Ἕνας φοβερὸς ὅρκος τῆς Μεγάλης Συνωμοσίας

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τί θέλουν νὰ κρύψουν οἱ «Συνωμόται»;

Οἱ βαρεῖς τίτλοι τοῦ ἀνὰ χεῖρας πονηματίου μας, προκαλοῦν ἀπορίες: Ποῖοι εἶναι λοιπὸν αὐτοὶ οἱ διαβόητοι «συνωμότες» καὶ εἰς τί ἀκριβῶς συνίσταται ἡ μεγάλη Συνωμοσία τους; «Ὕστερα, πότε ἄρχισε ἡ συνωμοσία αὐτὴ καὶ σὲ ποῖο σημεῖο βρίσκεται σήμερα;


…Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν ἰσχυριστήκαμε ὅτι ἔχουμε εἰς χεῖρας μας ὅλα τὸ «ὀνόματα» τῶν συνωμοτῶν, περὶ τῶν ὁποίων ὁ ὑπαινικτικὸς ἐδῶ λόγος, οὔτε καὶ λεπτομερῆ κατάλογο τῶν σκοτεινῶν ἐπιδιώξεων τῶν ἐνεχομένων ἐμεῖς ἔχουμε.

ΙΧΝΗΛΑΤΟΥΜΕ μόνο τὰ τῆς μεγάλης αὐτῆς Συνωμοσίας καὶ βλέπουμε καθαρὰ τὰ βήματά της, ὅπως τὰ εἶδαν οἱ παλαιότεροι ἡμῶν ἐρευνητὲς καὶ τὰ ἐξέθεσαν ἤδη ὅλα ἀπὸ ἐτοῦτες ἐδῶ τὶς στῆλες τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου, ἀπὸ χρόνων πολλῶν…

Τὸ ξεκίνημα

Ἡ ἀρχὴ ὡστόσο τῆς «Πλεκτάνης» αὐτῆς εἶναι γνωστή. Εἶναι ἡ ἀλαζονικὴ αὐτονόμηση

– Πτώση τῶν πρώτων ἀνθρώπων τῆς γῆς, ἡ δὲ πορεία αὐτῆς τῆς «Συνωμοσίας» καὶ ἡ τελικὴ ἔκβασή της διαγράφονται, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος, εἰς τὴν Ἁγία Γραφή.

Τὸ ὄνομα τώρα τοῦ «Ἀρχηγοῦ» τῆς μεγάλης Πλεκτάνης εἶναι ὁ Ἑωσφόρος τῆς Πτώσεως, ὁ δοξολογούμενος σήμερα ὑπὸ πλήθους Ὀργανώσεων, τάσεων, προσώπων καὶ βαρύγδουπων ὀνομάτων, ἐκ τοῦ πλαγίου ἢ ἀπ’ εὐθείας!


Ὁ τρομερὸς ὅρκος τῶν ἀποκρύψεων…

Παρουσιάζουμε τώρα, ἐδῶ, ἕνα ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς ὅρκους τῆς συνέχειας, τῆς σύγχρονης Μεγάλης Συνωμοσίας, τὰ «κρυπτόμενα» τῆς ὁποίας μποροῦν – μὲ λίγη προσπάθεια- νὰ ἰχνηλατήσουν οἱ νοήμονες καὶ «γεγυμνασμένοι» ἀναγνῶστες τοῦ Ὀρθ. Τύπου, παρατηρώντας ὅσα πικρά, πικρότατα συντελοῦνται εἰς τὸ προσκήνιο -τώρα πιὰ- τοῦ κόσμου τούτου καὶ στὴν Πατρίδα μας!

Ἰδοὺ ὁ φοβερὸς ὅρκος, ἔτσι ὅπως τὸν διαβάζουμε σὲ ἐπισημότατο μασονικὸ κείμενο – Τυπικὸ Μύησης τῶν τεκ­τόνων. Ἀπευθυνόμενος ὁ μυητὴς – Διδάσκαλος τῶν μασόνων πρὸς τὸν μυούμενον τὸν «διατάσσει» ὡς ἀκολούθως:

