Μεθέορτος Κυριακή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου σήμερα, ἀγαπημένοι καί σεβαστοί μας πατέρες καί ἀδελφοί. Καί ἡ πνευματική τράπεζα, πού μᾶς παραθέτουν οἱ Θεῖες Γραφές, εἶναι καί πάλι πλούσια σέ βότανα καί βιταμίνες, πού ἐνισχύουν τό πεσμένο ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν ψυχῶν μας, ἐν μέσῳ ἐσχάτης ἀποστασίας τῶν Χριστιανῶν.

Ἄς δοῦμε ὅμως γιά ἀρχή, κάποια θεῖα μηνύματα τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς.

+++++++++++++++++++++++++


α’. ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ.

Ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος, στό κλείσιμο τῆς διδαχῆς του στήν σημερινή περικοπή πρός τούς Ἐφεσίους, μᾶς παρουσιάζει τήν εἰκόνα μιᾶς οἰκοδομῆς, τοῦ ναοῦ τῆς Ἐκκλησίας, στόν ὁποῖο ναό ἀκρογωνιαῖος λίθος, δηλ. ἀγκωνάρι, πού ἑνώνει τούς τοίχους, εἶναι ὁ Χριστός. Καί μόνον ὅσοι ἑνώνονται κατάλληλα καί συναρμολογοῦνται σωστά μέ Αὐτόν καί διά τῆς Χάριτός Του, ἔχουν προκοπή καί αὔξηση πνευματική, γίνονται δηλ. οἱ ἴδιοι ναοί καί κατοικητήρια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πόσο ἀναγκαία στʹ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἕνωσή μας ἡ σωστή καί ὁλοκληρωμένη μέ τόν Κύριο, γιά νά λεγόμαστε πραγματικά πιστοί καί μέλη τῆς Ἐκκλησίας!

Χωρίς τήν χάρη τῶν θείων Μυστηρίων Του, εἴμαστε μέλη νεκρά, ἀποξενωμένα ἀπό τόν Χριστό, ἐκτός οὐσιαστικά της Ἐκκλησίας, χωρίς προκοπή καί προοπτική σωτηρίας!

Τί φοβερό!

Νά εἶσαι βαπτισμένος Χριστιανός Ὀρθόδοξος, καί ὅμως, νά ἔχεις ἀρνηθεῖ τελικά τόν Χριστό καί τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσες στό ἅγιο Βάπτισμα!

Νά νομίζεις ὅτι ὁμολογεῖς, καί σύ νά βλασφημεῖς!

Νά νομίζεις ὅτι ἀσκεῖς ὑπακοή, καί ὅμως ἐσύ νά ὑπηρετεῖς τό θέλημα τοῦ διαβόλου!

Νά εἶσαι ἄγνωστος σέ Χριστό καί Ἁγίους, ξένος, ἐργάτης τῆς ἀνομίας!

Ἡ ἀπόλυτη τραγωδία!… Ἀλλά, «ρῦσαι Κύριε τοιαύτης ὑποκρισίας καί μωρίας τάς ψυχάς ἡμῶν»!

Στίς μέρες μας, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ κομματιάζεται καί ἀποσυναρμολογεῖται! Χτίζεται μιά νέα Ἐκκλησία ἀπό κακούς οἰκοδόμους, δίχως τά θεμέλια τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων, δίχως τό ἀγκωνάρι τῆς μοναδικῆς πίστης στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ.

Οἰκοδομοῦν ἐξ ἀρχῆς μία νέα οἰκοδομή, ἕναν ἐκκλησιαστικό ἁρμό μέ πολλά ἀνόμοια ὑλικά, τίς αἱρέσεις, τά ὁποῖα εἶναι ἐξίσου κάτʹ αὐτούς ἅγια καί ὁδοί σωτηρίας! Αὐτήν δυστυχῶς τήν κοσμική καί κρατική ἐκκλησία τοῦ σκότους ὑπηρετοῦν στήν πλειοψηφία τους, ἑκούσια ἤ ἀκούσια, οἱ τραγικοί οἰκοδόμοι τῆς Νέας Τάξης Ἀρχιερεῖς.

Ἀφοῦ μᾶς ἀπομάκρυναν καί μεταξύ μας ὡς κοινωνία προσώπων, ἀρνοῦνται (τί φρικτό)! νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τή συμμετοχή μας στά θεῖα Μυστήρια! Ἀκόμα ὅμως κι ὅταν δείχνουν πώς ἐνδιαφέρονται, θέλουν νά μᾶς καλέσουν σέ μυστήρια ἀλλοιωμένα, βλάσφημα, ἀνίερα! Σταμάτησαν πιά οἱ ταλαίπωροι ἤδη νά βαπτίζουν, νά στεφανώνουν, νά κοινωνοῦν ὀρθόδοξα…

Ὅ,τι ὁ Κύριος δηλαδή ἐντέλλεται, ὅ,τι Ἐκεῖνος ἑνώνει καί συναρμολογεῖ, αὐτοί βάλθηκαν νά τό ξεχαρβαλώσουν, διέλυσαν τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ! Ἀφοῦ πρῶτα ἀρνήθηκαν καί πρόδωσαν τήν Ὀρθοδοξία μέ ὑπογραφές ἀνίερες καί ἐπαίσχυντες, τώρα ἀρχίζουν καί δείχνουν τό μίσος τους σέ ὅσους θέλουν νά παραμείνουν πιστοί καί ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό!

Φτάνουν μάλιστα καί στό θράσος νά θέτουν θεμέλιους λίθους μαζί μέ Παπικούς καρδινάλιους σέ νεόδμητες Μονές!

Αὐτοί, ἀγαπητοί φίλοι, πού ὑποτίθεται ὅτι εἶναι οἰκοδόμοι ψυχῶν, ἀποδεικνύονται τελικά Ἀρχιτέκτονες σατανικῶν Στοῶν, οἱ πιό ἐπικίνδυνοι ἐχθροί του Χριστοῦ!

Μήν τούς ἀφήσουμε νά γκρεμίζουν τίς ἀθάνατες ψυχές μας! Ἄς ἁρπάξουμε τό μαστίγιο τῆς θείας καί ἁγίας ὀργῆς, ἄς ἀποστραφοῦμε κάθε θεοκάπηλη καί ἐμπορική ἱεροπραξία τους, ἄς τούς ἐλέγχουμε τά ἔργα τῆς ντροπῆς καί τῆς βλασφημίας!

Μήν ἀμελήσουμε ὅμως τήν συμμετοχή μας στά ἱερά Μυστήρια, εἰδικά αὐτόν τόν καιρό τοῦ διωγμοῦ, μέ κάθε κόπο καί θυσία, ἐκεῖ βέβαια πού τελοῦνται ἀπό ἁγνούς, ἀγωνιστές ἱερεῖς, πού μένουν στερεωμένοι πάντα γερά στήν πέτρα τῆς Πίστεως.

Νά ἐποικοδομοῦμε πάνω στήν οἰκοδομή τῆς ψυχῆς μας σάν λίθους τίμιους, τήν ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί, πρωτίστως, τήν ὁμολογιακή δράση γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀλήθειας. Ἄς παρακαλοῦμε καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού εἶναι πάντα ἡ «πιστούς Κυρίω ἁρμόζουσα», νά μᾶς κρατᾶ πάντοτε καλῶς συνηρμοσμένους μέ τόν Υἱό της καί τούς ἀδελφούς μας στήν ἁγία οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας Του.