Ο Θεός, εξηγεί στον Προφήτη Του, ότι οι Ιουδαίοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Ότι έχουν πνιγεί στην αμαρτία. Κι αφού επιλέγουν την αμαρτία και δεν μετανοούν, δεν αλλάζουν την ζωή τους, θα τιμωρηθούν.
  Είναι οι επιθυμία τους και οι πράξεις τους τέτοιες ώστε θα δικαστούν.

Κι αφού αυτοί έκαναν τις επιλογές τους, τί ωφελεί αν ο Ιερεμίας προσεύχεται γι’ αυτούς;


++++++++++++++++++++++++++++++

Ιερ. 7,16 καὶ σύ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξιοῦ τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς καὶ μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι.


Ιερ. 7,16 Και συ, προφήτα Ιερεμία, παύσε να προσεύχεσαι υπέρ του λαού αυτού και μη έχεις την αξίωσιν να τους ελεήσω. Μην  προσεύχεσαι υπέρ αυτών και μην προσέλθης ενώπιόν μου παρακαλώντας γι’ αυτούς. Διότι εγώ δεν θα σε ακούσω.


Ιερ. 7,17 ἦ οὐχ ὁρᾷς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς Ἱερουσαλήμ;

Ιερ. 7,17 Ή μήπως δεν βλέπεις τί κάμνουν αυτοί εις τις διαφόρους πόλεις του ‘Ιουδα και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ;


Ιερ. 7,18 οἱ υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσι ξύλα, καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καίουσι πῦρ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν τρίβουσι αυταῖς τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσί με.

Ιερ. 7,18 Τα παιδιά τους μαζεύουν ξύλα, οι γονείς των καίουν αυτά εις πυρ, αι δε γυναίκες ζυμώνουν φυράματα, δια να κατασκευάσουν άρτους, και να τους προσφέριυν πρός τιμήν των αστέρων του ουρανού και να προσφέρουν σπονδές σε ξένους θεούς (δηλαδή είδωλα) για να με εξοργίζουν εναντίον των.


Ιερ. 7,19 μὴ ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσι; λέγει Κύριος· οὐχὶ ἑαυτούς, ὅπως καταισχυνθῇ τὰ πρόσωπα αὐτῶν;

Ιερ. 7,19 Μηπως με αυτά, που κάνουν και με εξοργίζουν, βλάπτουν εμένα; λέγει ο Κυριος.
    Δεν βλάπτουν τον εαυτόν τους και το αποτέλεσμα είναι να εξευτελίζονται ως άνθρωποι;


Ιερ. 7,20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ γεννήματα τῆς γῆς, καὶ καυθήσεται καὶ οὐ σβεσθήσεται.

Ιερ. 7,20 Γι’ αυτό, λέει ο Κυριος· Νά, η οργή και ο θυμός μου θα εκσπάσουν και θα εκχυθούν εναντίον της χώρας αυτής, εναντίον των ανθρώπων, που κατοικούν σε αυτήν, και εναντίον των ζώων, εναντίον όλων των δένδρων της υπαίθρου και των προϊόντων της χώρας τους. Ο θυμός μου θα ανάψη και δεν θα σβήση.