Εἰς κοσμικὴν συναυλίαν εἰς τοπικὸν ἀνοικτὸν θέατρον τοῦ Πειραιᾶ μὲ κύριον τραγουδιστὴν τὸν γνωστὸν κ. Μιχάλην Χατζηγιάννην, ποὺ διωργάνωσεν ἡ Ἱ. Μ. Πειραιῶς ἐβραβεύθη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον ὁ γνωστὸς ἐφοπλιστὴς κ. Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τὴν ὑλικὴν προσφοράν του εἰς τὰς ἀγαθοεργίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ ἀπένειμεν εἰς αὐτὸν Σταυρόν, Περγαμηνὴν καὶ εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νικολάου.Δυστυχῶς, εἰς τὴν εἰκόνα ὁ Ἅγιος κρατᾶ ἕνα πλοῖον ποὺ φέρει τὸν τίτλον «CAPITAL», δηλαδὴ τὴν ὀνομασίαν τοῦ ὁμίλου τοῦ κ. Μαρινάκη. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος τῶν πτωχῶν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φέρη πλοῖον μὲ τὸ ὄνομα «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ», ὡς σημαίνει ἑλληνιστί…, ἀντιβαίνει εἰς τὸ ἦθος τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος πάντοτε ἐτήρει τὸ ἁγιογραφικὸν «ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου».

Και εις ανώτερα….