Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὸ “Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο” δὲν τὸ ἀποδέχθηκε ἡ πλειοψηφία τὴν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Παρόλα ταῦτα κλήθηκε ὡς “τετελεσμένο ἐκκλησιαστικὸ γεγονός”.

Ὅσοι ἐκ τῶν ὑστέρων ἐνθυμήθηκαν τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ὁ ὁποῖος μὲ σαφήνεια τόνιζε ὅτι “αἱ συνέπειαι τοῦ σχίσματος δὲν αἴρονται αὐτομάτως” καὶ ὅτι “αἴρονται δι’ ἀποφάσεως Συνόδου”*, ἐξακολουθοῦν νὰ θεωροῦν ὡς “τετελεσμένο ἐκκλησιαστικὸ γεγονός”, τὸ λεγόμενο “Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο”.


Γι’ αὐτοὺς δὲν τίθεται θέμα σύγκλησης Συνόδου καὶ “οἱ συν­έπειες τοῦ σχίσματος ἔχουν ἀρθεῖ αὐτομάτως”. Ἀντιθέτως ὁ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος τόνιζε ὅτι “αἴρονται δι’ ἀποφάσεως Συνόδου”, κάτι ποὺ ἀποκλείει τὴν χωρὶς τὴ συν­αίνεση τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἀποδοχὴ τοῦ “Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου” ὡς “τετελεσμένου ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος”.

++++ ++++ ++++ ++++

Δὲν τίθεται γι’ αὐτοὺς θέμα σύγκλησης Συνόδου γιὰ τὸ “Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο”. Αὐτὸ ἐξάλλου καταμαρτυροῦσε τόσο καιρὸ ἡ μονομερὴς στάση τους στὸ ζήτημα τοῦτο. Αὐτοὶ ποὺ πρόβαλαν τὴν κακόδοξη “κατάρριψη” τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπισημάνσεων τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, στηρίζοντας Ἀποστολικὴ διαδοχὴ σὲ καθῃρημένους σχισματικούς, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους πρόσφατα πρόβαλαν καὶ τὴν χρεία σύγκλησης Συνόδου.

_______________________

“Βεβαίως ὅταν σχισματικὸς ἢ αἱρετικὸς Κληρικός ἐπιστρέφει εἰς τὴν Ὀρθοδοξία γίνεται δεκτὸς πολλάκις ἄνευ χειροτονίας, δι’ ἁπλῆς ἀπόφασης Συν­όδου. Τοῦτο ὅμως γίνεται διὰ Συνόδου. Σύνοδος πάντοτε ἀποφασίζει τὴν ἀποκατάστασιν τῶν αἱρετικῶν ἢ σχισματικῶν”*, τονίζει ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Τὸ στρίμωγμα τοὺς ἀνάγκασε ἀλλοτρόπως νὰ τὸ ἐνθυμηθοῦν, ἀσχέτως ἂν ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἐπαινοῦσαν ἐνθουσιαστικῶς καὶ πρόβαλλαν τὰ περὶ συνέχισης τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς σὲ καθῃρημένους σχισματικούς.

Τὸ στρίμωγμα τοὺς ἀνάγκασε ἀλλοτρόπως νὰ τὸ ἐνθυμηθοῦν, ἀσχέτως ἂν ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἐπαινοῦσαν ἐνθουσιαστικῶς καὶ πρόβαλλαν τὰ περὶ συνέχισης τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς σὲ καθῃρημένους σχισματικούς.


Ἀδιαμαρτύρητα προβάλλουν τὴ μονομερῆ χορήγηση Αὐτοκεφάλου ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη συμφωνία τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Ὄχι μόνο ἄτυπη δὲν θεωροῦν τὴν ὑπογραφὴ τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι μόνο ἀχρείαστη, ἀλλὰ παντελῶς ἀγνοοῦν καὶ τὴν ἄρνηση τῆς πλειοψηφίας τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκ­κλησιῶν νὰ ἀποδεχθοῦν μονομερῶς μία τέτοια ἐνέργεια. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἔλλειμμα συν­­­οδικότητας;

“Μία ἀπόφασις συναντῶσα τὴν ἀντίδρασιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἐπισκόπων, καὶ ἂν ἀκόμα δέν εἶνε ἐξ αὐτῆς ἄκυρος, ποῖον κῦρος δύναται νὰ ἔχει διὰ τὴν Ἐκκλησίαν; Οὐδέν! Καταργεῖται de facto”*, σημειώνει ὁ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Θεωροῦν ὡς “τετελεσμένο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς” τὸ “Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο” καὶ ἀχρείαστη τὴ συναίνεση τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Αὐτὸ δὲν καταδεικνύει ἔλλειμμα συνοδικότητας; Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διάσπασης ποὺ προκάλεσε ἡ κληθεῖσα “Ἑνωτικὴ Σύνοδος”, ἀρκεῖ γιὰ σύγκληση Συνόδου.

Καὶ ἂν ὅλα τοῦτα δὲν εἶναι ἀρκετὰ νὰ πεισθοῦν, ἂς ἀνατρέξουν στὶς δογματικές, τὶς ἁγιογραφικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς παρερμηνεῖες ποὺ ἐφευρέθηκαν, γιὰ νὰ στηρίξουν ἕνα ἄλλου εἴδους πρωτεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ παρεῖχε μονομερὲς δικαίωμα ἐκχώρησης Αὐτοκεφάλου. Αὐτὴ εἶναι ἡ Συνοδικότητα ποὺ ἀδιαλείπτως προτάσσουμε στὴν ἐξουσιαστικὴ μάνητα τοῦ Παπισμοῦ;

Θεωρεῖται τὸ “Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο” ὡς πράξη ποὺ ἔχει ὁριστικοποιηθεῖ, μὴ ἔχουσα καμιὰ χρεία συναίνεσης τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ γεγονὸς θεωρήθηκε ὡς ἐκκλησιασικὸ γεγονός, ἕνα γεγονὸς ποὺ ἡ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν δὲν ἔχει προσυπογράψει. Δὲν ἀποτελεῖ ἀσυνέπεια νὰ καλεῖται ὡς ἐκκλησιαστικὸ ἕνα τέτοιο γεγονός, στὸ ὁποῖο δὲν ἔχει συν­αινέσει ἡ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν;

*** *** *** *** ***

“Μία ἀπόφασις συναντῶσα τὴν ἀντίδρασιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἐπισκόπων, καὶ ἂν ἀκόμα δέν εἶνε ἐξ αὐτῆς ἄκυρος, ποῖον κῦρος δύναται νὰ ἔχει διὰ τὴν Ἐκκλησίαν; Οὐδέν! Καταργεῖται de facto”*, σημειώνει ὁ π. Ἐπιφάνιος. Σὲ τέτοιες ρήσεις δὲν “χρειάστηκε” οὔτε ἀκροθιγῶς νὰ ἀναφερθοῦν, ὅσοι ἐπέλεξαν τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐ­κρανικό”.

Σημείωση:

* “Τὰ δύο ἄκρα”, Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου, Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος.