Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλιάσῃς μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου ὁ προπορευόμενος μεθ’ ὑμῶν ἐν ὑμῖν, οὔτε μή σε ἀνῇ, οὔτε μή σε ἐγκαταλίπῃ.

Νὰ ἔχῃς ἀνδρείαν καὶ θάρρος. Μὴν φοβᾶσαι, οὔτε νὰ δειλιάσῃς.

Οὔτε νὰ τρομάξῃς ἐμπρός των, διότι Κύριος ὁ Θεός σου, ποὺ προπορεύεται εἰς τὴν πορείαν σας, εἶναι μαζί σας καὶ κάνει αἰσθητὴν τὴν παρουσίαν Του μεταξύ σας. Δὲν θὰ σὲ ἀφήσῃ Ἐκεῖνος μόνον σου.

Ούτε θὰ σὲ ἐγκαταλείψῃ.


Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ (Δευτερονόμιον 31,6)