Ιεζ. 18,25 καὶ εἴπατε· οὐ κατευθύνει ἡ ὁδὸς Κυρίου. ἀκούσατε δὴ πᾶς ὁ οἶκος Ἰσραήλ· μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατευθύνει; οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατευθύνει;


Ιεζ. 18,25 Εσείς όμως σκέφτεστε και λέγετε· “Αυτός ο τρόπος της ενεργείας του Κυρίου δεν είναι ευθύς και δίκαιος”.

Ακούσατε, λοιπόν, όλοι οι Ισραηλίται· ο δικός μου τρόπος και δρόμος δεν είναι ευθύς και δίκαιος ή η δική σας νοοτροπία και οδός δεν είναι σωστή και δίκαιη;

+++++++++++++++++++++++++++++


Ιεζ. 18,26 ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσει παράπτωμα καὶ ἀποθάνῃ, ἐν τῷ παραπτώματι, ᾧ ἐποίησεν, ἐν αὐτῷ ἀποθανεῖται.

+++++++++++++++++++++++++++++


Ιεζ. 18,26 Οταν ο δίκαιος αποστραφή και απομακρυνθή από τον δρόμον της αρετής εκαι διαπράττει συνεχώς και αμετανοήτως το κακόν και αποθάνει, εξ αιτίας των αμαρτιών του, πεθαίνει.


Ιεζ. 18,27 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι ἄνομον ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ, ἧς ἐποίησε, καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην, οὗτος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐφύλαξε.


Ιεζ. 18,27 όταν όμως, κάποιος αμαρτωλός αποστραφή και απομακρυνθή από τον δρόμον της ασεβείας και αμαρτωλότητος, εις την οποίαν έχει ζήσει και εφαρμόσει τις εντολές και τηρήσει δικαιοσύνην, αυτός διαφυλάττει την ζωήν του επί μακρόν.

++++++++++++++++++++++++++++++

Ιεζ. 18,28 καὶ ἀπέστρεψεν ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε, ζωῇ ζήσεται, οὐ μὴ ἀποθάνῃ.


Ιεζ. 18,28 Επειδή μετανόησε και απεμακρύνθη από όλες τις ασεβείς και αμαρτωλές πράξεις, τις οποίας διέπραττε. Αυτός θα ζήση και δεν θα πεθάνει.

+++++++++++++++++++++++++++++


Ιεζ. 18,29 καὶ λέγουσιν ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραήλ· οὐ κατορθοῖ ἡ ὁδὸς Κυρίου. μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατορθοῖ, οἶκος Ἰσραήλ; οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορθοῖ;


Ιεζ. 18,29 Οι Ισραηλίτες λέγουν· “ο τρόπος της ενεργείας του Κυρίου δεν είναι δίκαιος”. Ο δικός μου τρόπος ενεργείας δεν είναι δίκαιος, ω Ισραηλίται; Ή ο δικός σας τρόπος ζωής δεν είναι δίκαιος;

++++++++++++++++++++++++++++


Ιεζ. 18,30 ἕκαστον κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραήλ, λέγει Κύριος. ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσονται ὑμῖν εἰς κόλασιν ἀδικίας.


Ιεζ. 18,30 καθέναν από εσάς ω Ισραηλίτες, θα τον κρίνω ανάλογα με την ζώην, την οποίαν έζησε. Μετανοήσατε, λοιπόν, και επιστρέψατε προς εμένα, λέει ο Θεός.

Απομακρυνθήτε από όλες τις ασεβείς πράξεις σας και αυτές δεν θα γίνουν πλέον δια σας, αιτία τιμωρίας και καταδίκης.

++++++++++++++++++++++++++++++


Ιεζ. 18,31 ἀποῤῥίψατε ἀφ᾿ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἀσεβείας ὑμῶν, ἃς ἠσεβήσατε εἰς ἐμὲ καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν· καὶ ἱνατί ἀποθνήσκετε, οἶκος Ἰσραήλ;


Ιεζ. 18,31 Πετάξτε από την ζωή σας όλες τις πονηρές πράξεις, τις οποίες, ασεβούντες προς εμένα, διεπράξατε, και βάλετε μέσα σας καινούργια καρδιά και πνεύμα καινούργιο.

Γιατί εξακολουθείτε να πεθαίνετε εξ’ αιτίας των αμαρτιών σας, λαέ του Ισραήλ;

++++++++++++++++++++++++++++


Ιεζ. 18,32 διότι οὐ θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἀποθνήσκοντος, λέγει Κύριος.


Ιεζ. 18,32 Διότι εγώ δεν χαίρομαι και δεν θέλω τον θάνατον εκείνου, ο οποίος αποθνήσκει αμετανόητος, λέγει ο Κύριος.