Από την εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου ἔχομεν ἐπικρίνει διὰ τὴν στάσιν του εἰς τὸ οὐκρανικόν, ὡστόσον ἔπραξεν ὀρθῶς νὰ ἀπορρίψη τὰ μέτρα τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν Ἀνάστασιν. Τὸ αὐτὸ πρέπει νὰ πράξουν καὶ οἱ Μητροπολῖται τῆς Ἑλλάδος.

Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς 24ης Ἀπριλίου 2021:

«Ἡ ἀκολουθία καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως θὰ πραγματοποιηθοῦν ὡς ἑξῆς: Στὶς 10.30 μ.μ θὰ ψαλεῖ ὁ Κανόνας καὶ στὶς 11.30 μ.μ θὰ γίνει ὁ Καλὸς Λόγος καὶ ἡ ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου.

Στὴν συνέχεια θὰ τελεστεῖ ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε θὰ πρέπει νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὴν Κυριακή, τὸ ἀργότερο στὶς 1.00 μετὰ τὰ μεσάνυκτα. Σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ὁλοκληρωθεῖ πρὶν τὶς 12.00 (μεσάνυκτα)».