Ἀπὸ τὰ κηρύγματα τοῦ
Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ἀρκετὲς νέες ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν αφιερώθηκαν στὸ Χριστὸ καὶ σχημάτισαν ὁλόκληρο τάγμα.

Γίνονταν μοναχές.

Τρόμαξαν τότε οἱ μανάδες καὶ δὲν ἔστελναν πλέον τὰ κορίτσια τοὺς στὰ κηρύγματά του.

Απὸ φόβο μήπως γίνουν καὶ αὐτὰ μοναχές.

Οἱ δὲ υπόλοιποι ἐχθροὶ του διέδιδαν, ὅτι αὐτὸς μὲ τὴ διδασκαλία του ὑπὲρ τῆς παρθενίας θὰ κάνη τὸ ἀνθρώπινο γένος νὰ σβήσει…


Τι ἀπήντησε ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος; Εἶπε, ότι δὲν κινδυνεύει ὁ κόσμος ἐὰν μερικὰ κορίτσια ἀφοσιωθοῦν στὸν Θεὸ καὶ στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ ἀπεναντίας μεταφέρει γιὰ ἀργότερα τὸ τέλος του, λόγω τῆς προσευχῆς αὐτῶν πού ἀφιέρωσαν τὴν ζωὴ τους στὸν Χριστό!!!.

Ὅ κόσμος δὲν θὰ χαθεῖ ἀπὸ τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν παρθενία· ὁ κόσμος – προφήτευσε- θὰ χαθεῖ ἀπὸ τὴν ἀκολασία του, ἀπὸ τὴ διαφθορὰ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.

✞ Μακαριστός Ἐπίσκ. Αὐγουστίνος Καντιώτης