ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ !!!

ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ :

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ / ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ … ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ

Όπως γνωρίζετε ο υιός μας/μου / η θυγατέρα μας/μου … ,
μαθητής/τρια τ… ,

έχει υπερβεί το ανώτατο όριο των απουσιών στο τρέχον σχολικό έτος.

Δια της παρούσης, σας δηλώνουμε/ω ότι οι απουσίες του υιού μας/μου / θυγατέρας μας/μου οφείλονται σε αποκλειστική δική μας/μου υπαιτιότητα.

Ειδικότερα, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας, σύγχυσης και ανασφάλειας που δημιουργήθηκε, αφενός σχετικά με την χρήση μάσκας, αφετέρου σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 και της άγνωστης, κατά την παραδοχή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ασθένειας Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον, αποφασίσαμε να μη στείλουμε τον υιό μας/μου / θυγατέρα μας/μου στη σχολική μονάδα, θεωρώντας απολύτως καλόπιστα ότι με την απόφασή μας αυτή προστατεύσαμε την υγεία και τη ζωή του. Υπήρξαν αντιφατικές επιστημονικές παραδοχές σχετικά με τη χρήση μάσκας από τον πληθυσμό, ασάφεια ως προς τα επιστημονικά δεδομένα για την ασφάλεια της χρήσης μάσκας από τα παιδιά, ενώ αντιθέτως υπήρξε απολύτως σαφές ότι η χρήση αυτή μειώνει αλλά δεν αποκλείει την πιθανότητα μετάδοσης του ιού στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, στη διαδικασία των self test που ακολουθήθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ του σχολικού έτους, κατέστη επίσης ξεκάθαρο ότι τα αρνητικά αποτελέσματα των self test δεν είναι 100% αξιόπιστα, όπως ακριβώς η χρήση μάσκας δεν αποκλείει 100% τη μετάδοση του ιού, γεγονός που διατήρησε ή και ενέτεινε την ανησυχία μας για την ασφάλεια του υιού μας/μου / θυγατέρας μας/μου.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59871/ΓΔ3/27.5.2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο υποβάλλουμε συνημμένα, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών οι απουσίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται ανωτέρω, η απουσία του υιού μας/μου / θυγατέρας μας/μου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του/της αλλά σε αντικειμενικό λόγο ανωτέρας βίας, ήτοι στη δική μας αποκλειστική απόφαση, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της άσκησης της γονικής μέριμνάς του/της, να μην τον/την στείλουμε/στείλω στην σχολική μονάδα, για τους ως άνω εκτιθέμενους λόγους, τους οποίους εκτιμήσαμε/εκτίμησα ως πολύ σοβαρούς.

Μετά ταύτα, παρακαλούμε/παρακαλώ να μην προσμετρηθούν κατά τα άνω οι απουσίες του υιού μας/μου / θυγατέρας μας/μου για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Από τον δικηγόρο κο Νικ. Αντωνιάδη και την σελίδα του στο mewe