Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Δὲν γράφομεν τὸ παρὸν ἄρθρον διὰ νὰ σχολιάσωμεν, ὡς ἔπραξαν ἄλλα μέσα, ἀντιφατικὰς δηλώσεις καὶ πληροφορίας σχετικῶς μὲ ὅσα ἐκυκλοφορήθησαν περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς νοσηλείας του.

Μᾶς ἀπασχολοῦν βαθύτερα ζητήματα ποὺ ἀγγίζουν τὸν πυρῆνα τῆς πίστεως καὶ προέρχονται ἀπὸ ἐπίσημα χείλη ποὺ ἐκπροσωποῦν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, δηλητηριάζοντα τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τὴν Δευτέραν τοῦ Πάσχα (2020) ὁ ἐπίσημος ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας μετέδωσεν ἐκ­πομπὴν μὲ τίτλον «Τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν κατὰ τὸ ἔτος 1890», τὴν ὁποίαν ἐπεμελήθη ὁ π. Μιχαὴλ Σταθάκης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικοῦ.

Ἐπειδὴ πλησιάζουν γιορτές καὶ πιθανῶς οἱ ναοί μας θὰ εἶναι καὶ πάλιν κλειστοὶ εἶναι καλὸν νὰ διαλύσωμεν τὴν παραπλανητικὴν προπαγάνδα.


Ὁ ἱερεὺς εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκπομπῆς λέγει ὅτι «κατὰ τὸ κοντινὸ ἢ ἀπώτατο παρελθὸν ἔκλεισαν οἱ ναοὶ καὶ οἱ χριστιανοὶ ἔζησαν ἀνάλογες συνθῆκες μὲ τὶς σημερινές».

Μὲ ἀγωνία λοιπὸν ἀναμένομεν νὰ ἀκούσωμεν πότε καὶ πόσας φορὰς συνέβη αὐτό.


Τὸ πρῶτον περιστατικὸν ἀρύεται ἀπὸ ἕνα ἄρθρον τοῦ 1992, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἑρμούπολιν τῆς Σύρου ποὺ ἐμαστίζετο ἀπὸ χολέρα τὸ 1852.

Ἀποροῦμεν πῶς ἕνα ἄρθρον εἰς περιοδικὸν καὶ μάλιστα ἀναφερόμενον εἰς τόσο μακρινὸν περιστατικὸν ἀποτελεῖ ἀντικειμενικὴν πηγήν.

Κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς:

α) ἐξισώνει ἐμμέσως μίαν φοβερὰν θανατηφόρον πανδημίαν χολέρας μὲ τὴ σημερινὴν ἐπιδημίαν, πρᾶγμα ἄτοπον,

β) εἰς τὴν Σῦρον ἐλήφθησαν τοπικὰ μέτρα, ἀλλὰ ὄχι πανελλαδικῆς ἐμβελείας ὡς σήμερα,

γ) ὁ τότε μητροπολίτης Σύρου Δανιὴλ περιώρισε μὲν εἰς τὸ ἐλάχιστον τὰς ἀκολουθίας, ἀλλὰ δὲν ἔκλεισε ποτὲ ἐντελῶς τοὺς ἱεροὺς ναούς,

δ) τὸ τί ἔκανεν ἕνας Ἐπίσκοπος δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἀπόφασις Οἰκουμενικῆς ἰσχύος ἢ ὅτι εἶναι πλήρως σωστὴ καὶ

ε) ὁ Σύρου προέβη εἰς λιτανείαν, ἀνεξαρτήτως ἂν ἐνέδωσεν ἤ ὄχι εἰς τὰς πιέσεις πιστῶν, ὡς ἀναφέρει τὸ ἄρθρον.


Διερωτώμεθα, λοιπόν, ἐπειδὴ συνέβη κάπου κάπως κάποτε αὐτό, ἀποτελεῖ τὸν κανόνα;

Ἡ ἐπίκρισις ὅτι «ἐνέδωσεν» εἰς πιέσεις πιστῶν διὰ τὰς ἱερὰς λιτανείας εἶναι ὀρθὸν νὰ ἀκούεται ἀπὸ τὸν σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας ὡς μομφή;

