Δύο μάρτυρες υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός, ότι θα έρθουν την περίοδο της κυριαρχίας του Αντιχρίστου.

Για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα που βυθισμένη στην αμαρτία και στην απόγνωση, καταρρέει και πέφτει στα δίχτυα του Αντιχρίστου.

Η δράση τους στα έσχατα χρόνια, περιγράφεται προφητικά στο 11o κεφάλαιο της Αποκάλυψης ,ενώ προφητικές αναφορές σ΄αυτούς συναντάμε και σε άλλα βιβλία της Καινής αλλά και της Παλαιάς Διαθήκης.


«και δώσω, λέει ο Θεός, τοις δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα… ούτοι έχουσιν εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα μη υετός βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτών. και… το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου… αποκτενεί αυτούς.» (Αποκάλυψις κεφ ια’ (11),3-7).

******************

Γιατί όμως, ενώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν αναφέρονται τα ονόματα των δύο συγκεκριμενων προφητών, εμείς μιλάμε για τον Ηλία και τον Ενώχ;

+++++++++++++++

Ο προφήτης Μαλαχίας αναφέρεται στην αποστολή του πρ. Ηλία στην γή:

«Και ιδού εγώ αποστέλλω υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην πρίν ελθείν ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή .ός αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού μη έλθω και πατάξω την γήν άρδην»(Μαλαχ.4,4-5).

Η προφητεία του Μαλαχίου επαναλαμβάνεται και από τον Σοφό Σειράχ (Σοφ.Σειράχ κεφάλαιο 49,10).

+++++++++++++++++

Εκτός από αυτά όμως, υπάρχει και η ρητή διαβεβαίωση του ίδιου Χριστού προς τους μαθητές του. Δηλαδή ο Κύριος επιβεβαιώνει τον προφήτη Μαλαχία, πως όσα λέει είναι σωστά και θα πραγματοποιηθούν.

«Ηλίας μεν έρχεται και αποκαταστήσει πάντα» (Ματθ.17,11).

+++++++++++++++++

Οι προφήτες θα είναι ντυμένοι “σάκκους”.

Ο σάκκος είναι σύμβολο μετανοίας.

Δείχνει ότι και το κήρυγμά τους, θα είναι κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής στον ένα και μοναδικό Θεό.

Γράφει λίγο πιό κάτω, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης: “εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και θα κατατρώγει τους εχθρούς αυτών”.

Καί ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει:

«…αποστέλλει εν συντόμως τους ιδίους αυτού θεράποντας, τον τε Ενώχ και Ηλίαν, εις έλεγχον αυτού του αντικειμένου ( του Αντιχρίστου), ενώπιον πάντων των εθνών… ορών ουν ο εχθρός εαυτόν υπ’ αυτών δεινώς ελεγχόμενον και υπό πάντων καταφρονούμενον, θυμώ και οργή ανελεί τους αγίους».

*******************

Ο Προφήτης Ηλίας, όπως και ο Ενώχ, είναι οι μοναδικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν πέθαναν αλλά αναλήφθηκαν.

Λόγου χάριν στις 20 Ιουλίου, μερα κατά την οποία τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ηλία, δεν εορτάζουμε την κοίμηση του γιατί ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε αλλά την ανάληψή του .

+++++++++++++++

Ωστόσο, φαίνεται πως ο προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη στον ουρανό.

Πρώτος ο Άγιος Ανδρέας διά Χριστόν σαλός, αναφέρει ότι δεν έφυγε στον ουρανό αλλά αυτό είναι λαϊκή παράδοση.

Επίσης ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη, όπως ο Κύριος, στον ουρανό, αλλά άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και ότι ζει εδώ στην γή ανάμεσα στους ανθρώπους.


Ο Πατέρας Επιφάνιος περί της Αναλήψεως του Προφήτη Ηλία λέει τα εξής:

«Και ανελήφθη Ηλίας εν συσσεισμώ, (Συσσεισμός = κούνημα δυνατόν, εκ του συσσείω = κουνώ δυνατά ή απ’ όλα συγχρόνως τα μέρη συγκλονώ) ΩΣ εις τον Ουρανόν· το δε, ΩΣ εις τον Ουρανόν, αμφίβολον έχει την έννοιαν· το δε, ΕΙΣ τον Ουρανόν, τρανήν δείκνυσι την αλήθειαν».

Δηλαδή, κάνει μία διάκριση, ο Άγιος Πατέρας, μεταξύ της αναλήψεως του Προφήτου, και της Αναλήψεως του Κυρίου.

Διότι πράγματι, ενώ στην ανάληψη του Προφήτη Ηλία, υπάρχει η μικρή συλλαβή «ΩΣ» (που αμφίβολον έχει την έννοιαν) στην Ανάληψη του Κυρίου υπάρχει η μικρή συλλαβή «ΕΙΣ» (που τρανήν δείκνυσι την αλήθειαν).

Διότι στα Γραφικά χωρία της Αναλήψεως του Κυρίου βρίσκουμε το «ΕΙΣ τον Ουρανόν» και όχι «ΩΣ εις τον Ουρανόν».

Στις Γραφές, συναντάμε επίσης δύο πολύ ενδιαφέροντα σημεία, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Προφήτης Ηλίας πράγματι δεν ανέβηκε στον ουρανό.

Το πρώτο είναι στην Καινή Διαθήκη, και είναι η ρητή δήλωση του Χριστού, την οποία χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αθανάσιος: «Και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιός του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανω» (Ιωάννης 3/γ: 13).

Ξεκάθαρα δηλώνει ο Ιησούς Χριστός, ότι κανείς, άρα ούτε ο Ηλίας, δεν ανέβηκε στον ουρανό.

Όμως έχουμε και μια πιο άμεση επιβεβαίωση, ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό μετά την αρπαγή του. Είναι πολύ ενδιαφέρον το εξής χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη:

«10 Και απέστη από Ιούδα Εδώμ έως της ημέρας ταύτης· τότε απέστη Λομνά εν τω καιρώ εκείνω από χειρός αυτού, ότι εγκατέλιπε Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτού·

11 και γαρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταις πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ και απεπλάνησε τον Ιούδαν.

12 και ήλθεν αυτω εν γραφή παρά Ηλιού του προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαυίδ του πατρός σου…»

(Β΄ Παραλειπομένων 21).

_______________

Εδώ περιγράφεται, ότι ο Ηλίας έστειλε μια επιστολή προς τον Ιωράμ, βασιλιά του Ιούδα, όπου τον επέκρινε για την ασεβή του πορεία.

Όμως ο Ηλίας την έστειλε μετά την ανάληψή του «προς τον ουρανό».

Άρα ο Προφήτης Ηλίας, παρέμεινε στη γη, και από εκεί έστειλε την επιστολή.