«Μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει»

(τῆς ἐν Λαοδ. ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου).


Απλά και ξεκάθαρα λόγια.

Ούτε παπικοί, ούτε προτεστάντες, ούτε μουσουλμάνοι, ούτε βουδιστές.