Γ. ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ.Χθές τιμήσαμε τά κοσμοχαρμόσυνα Εἰσόδια τῆς Παναγίας μας. Μιά γιορτή μεγάλη, τόν ἀρραβώνα τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρώπινη φύση.Ἡ μικρή Μαριάμ, ἡ ἐκλελεγμένη γιά κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ, ὁ καθαρώτατος ὄντως ναός τοῦ Σωτῆρος, ὁ θεοχώρητος ναός, εἰσήχθη στά Ἅγια τῶν Ἁγίων γιά νά τά καθαγιάσει!

Ἐκείνην ἀνέμεναν, τήν ἔμψυχη κιβωτό, τήν πάνσεμνη καί πανάμωμη Κόρη, ἐκείνην προεικόνιζαν. Ὅλος ὁ οὐρανός ἔμεινε ἐκστατικός βλέποντας τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἔχει κατασκηνώσει μέσα της! Τί μεγαλεία, τί μυστήρια, ὁρατά μόνο σέ ἁγνές καί καθαρές ψυχές! Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἀναμφισβήτητα ὁ Ναός ὁ πανάγιος τοῦ Κυρίου.

Κι ἐμεῖς ὅμως, ὅλοι οἱ βαπτισμένοι Χριστιανοί, εἴμαστε ναοί ἔμψυχοι τοῦ Θεοῦ, ζωντανοί, κινητοί (Α’ Κορινθ. γ’,16).Ὑπάρχουν ἐπίσης καί οἱ ἱεροί Ναοί, μέσα στούς ὁποίους συγκεντρώνονται οἱ πιστοί γιά νά λατρεύσουν τήν Ἁγία Τριάδα, οἱ ἐκκλησίες μας. Ναοί καθαγιασμένοι μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐγκαινιασμένοι μέ ἅγια λείψανα Μαρτύρων. Καλά ὅλα αὐτά στό ξεκίνημά τους. Στήν πράξη ὅμως, σήμερα, οἱ ναοί μας ἄραγε αὐτοί διατηροῦνται ἅγιοι καί ἱεροί; Δυστυχῶς! Λίγοι εἶναι πιά, ἀδελφοί, οἱ καθαροί καί ἀμόλυντοι ναοί μας, καί αὐτοί εἶναι συνήθως ἐρημοκλήσια, ἐξωκλήσια καί ἐλάχιστες ταπεινές ἐνορίες καί μοναστήρια.Γιατί ὅμως;Διότι οἱ περισσότεροι δυστυχῶς ναοί μολύνονται ἀπό τή μασκοφορία τῶν Ὀρθοδόξων, ἀπό λειτουργούς καί συγκοινωνούς τῆς Παναίρεσης. Γιατί ἐπίσης, ἐκεῖ μνημονεύονται ἐπίσκοποι Οἰκουμενιστές, δηλ. αἱρετικοί. Γιατί ἴσως, κάποιοι ἄλλοι ἀπολυμάνθηκαν, ὡς δῆθεν ἑστίες μόλυνσης ἀπό τόν κοροϊδοϊό. Διότι ἐκεῖ μιαίνεται ἡ πίστη μας ἀπό πρόσωπα, κηρύγματα καί φορεῖς τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ λοιμοῦ. Τά μυστήρια ἐκεῖ μπορεῖ νά μένουν καθαρά (ὅταν ἐννοεῖται δέν λειτουργοῦν σχισματικοί ἀχειροτόνητοι), ὅμως οἱ ναοί αὐτοί, ἀγαπητοί, ἄρχισαν νά γίνονται καί ἐπίσημα ναοί τῆς ἀποστασίας!Ἀποστασίας ἀπό τήν Ὀρθοδοξία μας!


Ἄς ἔχουμε τόν νοῦ μᾶς ἑπομένως, ποτέ μή δεχθοῦμε νά μετέχουμε σέ τέτοιο μολυσμό τῆς Πίστεως. Αὐτά δέν εἶναι δικά μας λόγια, εἶναι προειδοποίηση πολλῶν Ἁγίων (ἄς διαβάσετε τό ὅραμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης, τίς προφητεῖες τοῦ ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ ἀπό τήν Ρωσία καί ἄλλων συγχρόνων ἁγίων γερόντων).Τί μᾶς λένε ἐν περιλήψει;Ἀκοῦστε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό λόγο τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, Ρώσου Ἁγίου ἐπισκόπου, (1815- 1894): «Ἀλλά καί ἀπ’ αὐτούς, οἱ περισσότεροι θά ὀνομάζονται Ὀρθόδοξοι μόνο κάτʹ ὄνομα. Στήν καρδιά τούς ὅμως, δέν θά ἔχουν τήν τάξη (κατάσταση-διάθεση) τήν ὁποία ἀπαιτεῖ ἡ πίστη, διότι θά ἔχουν ἀγαπήσει τόν παρόντα αἰῶνα. Αὐτός θά εἶναι ὁ εὐρύτατος χῶρος τῆς ἀποστασίας. Παντοῦ θά εἶναι ἀκουστό το ὄνομα Χριστιανός. Παντοῦ θά ὑπάρχουν ἱερεῖς καί ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ὅλα αὐτά θά εἶναι μόνο στήν ἐπιφάνεια. Ἐντός αὐτῶν θά ὑπάρχει τέλεια ἀποστασία! Στό ἔδαφος αὐτό θά γεννηθεῖ καί αὐξηθεῖ ὁ Ἀντίχριστος, μέ τό πνεῦμα τῆς ἐπιφανειακότητας, χωρίς τήν οὐσία τοῦ πράγματος.(μετάφραση ἀπό τό ρωσικό: Ἐπισκόπου Θεοφάνους, Ἑρμηνεία Ἐπιστολῶν ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρός Φιλιππησίους καί Θεσσαλονικεῖς Α’ καί Β’, β’ ἔκδοσις Μόσχα 1895, σέλ. 491, 492, 497).


Στῶμεν καλῶς, ἀγαπητοί μας φίλοι! Τίς ἐκκλησίες καί τά σώματά μας μή συνεχίζουμε ἄλλο νά τά κάνουμε ναούς ἀποστασίας, ναούς καρναβαλιστῶν τῆς θεᾶς Ὑγείας, ἀλλά ναούς καθαρούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Μέ τή χάρη καί τή μεσιτεία τῆς πανυπερευλογημένης Κυρίας καί Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, μέ τῆς ὁποίας τίς ἅγιες πρεσβεῖες εἴθε νά ἀξιωθοῦμε καί τά προσωπικά μας Εἰσόδια στή βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Αμήν.


++++++++++++++++++Τα προηγούμενα δύο αποσπάσματα της επιστολής, τα δημοσιεύσαμε στις 3 Δεκεμβρίου και στις 25 Νοεμβρίου.Δημοσιεύθηκε στο κατάνυξις συνολικά, η ή επιστολή.