Απερίγραπτος η τόλμη τού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου

Ακούσατε, ακούσατε καί αναταραχθείτε σεισμικώς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος προέβη, σκανδαλωδώς, εις τήν αγιοκατάταξιν ενός ιερομονάχου, ο οποίος παρέβη ιερούς Κανόνας Οικουμενικών Συνόδων, εντολάς τής Αγίας Γραφής καί πλήθος Αγιοπατερικών κειμένων. Διετύπωσε δέ Τριαδολογικάς κακοδοξίας καί άλλας θεολογικάς πλάνας.

Εις τήν Ορθοδοξίαν δέν γίνεται ανακήρυξις Αγίων, όπως εις τόν Παπισμόν, αλλά αναγνώρισις καί επισημοποίησις υπό αρμοδίων Εκκλησιαστικών Οργάνων τής εδραιωθείσης εις τήν κοινήν συνείδησιν τού εκκλησιαστικού πληρώματος αγιότητος εξαγνισμένων προσώπων, όπως εις τάς περιπτώσεις τού πατρός Παϊσίου καί τού πατρός Πορφυρίου. Αυτή η θέσις αποτελεί τόν θεμελιώδη όρον πάσης αγιοκατατάξεως. Ο όρος αυτός ουδαμώς υφίσταται εις τήν προκλητικήν αγιοκατατακτικήν αυθαιρεσίαν τού Πατριάρχου. Αντιθέτως, είναι αμφιλεγομένη η παρουσία τού ιερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ (εντελώς άγνωστος εις τό ευρύ κοινόν). Η αγιοκατάταξίς του είχε προγραμματισθή νά πραγματοποιηθή πρό τεσσάρων ετών καί εματαιώθη κατόπιν τής από 8-8-2014 καταγγελίας μου εις τήν Ιεράν Σύνοδον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής εσπευσμένης εκδόσεως τού βιβλίου μου «Αυτογελοιοποιείται ο Ναυπάκτου Ιερόθεος – ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ – Όχι παπική βιομηχανία παραγωγής αγίων».

Εις τήν καταγγελίαν μου εξέθεσα 14 λόγους, ένεκα τών οποίων ήτο παντάπασιν απαράδεκτος η αγιοκατάταξις αυτή. Εις δέ τό βιβλίον μου, μεταξύ καί πολλών άλλων, ανέλυσα τούς λόγους αυτούς. Συν¬επώς, διά νά ματαιωθή τότε η εν λόγω επισήμως προγραμματισθείσα αγιοκατάταξις, σημαίνει ότι τά καταγγελθέντα είχον αξιολογηθή εις βάρος του.

Επισημαίνω ακόμη ότι καί ο Βυζαντινολόγος Καθηγητής κ. Μάριος Ι. Πηλαβάκης εδημοσιογράφησε κατ επανάληψιν κατά τού π. Σωφρονίου Σαχάρωφ. Υπέβαλε δέ σχετικόν διάβημα καί πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Επίσης καί ο Καθηγητής τής πυρηνικής Ιατρικής κ. Γεώργιος Καραλής, μέ καταπληκτικάς θεολογικάς γνώσεις, καί παλαιότερον καί τώρα, εξακολουθεί νά αποκαλύπτη καί νά αναιρή κακοδοξίας τού ψευδοαγίου τούτου.

Όπως αποκαλύπτω εις τό προαναφερθέν βιβλίον μου, ο βίος τού Σωφρονίου Σαχάρωφ υπήρξεν ακατάστατος. Ενώ ο υμνητής του Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος ισχυρίζεται, αυθαιρέτως καί αναποδείκτως, ότι ο Σωφρόνιος έβλεπε παιδιόθεν συνεχώς τό άκτιστον φώς, πώς συνέβη νά γίνη καί άθεος; Από τήν αθεΐαν μετεπήδησεν εις τόν Βουδισμόν εις τόν οποίον παρέμεινεν επί οκτώ (8) έτη. Μεταστραφείς, κατέληξεν εις τό Άγιον Όρος, διά νά μονάση. Όμως, εγκατέλειψε τό Όρος καί μετέβη εις Παρισίους, όπου έμεινεν επί 12 έτη. Κατά τάς ημέρας αυτάς έλαβον τήν πληροφορίαν ότι απηλάθη από τό Άγιον Όρος. Ίσως δι αυτό επί 46 έτη δέν επέστρεψεν ούτε μίαν φοράν εις τό Άγιον Όρος μέχρι τήν κοίμησίν του. Εγράφη ότι οι μακαριστοί Αγιορείται Γέροντες Δανιήλ Κατουνακιώτης, Θωμάς Μικραγιαννανίτης καί Γαβριήλ Διονυσιάτης τόν απεκάλουν «πράκτορα τών Εγγλέζων». Τό βέβαιον είναι ότι ο ανακηρυχθείς υπό τού Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τού Ναυπάκτου Ιεροθέου (έχει προτείνει τήν αγιοκατάταξίν του) υπήρξεν «αφοσιωμένος ως τό τέλος τής ζωής του» (ομολογία τού ιδίου) εις τόν Δαβίδ Μπάλφουρ. Ο Μπάλφουρ ήτο γενικός πράκτωρ τής εν Ελλάδι Αγγλικής κατασκοπείας.

Κατόπιν αυτών τών βιογραφικών καί όλων τών άλλων ανωτέρω καί μετά από τήν πρό τεσσάρων (4) ετών ματαίωσιν τής αγιοκατατάξεώς του, είναι απερίγραπτος καί άκρως εξοργιστική η απόφασις τού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου νά προβή εις τήν αγιοκατάταξιν τού π. Σωφρονίου. Ο Πατριάρχης, μέ τήν ανίερον αυτήν ενέργειάν του, προσβάλλει όλους τούς Αγίους τής Ορθοδοξίας. Τίθεται εν αμφιβόλω η αγιότης τών Αγίων καί οπλίζονται οι εχθροί τής Εκκλησίας.

Σκόπιμος η αγιοκατάταξις

Διά πρώτην φοράν επεδιώχθη αγιοκατάταξις εκ τών άνω, από αξιωματούχους τής Διοικούσης Εκκλησίας καί όχι από τόν πιστόν Λαόν. Ουδεμία ανάγκη υπήρχε νά πραγματοποιηθή αυτή η αγιοκατάταξις.

Έχομεν εκατομμύρια Αγίων, επωνύμων καί ανωνύμων. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας π. Γερμανός είναι σφόδρα αντίθετος εις τάς ανεξελέγκτους καί αθρόας αγιοκατατάξεις. Η αγιοκατάταξις αυτή είναι απολύτως σκόπιμος καί μόνον σκόπιμος, πρός βράβευσιν τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου διά τήν εξωφρενικήν στήριξιν τής ενεργείας τού Πατριάρχου νά χορηγήση αυτοκεφαλίαν εις τού καθηρημένους καί σχισματικούς τής Ουκρανίας καί διά νά ικανοποιηθή ο Ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ, ο οποίος πρό ετών είχε διοργανώσει διεθνές Συνέδριον πρός τιμήν τού Σωφρονίου καί τόν έχει αγιογραφήσει εν μέσω πραγματικών Αγίων.

Τέλος, ποιούμαι έκκλησιν πρός όλους ανά τήν Ορθοδοξίαν Πατριάρχας, Μητροπολίτας, αγάμους καί εγγάμους Πρεσβυτέρους, Καθηγητάς Θεολογικών Σχολών καί όλους τούς άλλους θεολόγους, Μοναχούς, Μοναχάς, Ορθοδόξους Χριστιανικάς Αδελφότητας, δημοσιογράφους καί πρός πάντας τούς αγωνιστάς υπέρ τής Ορθοδοξίας νά κινητοποιηθώμεν δραστηρίως πρός πάσαν κατεύθυνσιν, διά νά αναγκασθή ο Πατριάρχης νά ανακαλέση αυτήν τήν δαιμονοεπιθύμητον αγιοκατάταξιν. Εάν αδιαφορήση ο Πατριάρχης, θά τήν ακυρώση ο Λαός τού Θεού. Θά ακολουθήσουν καί άλλα σχετικά δημοσιεύματα, τά οποία θά συγκλονίσουν καί θά αναταράξουν τόν Πατριαρχικόν θρόνον τού Βοσπόρου.