ὅτι οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ἀναφερόμενες ἀνεπιθύμητες ἀντιδράσεις φαρμάκων δὲν πρέπει νὰ ἑρμηνεύονται ὡς ἔννοια ὅτι τὸ ἐν λόγῳ φάρμακο προκαλεῖ γενικὰ τὸ παρατηρούμενο ἀποτέλεσμα ἢ δὲν εἶναι ἀσφαλὲς στὴ χρήση. Μοιραζόμαστε αὐτὴν τὴν προκαταρκτικὴ ἔκθεση λόγω τῆς ἐπείγουσας ἀνάγκης κοινοποίησης πληροφοριῶν, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσουν σὲ διακοπὴ τῆς διάθεσης τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τὴ διεξαγωγὴ πλήρους ἔρευνας. Σύμφωνα μὲ τὴν πρόσφατη ἐργασία τῶν Seneff and Nigh, οἱ πιθανὲς ὀξεῖες καὶ μακροπρόθεσμες παθολογίες περιλαμβάνουν:

  • – Πολυοργανικό φλεγμονῶδες νόσημα καὶ αὐτοανοσία.
  • – Ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις καὶ ἀναφυλαξία
  • – Βελτίωση ἐξαρτώμενη ἀπὸ ἀντισώματα
  • -Ἐνεργοποίηση λανθανουσῶν ἰογενῶν λοιμώξεων
  • – Νευροεκφυλισμὸς καὶ ἀσθένειες prion
  • – Ἐμφάνιση νέων παραλλαγῶν τοῦ SARSCoV2
  • – Ἐνσωμάτωση τοῦ γονιδίου τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας στὸ ἀνθρώπινο DNA

«Εἶναι πλέον προφανὲς ὅτι αὐτὰ τὰ προϊόντα στὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος εἶναι τοξικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀπαιτεῖται ἄμεση διακοπὴ τοῦ προγράμματος ἐμβολιασμοῦ, ἐνῷ πραγματοποιεῖται πλήρης καὶ ἀνεξάρτητη ἀνάλυση ἀσφάλειας γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς πλήρους ἔκτασης τῶν βλαβῶν, τὰ ὁποῖα προτείνουν τὰ δεδομένα τῆς Κίτρινης Κάρτας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, περιλαμβάνουν θρομβοεμβολισμό, φλεγμονώδη νόσο πολλαπλῶν συστημάτων, καταστολὴ τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, αὐτοανοσία καὶ ἀναφυλαξία, ὡς Ἐξάρτηση σχετιζόμενη ἀπὸ ἀντισώματα (ADE).

Ἡ ἔκθεση καταλήγει στὸ συμπέρασμα: «Τὸ MHRA ἔχει πλέον περισσότερα ἀπὸ ἀρκετὰ στοιχεῖα στὸ σύστημα Κίτρινης Κάρτας, γιὰ νὰ κηρύξει τὰ ἐμβόλια COVID-19 μὴ ἀσφαλῆ γιὰ χρήση σὲ ἀνθρώπους.

Πρέπει νὰ γίνει προετοιμασία γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ἀνθρωπιστικῶν προσπαθειῶν, γιὰ νὰ βοηθήσουν ἐκείνους ποὺ ἔχουν πληγεῖ ἀπὸ τὰ ἐμβόλια COVID-19 καὶ γιὰ τὴν πρόβλεψη καὶ βελτίωση τῶν μεσοπρόθεσμων καὶ μακροπρόθεσμων ἐπιπτώσεων.

Καθὼς ὁ μηχανισμὸς γιὰ βλάβες ἀπὸ τὰ ἐμβόλια φαίνεται νὰ εἶναι παρόμοιος μὲ τὸ ἴδιο τὸ COVID-19, αὐτὸ περιλαμβάνει τὴ συμμετοχὴ πολλῶν διεθνῶν ἰατρῶν καὶ ἐπιστημόνων μὲ ἐμπειρία στὴν ἐπιτυχῆ θεραπεία τοῦ COVID-19.

«Ὑπάρχουν τουλάχιστον 3 ἐπείγουσες ἐρωτήσεις ποὺ πρέπει νὰ ἀπαντηθοῦν ἀπὸ τὸ MHRA:

  • – Πόσα ἄτομα ἔχουν πεθάνει ἐντὸς 28 ἡμερῶν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό;
  • – Πόσα ἄτομα ἔχουν νοσηλευτεῖ ἐντὸς 28 ἡμερῶν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό;
  • – Πόσα ἄτομα ἔχουν ἀναπηρία ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό;».

Πηγή: Ιστοσελίς και Ορθόδοξος Τύπος

“americasfrontlinedoctors.org”, 11.06.2021