ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Σκῆπτρον καί ράβδον βασιλικήν καί στιβαράν, ἀκαταβλήτου δυνάμεως θά σοῦ ἀποστείλῃ ὁ Κύριος ἀπό τήν Σιών, ὅπου ὁ ἱερός ναός τῆς κατοικίας του, καί κατάβαλλε τούς ἐχθρούς σου, ἀναδεικνυόμενος θριαμβευτής καί κύριος ἐν μέσῳ αὐτῶν»

__________________________

(Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας», τ. 10ος, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)