Συνέχεια


Τὰ πραγματικὰ μυστικὰ συνοψίζονται σὲ μία καὶ μόνη παράγραφο, ἔτσι ὅπως τὴν διαβάζουμε σὲ μασονικὸ ἔντυπο, τὴν ὡς ἑξῆς ἔχουσα: «Ὁ Τέκτων [γράφουν οἱ ἴδιοι] ὁτὲ μὲν εἶναι δημοτικὸς [δημοκρατικός], ὁτὲ ἀριστοκρατικός, καὶ ἄλλοτε μὲν καταρρίπτει τοὺς βωμοὺς τῶν ναῶν, ἄλλοτε δὲ κατακρημνίζει τοὺς θρόνους τῶν βασιλέων…»

(πηγή: τὸ τεκτ. περιοδικὸ Πυθαγόρας, ἔτους 1882, ἔτος πρῶτο, φυλλάδιο γ΄, σελ. 291).

++++++++++++++++++++++

Ἐρώτηση πρώτη: – Πῶς, τώρα, οἱ μασόνοι «καταρρίπτουν» τοὺς βωμοὺς τῶν ναῶν [τὰ δόγματα τῶν διαφόρων θρησκειῶν] καὶ «κατακρημνίζουν» τοὺς θρόνους τῶν βασιλέων…» [τῶν Κυβερνητῶν, γενικότερα, ἂν δὲν ὑπακούσουν στὸν Τεκτονισμό];

Ἐρώτημα δεύτερο: Πῶς, μὲ ποίους τρόπους ἐπιτυγχάνουν αὐτὲς τὶς «κατακρημνίσεις» οἱ τέκτονες καὶ οἱ θυγατρικὲς αὐτῶν Ὀργανώσεις;

Ἐρώτημα τρίτο: Διὰ ποῖον σκοπὸν ποιοῦν πάντα ταῦτα; (οἱ ἀπαντήσεις θὰ δοθοῦν προσεχῶς).


Ἀναγκαία Ἐπισήμανσις

Τὰ παραπάνω φοβερὰ ποὺ γιὰ πρώτη φορά ἀποκαλύπτονται στὸ κοινό, δὲν τὰ γράψαμε, γιὰ νὰ προκαλέσουμε οἱασδήποτε μορφῆς ἐχθρότητα πρὸς ὁμάδα ἢ ὁμάδες καὶ Ὀργανώσεις συνανθρώπων μας καὶ συμπολιτῶν μας.

Ὄχι γι’ αὐτό.

Τὰ γράψαμε κυρίως, γιὰ νὰ τὰ διαβάσουν οἱ τυχὸν – οἱ τυχὸν ἐπαναλαμβάνουμε- κληρικοί μας, οἱ ἐκ τοῦ μακρόθεν (ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἐπαναλαμβάνουμε) «φλερτάροντες» ὀλίγον τὴν διαβόητη Μασονία… Γιὰ νὰ συναισθανθοῦν -ἴσως- οἱ ἐξ αὐτῶν τυχὸν ἀφελεῖς ἢ φιλόδοξοι, εἰς τί σκοτεινοὺς λαβυρίνθους θὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ρασοφόροι αὐτοί.

– Ἂς γίνω μασόνος, γιὰ νὰ γίνω «Δεσπότης», «Ἀρχιεπίσκοπος» ἢ καὶ «Πατριάρχης», ἴσως κάποιοι φιλόδοξοι θὰ μποροῦσαν νὰ διαλογιστοῦν.Ἀλλὰ ἂν – ἂν ἐπαναλαμβάνουμε- θὰ μποροῦσαν νὰ συμβαίνουν αὐτὰ ΣΗΜΕΡΑ (ἀφοῦ χθὲς καὶ προχθὲς ἦσαν συνήθη!), τότε οἱ συνέπειες ἐκ τοιούτων «ποιμένων» θὰ ἦσαν ὀλέθριες γιὰ τὸ ποίμνιό «τους» καὶ -κυρίως- πικρές, πικρότατες γιὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ καὶ ὄχι πατερικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας… Ζητᾶτε σχετικὰ παραδείγματα γιὰ τὸ προχθὲς καὶ τὸ χθὲς καὶ ὀνόματα; Ὅσα θέλετε!

**************

Παρ’ ὅλα ἐτοῦτα τὰ λογιζόμενα, ὁ ἐλεήμων Θεός, τοῦ ὁποίου αἱ βουλαὶ εἶναι ἀνεξιχνίαστοι ἂς κρίνει μὲ τὸ μέγα Του ἔλεος τὰ ἀτοπήματα καὶ τὰ ἀνομήματα ὅλων ἡμῶν.

Αὐτὰ πάντως τὰ περὶ Πίστεως πρέπει νὰ λέγονται καὶ νὰ κολάζονται, ἀφοῦ τὸ θράσος μερικῶν κληρικῶν ὡς πρὸς τὰ θέματα τῆς Πίστεως ὑπῆρξε -καὶ εἶναι- ἀπύθμενο. Διότι πῶς νὰ πιστέψεις ὅτι κάποιοι ἐκ τῶν ποιμένων σου ἔχουν προσχωρήσει στὴν Ὀργάνωση -στὶς Ὀργανώσεις- ποὺ στὶς βαθύτερες διδασκαλίες τους προβαίνουν στὸν «δοξασμὸ» τοῦ Ἑωσφόρου τῆς Πτώσεως!

(προσεχῶς τὰ ἄλλα, ἕνα-ἕνα).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος


* Ὅτι οἱ τέκτονες προβαίνουν στὸν «δοξασμὸ» τοῦ Ἑωσφόρου τῆς πτώσεως εἶναι σαφὲς στὰ ὡς ἑξῆς αὐθεντικὰ αὐτῶν κείμενα: 1. «Ὁ Διαβήτης» τεκτ. περιοδικό, 2005, τεῦχος 16, σελ. 31 («Ὕμνος στὸν Σατανᾶ»).

2. «Τέκτον. Δελτίον» ἔτους 1971, τεῦχος 100, σελ. 169 («Ὕμνος στὸν Σατανᾶ»).

3. Κωστῆ Μελισσαροπούλου 33ο Ἑπτὰ τεκτονικαὶ Ὁμιλίαι εἰς 18οV, σὲ συνδυασμὸ πρὸς τὸ τυπικὸ τοῦ γ΄ βαθμοῦ γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ τῶν μασόνων.

4. Σπύρου Νάγου 33ο Τεκτονικαὶ ὁμιλίαι 1904-1933, σελ. 36. 5. Τεκτ. Περιοδικὸ «Τεκτονικὴ Ἠχὼ» τόμος Β΄ (1933-34), σελ. 241. 6. Τεκτ. Ἐγκυκλ. λῆμμα ΕΒΛΙΣ (=Ἑωσφόρος).

Καὶ ἀλλοῦ πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ γράμμα καὶ κατὰ τὴν ἔννοια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Ορθόδοξος Τύπος, στις 23 Μαρτίου 2021)