Γράφει ὁ κ Παναγιώτης Κατραμάδος

«Βάλε μία μάσκα, ταπεινώσου καὶ σιώπα» ἦταν ἡ συμβουλὴ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.

Ὁ χορηγὸς δεκάδων Μητροπόλεων ἐξέφρασεν εὐσύνοπτα καὶ μὲ ἀκρίβειαν τὸ σύνθημα ποὺ -ὡς νά ἦσαν ὑποτακτικοί του- ἀναμετέδωσαν οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ὅλην τὴν ἐπικράτειαν: «ἱερεῖς, κλειδωθεῖτε μὲ τοὺς ψάλτες ἐντὸς τῶν τειχῶν τοῦ ναοῦ καὶ μὴ ἀφήνετε κανένα νὰ εἰσέλθη»!


Καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν αἰσθάνθηκαν δημόσιοι ὑπάλληλοι ἐξετέλεσαν τὴν ἐντολὴν εἰς τὸ ἀκέραιον!

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ 23,14).

Ἂν οἱ ἱ. ναοὶ εἶναι κλειδωμένοι, τότε σημαίνει ὅτι ὁ κόσμος δὲν τοὺς χρειάζεται οὔτε αὐτοὺς οὔτε τοὺς Μητροπολίτας! Ἀλλὰ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, διότι ἔχουν ἐξασφαλισμένον τὸν μισθόν τους ἀπὸ τὸ κράτος, διὰ τοῦ­το καὶ δὲν ὁμιλεῖ κανείς!

«Ὤ! γενεὰ ἄπιστος καὶ διεσταμμένη ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;».

Μὴν ἀπορήσουν, ἂν ὁ Ἀπ. Πέτρος τοὺς εἴπη: «ἔκλεισαν καὶ γιὰ ἐσᾶς οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου».

Εὐτυχῶς, τὴν πίστιν διέσωσαν μερικοὶ εὐσεβεῖς κληρικοί, ποὺ δὲν ἐπειθάρχησαν εἰς τὰς ἀντιχρίστους ἐντολάς.

Λέγουν, διὰ νὰ ἀποσείσουν τὸ βάρος τῆς κατακραυγῆς ἀπὸ ἐπάνω των, ὅτι εὐθύνονται οἱ Κυβερνῆται! Καὶ οἱ ἴδιοι τί εἶναι, διακοσμητικοί;

Νὰ ἀντισταθοῦν! Ἀλλὰ εἶναι εἰς τὴν μέσην καὶ ὁ μισθός, εἶναι καὶ ἡ θέσις, εἶναι καὶ ἡ καλοπέρασις… καὶ αἱ δικαιολογίαι πάμπολλαι!


Πειθαρχοῦν εἰς ἕναν ἀφορισμένον, τὸν ὁποῖον δὲν εἶχαν τὸ θάρρος νὰ τὸν ἀφορίσουν οἱ ἴδιοι, διότι «χρειάζεται ΦΕΚ, γιὰ νὰ ἰσχύη ὁ ἀφορισμός»!

Υποκρίνονται ὅτι κόκκινη γραμμὴ εἶναι ἡ Θ. Κοινωνία! Περὶ ὑποκρισίας πρόκειται, διότι ἂν ἐνώπιόν των ἔχουν ἕνα «θαῦ­μα» καὶ δὲν πιστεύουν εἰς αὐτό, τί ἄλλο νὰ τοὺς πείση ὅτι ὄχι μόνον δὲν κινδυνεύουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν τους εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν, ἀλλὰ ἐξαγιάζονται ἀπὸ αὐτήν;

++++ ++++ ++++ ++++

Ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὸ τροπάριον «Οὔτε γῆ ὡς ἐσείσθη, οὔτε πέτραι ὡς ἐρράγησαν, ἑβραίους ἔπεισαν, οὔτε τοῦ ναοῦ τὸ καταπέτασμα, οὔτε τῶν νεκρῶν ἡ ἀνάστασις. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν….», μόνο ποὺ πρέπει νὰ προστεθῆ ὅτι «οὔτε ἡ Θ. Κοινωνία Ἀρχιερεῖς ἔπεισε»!

_______________________

Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ Ἱεράρχαι μας δὲν πείθονται ὅ,τι θεολογικὸν ἐπιχείρημα καὶ νὰ μετέλθη κανεὶς, θὰ τοὺς ὁμιλήσωμεν κοσμικά, θὰ τοὺς δώσωμεν συμβουλάς πῶς νὰ μὴ ἀπωλέσουν τὴν καρέκλαν των.

