Γιατί οἱ εἰδωλολάτρες βασάνιζαν τούς μάρτυρες;

Διότι δέν ἤθελαν νά προσκυνήσουν ψεύτικους θεούς.

Ψεύτικοι θεοί εἶναι καί τά πάθη. Γι᾿ αὐτό καί ἐκεῖνος πού δέν ὑποτάσσεται σ᾿ αὐτά, κάνει ὅ,τι καί οἱ μάρτυρες.

Ἀρνεῖται δηλαδή νά προσκυνήση τά εἴδωλα.

Συνέπεια τῆς ἀρνήσεως νά ἀποδώσουν οἱ ἅγιοι λατρεία στά εἴδωλα, ὑπῆρξε τό μαρτύριο, ὁ βασανισμός τοῦ σώματος ἀπό τούς δημίους.

Συνέπεια τῆς ἀρνήσεως νά ἱκανοποιηθοῦν τά πάθη εἶναι ἕνας διαρκής ἐσωτερικός πόλεμος, μιά ὀδυνηρή σταύρωσις, ἕνα ἐκούσιο μαρτύριο.

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

https://invite.viber.com/?g2=AQA3d5zadzHOWEkm4g0bKWrVVx56qHbqV2ekqs3jKGwpZkG3Dmu3M4NUF%2B2a7LcJ