Κάποτε ὁ ἀββᾶς Σισόης μόναζε στὸ ὅρος τοῦ ἀββᾶ Ἀντωνίου. Ὁ διακονητὴς τοῦ
καθυστέρησε νὰ ἔρθει σ’ αὐτὸν κι ἔτσι δὲν εἶχε δεῖ ἄνθρωπο γιὰ δέκα περίπου μῆνες.

Μιὰ μέρα, καθὼς περπατοῦσε στὸ ὅρος, συναντάει ἕναν Φαρανίτη ποὺ κυνηγοῦσε ἄγρια ζῷα.

Τὸν ρωτάει ὁ Γέροντας: «Ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι καὶ πόσο καιρὸ ἔχεις ἐδῶ;»

Ἄπαντησε: «Ἀββᾶ, ἀλήθεια ἔχω ἕντεκα μῆνες σ’ αὐτὸ τὸ βουνὸ καὶ δὲν εἶδα ἄνθρωπο ἐκτὸς ἀπὸ σένα».

Ὅταν τ’ ἄκουσε αὐτὸ ὁ Γέροντας, μπῆκε στὸ κελί του, χτυποῦσε τὸ στῆθος του κι ἔλεγε: «Ὁρίστε, Σισόη νόμισες ὅτι τέλος πάντων κάτι ἔχεις κάνει, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχεις καταφέρει οὔτε ὅ,τι αὐτὸς ὁ κοσμικὸς»

* * * * * * * * *
Διηγοῦνταν γιὰ τὸν ἀββᾶ Σισόη ὅτι τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του, ἐνῷ κάθονταν ὁλόγυρά του οἱ Πατέρες, τὸ πρόσωπό του ἔλαμψε σὰν τὸν ἥλιο.

Καὶ τοὺς λέει: «Νά, ᾖρθε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος».

Ὕστερα ἀπὸ λίγο λέει: «Νά, ᾖρθε ἡ χορεία τῶν προφητῶν». Πάλι τὸ πρόσωπό του ἔλαμψε περίσσια.

Εἶπε: «Νά, ᾖρθε ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων». Κι ἔγινε δυὸ φορὲς λαμπρότερο τὸ πρόσωπό του καὶ φαινόταν σὰν νὰ μιλοῦσε ὁ ἴδιος μὲ κάποιους.

Οἱ Γέροντες τὸν παρακάλεσαν: «Μὲ ποιὸν μιλᾷς, πάτερ;» «Νὰ -εἶπε ἐκεῖνος- ἄγγελοι ᾖρθαν νὰ μὲ πάρουν καὶ παρακαλῶ νὰ παραμείνω, γιὰ νὰ μετανοήσω λίγο».

Τοῦ λένε τότε οἱ Γέροντες: «Πάτερ, δὲν ἔχεις ἀνάγκη νὰ μετανοήσεις».

Κι ὁ Γέροντας τοὺς εἶπε: «Ἀλήθεια λέω δὲν βλέπω στὸν ἑαυτό μου νὰ ἔχω βάλει ἀρχή».

Καὶ κατάλαβαν ὅλοι ὅτι ἔφθασε στὴν τελειότητα.

Τὸ πρόσωπό του ἔλαμψε πάλι ὅπως ὁ ἥλιος καὶ ὅλοι φοβήθηκαν.

Τοὺς λέει: «Βλέπετε: ὁ
Κύριος ᾖρθε καὶ λέει: Φέρτε σὲ μένα τὸ σκεῦος τῆς ἐρήμου».

Ἀμέσως παρέδωσε τὸ πνεῦμα, καὶ φάνηκε σὰν νὰ ἄστραψε, καὶ ὅλο το κελὶ γέμισε μὲ εὐωδία.

* * * * * * * * *

Ὁ ἴδιος ὁ ἀββᾶς Σισόης ὅταν ἔμενε στὸ κελί του, πάντοτε ἔκλεινε τὴν πόρτα.

Κάθε φορᾷ ποῦ τὸν ρωτοῦσε κάποιος γιὰ τὸν ἀββᾶ Παμβῶ, ἔλεγε: «Μέγας ὁ Παμβῶ μέγας ἦταν στὰ ἔργα του».

* * * * * * * *

Ἕνας ἀπὸ τοὺς Πατέρες εἶπε ὅτι κάποιος συνάντησε τὸν ἀββᾶ Σιλουανὸ καὶ ὅταν εἶδε τὸ πρόσωπό του καὶ τὸ σῶμα του ὅτι ἔλαμψε σὰν ἀγγέλου, ἔπεσε μὲ τὸ πρόσωπο στὴν γῆ.

Ἔλεγε ἐπίσης ὅτι καὶ μερικοὶ ἄλλοι ἔχουν αὐτὸ τὸ χάρισμα.