Η Ελπίς μου ο Πατήρ.
Καταφυγή μου ο Υιός.
Σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον.

Τριας Αγία δόξα Σοι