Ο Προφήτης Ενώχ, δισέγγονο του Αδάμ, αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη.

Πολλοί λέγουν ότι δεν τον έχουμε «ανακαλύψει» οι Ορθόδοξοι. Ίσως και επειδή δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τον βίο του.

Στην συγκλονιστική καθολική επιστολή του, ο Άγιος Ιούδας, αναφέρεται στον μεγάλο Προφήτη.

Ο Άγιος Ιούδας ήταν γιός του Ιωσήφ του μνήστορος, από άλλη γυναίκα. Άρα, σύμφωνα με τους νόμους της εποχής, αδελφός του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ήταν αδελφός του αδελφοθέου Ιακώβου. Αναφέρεται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο (ιγ’ 55).

Γράφει λοιπόν στην επιστολή του, για τον Προφήτη: » Έχει προφητεύσει γι’ αυτούς ο Ενώχ, έβδομος στους γενεαλογικούς καταλόγους από τον Αδάμ, λέγοντας Ιδού ήλθε Κύριος εν αγίαις μυριάσιν αυτού. ποιήσαι κρίσιν κατά πάντων, και ελέγξαι πάντας τους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων ασεβείας αυτών ων ησέβησαν και πάντων των σκληρών ων ελάλησαν κατ’ Αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. (Ιούδα Καθολική Επιστολή 14 και 15).

Δηλαδή, 14.νά ηλθεν ο Κύριος με τις μυριάδες των αγίων αυτού, αγγέλων και δικαίων 15. διά να κρίνει όλους τους αμαρτωλού και να ελέγξει όλους τους ασεβείς μεταξύ αυτών, για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία ύβρισαν τον Θεόν, και για όλα τα βλάσφημα και διεστραμμένα λόγια, τα οποία είπαν εναντίον του Θεού.


Ο Απόστολος Παύλος στην πρός Εβραίους επιστολή του, Κεφ. Ια’,5, γράφει για τον Ενώχ: «πίστει Ενώχ μετετέθει του μή ιδείν θάνατον, και ουχ ευρίσκετο, διότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός, πρό γάρ τής μεταθέσεως αυτού μεμαρτύρηται ευηρεστηκέναι τώ Θεώ«.

Δηλαδή: για την Πίστη του ο Ενώχ μετετέθη ζωντανός από αυτόν τον κόσμο, για να μην γνωρίσει θάνατο και δεν ευρίσκετο πλέον στην γή, διότι τον είχε μεταθέσει ο Θεός.

*******************

Ο απ. Παύλος αναφέρει τον Ενώχ ως μέγα άγιο της περιόδου πρό της ενανθρωπήσεως του Θεού. Δηλαδή, της Παλαιάς Διαθήκης.

Ας σημειωθεί ότι ο προφήτης Ενώχ, εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας την Κυριακή πρό της τού Χριστού Γεννήσεως. Δηλαδή την Κυριακή των Προπατόρων.