Μέχρι σήμερα ἐπίστευαν ὅτι κάνοντες «τεμενάδες» εἰς τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν θὰ διατηρήσουν τοὺς θώκους των.

Τώρα ὅμως τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνον ἐκκλησιαστικόν, ἀλλὰ βυθίζεται ὅλη ἡ χώρα!

Οἱ Ἱεράρχαι ποὺ ἀκολουθοῦν τοὺς πολιτικοὺς εἰς τὸ τέλος θὰ καταβυθισθοῦν μαζὶ μὲ αὐτούς!

Δὲν τὸ ἰσχυριζόμεθα ἡμεῖς, ἀλλὰ οἱ κορυφαῖοι ἐπιστήμονες, ὅτι τὰ “lockdown” μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὴν κατάρρευσιν! Μελετήσατε τὰ ἀκόλουθα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴν «Ἀντιθέσεις» εἰς τὸ «ΚρήτηΤV» τῆς 6ης Νοεμβρίου 2020:

«Τὸ «λοκ ντάουν» εἶναι καταστροφικόν»

Ὁ κ. Γιάννης Ἰωαννίδης, καθηγητὴς παθολογίας, ἔρευνας καὶ πολιτικῆς ὑγείας, ἐπιστημονικῶν δεδομένων καὶ στατιστικῆς, διευθυντὴς τοῦ κέντρου Metrics στὸ Πανεπιστήμιο Stanford τῶν ΗΠΑ, μεταξὺ ἄλλων εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Τὸ μέγιστο μερικὲς φορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι καταστρεπτικό, στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τὸ «λόκ ντάουν», τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς σοβαρῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας συμφωνεῖ ὅτι εἶναι μία καταστρεπτικὴ λύση, ὄχι γιὰ τὴν οἰκονομία, αὐτὸ δὲν τὸ συζητᾶμε, τὸ ἔχετε δεῖ ἤδη ὅτι εἶναι πολὺ καταστρεπτικὸ καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἡ οἰκονομία της δὲν θὰ ἀνθίσει ὅταν κλειστοῦμε ὅλοι μέσα, ὅπως ἡ silicon valley, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ὑγεία.

Γιὰ τὴν ὑγεία τὸ «λόκ ντάουν» φαίνεται ὅτι καταστρέφει καὶ σκοτώνει περισσότερες ζωὲς ἀπ’ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σώζει καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ ἀμφίβολο ἂν μπορεῖ νὰ σώσει κἄν ζωές…

Τὸ ἀφήγημα ἦταν ὅλα τὰ ΜΜΕ κάθε μέρα θὰ λέγανε «σὸκ καὶ δέος, τόσα κρούσματα, σὸκ καὶ τρόμος, τόσα κρούσματα, ἐφιάλτης πάλι, τόσα κρούσματα»…

++++ ++++ ++++ ++++

Ὁ κορωνοϊὸς συντρίβει ἕνα μικρὸ ποσοστό, πολὺ μικρὸ ποσοστὸ ἀτόμων. Ἂν χτυπήσει ἀσθενεῖς σὲ γηροκομεῖα, σκοτώνει ἕνα στοὺς τέσσερεις… Δρακόντεια προστασία τῶν γηροκομείων καί… ἀποφεύγουμε οἱ ἀσθενεῖς μὲ κορωνοϊὸ νὰ πᾶνε στὰ νοσοκομεῖα…

Πολλοὶ ποὺ διασωληνώνονται, εἰδικὰ στὸ πρῶτο κῦμα, δυστυχῶς, διασωληνώσαμε πάρα πολλούς, στοὺς ὁποίους δὲν εἴχαμε νὰ τοὺς προσφέρουμε κάτι μὲ τὴν διασωλήνωση…

… Οἱ χῶρες ποὺ κάνανε τὰ πιὸ σκληρὰ λοκντάουν εἴχανε τὶς μεγαλύτερες ἀποτυχίες (Ἀργεντινή, Βέλγιο κ.ἄ.)…

Τὸ λοκντάουν κάνει μεγαλύτερο κακὸ ἀπ’ ὅ,τι καλὸ γιὰ τὴν διάδοση τοῦ ἰοῦ, δὲν συζητάω κἄν τὶς ἐπιπτώσεις σὲ ὅλες τὶς ἄλλες διαστάσεις τῆς ὑγείας, ποὺ εἶναι συντριπτικές.

Ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπιστημόνων δὲν συμφωνεῖ, ἀλλὰ στὴν πολιτικὴ ὑπάρχει τὸ λεγόμενο ντόμινο ἐφέκτ, δηλ. ἂν ἕνας πολιτικὸς κάνει τὸ «μέγιστο» οἱ ἄλλοι βρίσκονται κάτω ἀπὸ πίεση νὰ κάνουν καὶ αὐτοὶ τὸ «μέγιστο» ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι καταστρεπτικό…

***** ***** *****

Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ κόβουμε τὸ ἴδιο μας τὸ χέρι, ἐπειδὴ μᾶς πονάει ὁ ἀγκώνας.

Τὸ λόκ ντάουν τῶν τριῶν ἑβδομάδων, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἄλλες τρεῖς ἑβδομάδες, ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς τρεῖς μῆνες καὶ μετὰ δὲν ξέρω ἂν θὰ μιλᾶμε γιὰ Ἑλλάδα γιὰ τοὺς ἑπόμενους τρεῖς…»


Ὁ κ. Χαράλαμπος Γῶγος, Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας/ Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητὴς Παθολογίας Ἰατρικοῦ Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρῶν, εἶπε:

«Ἡ ἐπιδημία δὲν ἀνακόπτεται μὲ τὸ «λὸκ ντάουν», ἔχει δίκιο ὁ κ. Ἰωαννίδης καὶ ὁ κ. Γεροτζιάφας, ἀνακόπτεται μὲ ἄλλες διαδικασίες, μὲ μεθοδολογίες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν καὶ μὲ τὸ τέστινγκ, τὴν μέτρηση δηλαδή.»Ψεύδεται ἢ καθοδηγεῖται ὁ κ. Πρωθυπουργός;

Ὁ κ. Ἀπόστολος Βανταράκης, Καθηγητὴς Ὑγιεινῆς τοῦ τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν/ Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Βιοεπιστημόνων, ἀνέφερεν:

«Ἀφῆστε τοὺς ἐπιδημιολόγους, ἀφῆστε τὴν ἐπιστήμη, βάλτε τὴ λογική: πότε πρόλαβες νὰ δεῖς ἂν τὰ μέτρα ποὺ ἀνακοίνωσες πρὶν δύο τρεῖς μέρες εἴχανε ἀποτέλεσμα (ἔνν. καὶ ξαφνικὰ ἔρχεσαι καὶ ἀνακοινώνεις καθολικὸ «λόκ ντάουν»); Ἄρα ἤ πρὶν ἔλεγες πράγματα ποὺ δὲν στέκουν ἢ καθοδηγεῖσαι στὸ λοκντάουν ἀπὸ ἄλλους λόγους… Ἡ λοιμωξιολογία εἶναι ἕνας χῶρος γιὰ ἀσθενεῖς πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, ἐμεῖς αὐτὴ τὴ στιγμὴ καλούμαστε νὰ πάρουμε μέτρα σὲ ὑγιεῖς ἀνθρώπους… κάποιοι ἔχουν κάνει ἐπάγγελμα τὴν πανδημία καὶ θὰ τὸ δεῖτε, ὅταν τελειώσει ἡ πανδημία…»

+++++ +++++ +++++

Αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐνδεικτικὸν τμῆμα ἀπ’ ὅσα ἐλέχθησαν, καίτοι ἐλάχιστον καθὼς δὲν μᾶς ἐπιτρέπει ὁ χῶρος τῆς ἐφημερίδος νὰ παραθέσωμεν ὅλην τὴν ἐκπομπήν.

Ἂν λοιπὸν οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἑλλάδος ἐπεθύμουν ἀνοικτάς τὰς Ἐκκλησίας, θὰ ἐπεκαλοῦντο τὴν πλειονοψηφίαν τῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτουν διαρρήδην τὸ «λόκ ντάουν».

********************

Ἀλλὰ δυστυχῶς βλέπουν τὴν καταστροφὴν νὰ ἔρχεται – τὸ ἴδιον καὶ Ἡγούμενοι- καὶ συναινοῦν εἰς τὸ ἔγκλημα.

Ὡς ὀρθῶς εἶπεν ὁ Μητροπολίτης Μόρφου «Τὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι, τί πίστη ἔχουν»!

Δὲν πρέπει οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ νὰ ἐπιτρέψωμεν τὴν καταβαράθρωσιν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ Ἔθνους μας, ἐπειδὴ «ἔβαλαν μάσκα, ταπεινώθηκαν καὶ σιωποῦν» οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοὶ ἐνώπιον τῆς διαπραττομένης βλασφημίας κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ ἀφορισμένου Πρωθυπουργοῦ! Θὰ ἀντισταθῶμεν μὲ κάθε πρόσ­φορον μέσον.

=============

Από την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος