Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα
και τον λαόν σκανδαλίζοντα,
ταύτα και δημοσίως ελέγχομεν


+ Φλωρίνης Αυγουστίνος