Μήπως ἀντὶ διὰ τὸ ἕνα αὐτὸ περιστατικὸν νὰ ἀναφέρωμεν δεκάδες περιστατικά, ὅπου λιτάνευσις τῆς Τιμίας Ζώνης π.χ. εἰς τὴν Πόλιν τὸ 1910 μ.Χ., ἱερῶν λειψάνων Ἁγίων (Ἁγ. Δημητρίου εἰς Θεσσαλονίκην 597 μ.Χ., Κάρα ἁγίου Νικάνορος εἰς Κοζάνην 1918 μ.Χ. κ.ἀ.) κατέπαυσαν τὰς ἐπιδημίας;


Πῶς δικαιολογεῖ ἡ ἐκπομπὴ τὸν τίτλον της, ἀφοῦ οἱ ἱεροὶ ναοὶ δὲν ἔκλεισαν εἰς τὴν Σῦρον;


Ἀκολουθεῖ κατόπιν τὸ ἑπόμενον περιστατικόν.

Ὁ π. Μιχαὴλ ἀναφέρεται εἰς ἕνα κείμενον τοῦ 2018 εἰς τὰ «Ἀθηναϊκά», τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖ «ἐν εἴδει εἰσαγωγῆς» εἰς τὸ διήγημα τοῦ Κώστα Κρυστάλλη «Τὰ προπέρσινα Χριστούγεννα» τοῦ 1893.

Τὸ περιστατικὸν ὅμως ποὺ ἀναφέρει δὲν ἔχει καμίαν σχέσιν μὲ ἐπιδημίαν.


Ἡ περίπτωσις τοῦ 1890 ἀφορᾶ εἰς τὴν κήρυξιν τῆς Ἐκκλησίας ἐν διωγμῷ ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ἀπόφασιν διὰ σφράγισιν τῶν ἱερῶν ναῶν. Ποία ἦτο ἡ αἰτία; Ἡ ἐπίθεσις τοῦ Σουλτάνου πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν!

Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι τὸ ἱστορικὸν αὐτὸ περιστατικὸν ὄχι μόνον δὲν εἶναι ὑπέρ, ἀλλὰ λειτουργεῖ ὡς ἀδιάψευστον ἐπιχείρημα ἐναντίον αὐτοῦ ποὺ βιώνομεν σήμερα.

Τότε ἡ Ἐκκλησία ἔλαβεν ἀπόφασιν νὰ κλείση τοὺς Ἱ. Ναοὺς ὡς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας καὶ ὁ Σουλτᾶνος ὑπεχώρησε φοβούμενος ἐπανάστασιν τῶν χριστιανῶν. Σήμερα, ὅμως, τὸ Κράτος ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ κλείσουν οἱ ναοὶ ἀκυρῶνον καὶ ἐξευτελίζον τὴν ΔΙΣ, ἡ ὁποία ἤθελε νὰ τελῆται ἔστω ἡ Θ. Λειτουργία τὴν Κυριακὴν διὰ μίαν ὥραν, καὶ «καταπατώντας» παραλλήλως τὰ συνταγματικὰ δικαιώματα τῶν πιστῶν διὰ τὴν ἄσκησιν τῆς λατρείας των, καθὼς καὶ τῆς ἀναλογίας τῶν μέτρων διὰ ναοὺς εἰς σύγκρισιν μὲ τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα.

Τί σκοπὸν ὑπηρετοῦν τοιαῦται ἐκπομπαί; Νὰ δικαιολογήσουν τὸν φερόμενον δικτατορικὰ Πρωθυπουργόν, ὅταν διοικῆ μὲ ΚΥΑ καὶ ἀναρτήσεις εἰς μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως;


Ἂν αὐτὰ εἶναι τὰ μοναδικὰ περιστατικὰ 2000 ἐτῶν ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τότε τὸ συμπέρασμα εἶναι σαφές: οὐδέποτε ἔκλεισαν οἱ ἱεροὶ ναοὶ ὄχι εἰς καιρὸν ἐπιδημίας ἀλλὰ οὔτε πανδημίας!


Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΔΙΣ καὶ ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἐλευθέραν λατρείαν, τὴν δημοκρατίαν, τὴν ἐπιταγὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, νὰ εἶναι ἀνοικτοὶ οἱ ἱεροὶ ναοί.

Ἂν δὲν κάνουν αὐτό, τουλάχιστον, ἂς μὴ παραπλανοῦν τοὺς πιστούς, διότι τὰ «fake news» εἶναι καὶ εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὴν μετὰ θάνατον ζωὴν «κολάσιμα»!

Από την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος