Τίμησον την εργασίαν της αγρυπνίας, ίνα εύρης παράκλησιν εγγίζουσαν τη ψυχή σου.

Επίμεινον αναγινώσκων εν ησυχία, ίνα οδηγηθή ο νους σου προς τα θαυμάσια του Θεού διαπαντός.

Αγάπησον εν υπομονή την πτωχείαν, ίνα συναχθή ο νους σου εκ του μετεωρισμού.

Μίσησον τον πλατυσμόν (πολυλογία), ίνα διαφυλάξης τους διαλογισμούς σου αταράχους.

Σύστειλον σεαυτόν από των πολλών και φρόντισον μόνης της ψυχής σου, ίνα σώσης αυτήν εκ του διασκορπισμού της ενδοτάτης γαλήνης.

Αγάπησον την σωφροσύνην, ίνα μη καταισχυνθής εν τω καιρώ της προσευχής σου ενώπιον του Θεού.

Κτήσαι καθαρότητα εν τοις έργοις σου, ίνα εξαστράψη σου η ψυχή εν τη προσευχή σου και εν τη μνήμη του θανάτου εξαφθή η χαρά εν τη διανοία σου.

Παραφυλάττου εκ των μικρών, ίνα μη εμπέσης εις τα μεγάλα.

Μη οκλάσης (= αποκάμνω, κοπιάζω πάρα πολύ), εν τη εργασία σου, ίνα μη καταισχυνθής, όταν στης εν μέσω των εταίρων σου. Και μη ευρέθης άνευ εφοδίων, ίνα μη σε μόνον εν μέσω της οδού καταλείψωσιν.

Εν γνώσει διεξάγαγε τα έργα σου, ίνα μη καταλειφθής από όλου του δρόμου σου.

Κτήσαι ελευθερίαν εν τη αναστροφή σου, ίνα της ζά­λης ελευθερωθής.

Μη δεσμεύσης την σήν ελευθερίαν εν ταίς αιτίαις της τροφής, ίνα μη δούλος των δούλων γένη.

Αγάπησον τα πενιχρά ιμάτια εν ενδύμασι σου, ίνα εξουδενώσης τάς επιφυούσας σοι ενθυμήσεις, λέγω δη την της καρδίας υψηλοφροσύνην. Ο γαρ την στιλπνότητα αγαπών, ου δύναται κτήσασθαι ταπεινάς ενθυμήσεις.

Διότι η καρδία έσωθεν ομοίως τοις εξωτέροις σχήμασιν ενδιατυπούται


Λεξιλόγιο

  • Πλατυσμός: κομπασμός (παχυά λόγια), καύχηση.

——————–

  • Στιλπνός: Ο ακτινοβολών, υαλιστερός (γιαλιστερός)

——————–

  • Αναστροφή: συναναστροφή με ανθρώπους, συμπεριφορά, διατριβή, περιφερομαι από εδώ κι από εκεί σε παρέες, σπίτια, φίλους κλπ.

————————-

  • Επίφυσις, επιφύω: πάν ότι φυτρώνει επάνω εις τι, ως περιττόν και παρά φύσιν.