-Γονατίστε στὸ ἀριστερὸ γόνατο… Προφέρατε ὁλόκληρο τὸ ὄνομά σας καὶ ἐπαναλάβατε μετὰ ἀπὸ ἐμένα: Ἐγὼ ὁ (…) ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος καὶ αὐτῆς τῆς ἄξιας σεβασμίας καὶ νόμιμης Στοᾶς τῶν Τεκτόνων (…), ἐπίσημα καὶ μὲ εἰλικρίνεια ὑπόσχομαι καὶ ὑποχρεώνομαι ὅτι θὰ περιφρουρῶ, θὰ καλύπτω καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἀποκαλύπτω ὁποιοδήποτε μέρος ἢ μέρη, σημεῖο ἢ σημεῖα τῶν μυστικῶν ἢ τῶν μυστηρίων τῶν Ἐλευθέρων Τεκτόνων, καὶ τῶν ἀνηκόντων σ’ αὐτούς, τὰ ὁποῖα μοῦ ἔχουν γίνει ἤδη γνωστὰ ἢ πρόκειται νὰ μοῦ ἀνακοινωθοῦν τώρα ἢ ὁποτεδήποτε στὸ μέλλον (…).
… Ἀκόμη ὑπόσχομαι ἐπίσημα ὅτι ποτὲ αὐτὰ τὰ μυστικὰ δὲν θὰ τὰ γράψω, παραστήσω, χαράξω, σημειώσω, σμιλεύσω ἢ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο σχεδιάσω οὔτε θὰ προκαλέσω ἢ θὰ ἀνεχθῶ νὰ διαπραχθεῖ αὐτὸ ἀπὸ ἄλλους (…)


… Ἀκόμη ὑπόσχομαι ἐπίσημα ὅτι ποτὲ αὐτὰ τὰ μυστικὰ δὲν θὰ τὰ γράψω, παραστήσω, χαράξω, σημειώσω, σμιλεύσω ἢ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο σχεδιάσω οὔτε θὰ προκαλέσω ἢ θὰ ἀνεχθῶ νὰ διαπραχθεῖ αὐτὸ ἀπὸ ἄλλους (…)…Ὅλα αὐτὰ [ἐκφωνεῖ ἐν συνεχείᾳ ὁ μυούμενος ἐνώπιον τῶν μασόνων] ὑποχρεώνομαι ἐπίσημα νὰ τηρῶ χωρὶς ἀντιλογία, ἐπιφύλαξη ἢ ὑπεκφυγή, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι, ἐὰν παραβιάσω ὁποιοδήποτε ἀπ’ αὐτὰ θὰ στιγματισθῶ συνειδητὰ ὡς ἐπίορκος, χωρὶς καμιὰ ἠθικὴ ὑπόσταση καὶ παντελῶς ἀνάξιος, γιὰ νὰ γίνω δεκτὸς σὲ αὐτὴ τὴ σεβάσμια Στοὰ ἢ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη κανονικὴ Στοὰ (…)

Λέγει τότε ὁ μυητὴς μασόνος Διδάσκαλος στὸν μυούμενο:

…Ὅσα ἐπαναλάβατε δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ θεωρηθοῦν ὡς μιὰ πολὺ σοβαρὴ ὑπόσχεση [ὅρκος]…».

Ἰδοὺ παρακάτω καὶ ἡ φοβιστικὴ

συνέχεια τοῦ μασονικοῦ ὅρκου

Ἐν συνεχείᾳ ὁ μυητὴς τέκτων, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν μυούμενον, τοῦ λέγει καὶ τοῦτα τὰ ἐκτάκτως φοβιστικά, τρομακτικὰ θὰ τὰ λέγαμε, ὡς ἀκολούθως:

«… Ἀδελφέ… μὲ τὴν ἤρεμη καὶ εἰλικρινῆ στάση σου αὐτὸ τὸ βράδυ, ξέφυγες ἀπὸ δυὸ μεγάλους συμβολικοὺς κινδύνους. Ὑπῆρχε ὅμως καὶ τρίτος κίνδυνος, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, θὰ σὲ παραφύλαγε μέχρι τὶς τελευταῖες στιγμὲς τῆς ζωῆς σου.

Οἱ κίνδυνοι ποὺ διέφυγες ἦσαν τοῦ Ἐγχειριδίου καὶ τοῦ στραγγαλισμοῦ, ἐπειδὴ κατὰ τὴν εἴσοδό σου στὴν Στοά, τὸ Ἐγχειρίδιο αὐτὸ κατευθυνόταν πρὸς τὸ γυμνὸ ἀριστερὸ στῆθος σου, θέλοντας νὰ δείξει ὅτι ἂν εἶχες ἀποπειραθεῖ νὰ προχωρήσεις βίαια, θὰ εἶχες γίνει ὑπαίτιος τοῦ θανάτου σου, ἀπὸ μαχαίρωμα [!] ἐνῷ ὁ Ἀδελφὸς [μασόνος] ποὺ τὸ κρατοῦσε θὰ ἔμενε ἀκίνητος ἐκτελώντας τὸ καθῆκον του…».

