Ὡς ἀπάντησιν εἰς τὴν δήλωσιν τοῦ Σεβ. Μεσογαίας ὅτι «Ἂν κάνει κάποιος τὸ ἐμβόλιο, οὔτε σώζεται οὔτε κολάζεται. Καὶ τὸ ἴδιο συμβαίνει ἂν δὲν τὸ κάνει» δύναται νὰ ἐκλάβη κανεὶς τὰ ὅσα ἀναφέρει εἰς ἄρθρον του (π.χ. «Αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ ὡς ἀνθρώπους στὴ σωτηρία») ὁ Σεβ. Μεσσηνίας. Ἆραγε ὁ «χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς» δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζη ὡς συνάνθρωπον καὶ τὰ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 14ης Φεβρουαρίου 2021:

«Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ ἐμβολιασμός μας κατὰ τοῦ Covid-19, ἐφόσον τὸν ἐπιτρέπουν οἱ προσωπικοί μας ἰατροί, καθίσταται τρόπος ἔκφρασης ἀνθρωπιᾶς καὶ γνήσιας ἠθικῆς πράξης, διαφορετικὰ τὸ κριτήριο τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν δικαιωμάτων μας ἐγκλωβίζεται στὰ ὅρια τοῦ «κλειστοῦ ἐγωισμοῦ» μας χωρὶς νὰ «ἀνοίγεται» στὸν ἄλλον, τὸν συνάνθρωπο, τὸν πλησίον, τὸν ὁποῖον ὀφείλουμε νὰ προστατεύουμε, νὰ προφυλάσσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ τοῦ δίνουμε κάθε δυνατότητα πρὸς ζωή.

Αὐτὸ σηματοδοτεῖ τὸ περιεχόμενο τοῦ χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Αὐτὸ μᾶς καταξιώνει ὡς πραγματικοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ ὡς ἀνθρώπους στὴ σωτηρία, ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο, ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν πλησίον ὅπως ἀγαπᾶμε καὶ τὸν ἑαυτό μας καθίσταται κριτήριο τῆς κρίσης μας ὡς χριστιανῶν (Ματθ. 22,39).

Αὐτὴ ἡ σχέση ἀλληλοπεριχώρησης τῆς ζωῆς μας μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου, τοῦ πλησίον, τοῦ συνανθρώπου μας, εἶναι ποὺ καθιστᾶ τελικὰ καὶ τὴ στάση μας ἔναντι τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ Covid-19 ὑποχρεωτική, ἠθικὴ καὶ ἀνθρώπινη…

Ὁ ἐμβολιασμὸς λοιπὸν δὲν εἶναι ἁπλὰ δικαίωμα, ἀλλὰ συνιστᾶ ἔκφραση ἔμπρακτης ἀνθρωπιᾶς καὶ πράξη ὑψηλῆς ἠθικῆς ἐπιταγῆς».