========================

Καὶ τὰ φοβερὰ αὐτὰ τοῦ τεκτονικοῦ ὅρκου γιὰ τὴν μὴ ἀποκάλυψη τῶν μασονικῶν «μυστικῶν» συνεχίζονται ὡς ἀκολούθως. Μυητὴς πρὸς μυούμενον:

«… Ὑπῆρχε ἐπίσης αὐτὴ ἡ θηλιὰ περασμένη γύρω ἀπὸ τὸ λαιμό σου ποὺ θὰ ἔκανε ὁποιαδήποτε ἀπόπειρά σου νὰ φύγεις ἐξ ἴσου μοιραία.

…Ἀλλὰ ὁ κίνδυνος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος παραδοσιακὰ θὰ σὲ παραφύλαγε μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς σου, ἦταν ἡ φυσικὴ ποινή, ἡ κάποτε συνδεδεμένη μὲ τὴν Ὑποχρέωση τοῦ Τέκτονα, δηλαδὴ νὰ ἀποκοπεῖ ὁ λάρυγγάς σου, ἂν ποτὲ παράνομα ἀπεκάλυπτες τὰ μυστικὰ τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ [= τῆς Μασονίας].

Ὁλόκληρη ἡ ποινὴ [συνεχίζουν οἱ τέκτονες], ἦταν: νὰ σοῦ ἀποκοπεῖ ὁ λάρυγγας, νὰ σοῦ ξεριζωθεῖ ἡ γλώσσα καὶ νὰ ταφεῖς στὴν ἄμμο τῆς θάλασσας σὲ ρηχὰ νερὰ ἢ σὲ ἀπόσταση διακοσίων μέτρων ἀπὸ τὴν ἀκτή, ὅπου τὰ κύματα ἀνεβοκατεβαίνουν τακτικά…».

Ἡ φοβερὴ αὐτὴ μύηση – προβιβασμὸς σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ Σώματα τῆς Μασονίας «κλείνει» ὡς ἀκολούθως:

«…Τὸ νὰ συμπεριλάβουμε τώρα μιὰ τέτοια ποινὴ εἶναι περιττό, ἀφοῦ ἡ Ὑποχρέωση, τὴν ὁποία ἀνέλαβες ἀπόψε, εἶναι δευσμευτικὴ γιὰ ὅλη σου τὴ ζωή.

Τώρα [συνεχίζει τελειώνοντας ὁ μυητὴς ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν μυούμενο], ἀφοῦ ἀνέλαβες τὴ Μεγάλη καὶ Ἐπίσημη Ὑποχρέωση τοῦ Τέκτονα, μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ σὲ πληροφορήσω ὅτι στὸν Ἐλευθεροτεκτονισμὸ [τὴ Μασονία] ὑπάρχουν πολλοὶ βαθμοὶ καὶ ἰδιαίτερα μυστικὰ γιὰ καθένα ἀπ’ αὐτούς…».

(Ἡ ἀκριβὴς πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία παραθέσαμε ὅσα τρομακτικὰ παραπάνω διαβάσατε: Ἐθνικὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΜΙΛΗΣ Emulation Ritual, Ἀθῆναι, Ἀπρίλιος 1997)

Σχόλιον τοῦ Μοναχοῦ Ἀβερκίου

Ποῖα εἶναι αὐτὰ τὰ «βαρύτιμα» μυστικὰ τῆς Μασονίας, τὰ ὁποῖα διὰ πλήθους φοβερῶν ὅρκων καλοῦνται νὰ ἀποκρύψουν οἱ μυούμενοι ἢ οἱ προαγόμενοι στὸν τεκτονι­σμὸ χαμηλόβαθμοι τέκτονες;

Ἀπάντηση:

Τὰ μυστικὰ αὐτὰ ἀνήκουν σὲ δύο κατηγορίες: στὰ συνθηματικὰ σημεῖα καὶ λέξεις γιὰ τὴν μεταξύ τους ἀναγνώριση, καὶ στὰ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μυστικὰ ποὺ εἶχε καὶ ἔχει ἡ Μασονία κατὰ τὴ μακραίωνη ἱστορία της (ἀπὸ τὸ 1717).