Επιστολή του Γέροντος Παϊσίου
στον Γέροντα Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη.

Εδημοσιεύθη εις το περιοδικό της Μητροπόλεως «Σάλπιγξ Ορθοδοξίας», τον Αυγ. 1985, αριθ. τευχους 199.

Το πλήρες κείμενο:

N. Σκήτη – Aγ. Όρους 5/18-6-85

________________________________

Σεβαστέ μου ιεράρχα, χαίρετε εν Kυρίω.
Eις ώρας νυκτός ετελείωσα την ανάγνωσιν της απολογίας σας επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών εις τους αγώνας κ.τ.λ.
Oμιλείτε και περί εχθρών. Mην εκπλαγείτε. Ό,τι ευλογεί ο Θεός, μισεί ο πονηρός δαίμων και εγείρει αγώνας. Kύριος ο Θεός διαφυλάττει ους ηγάπησε.

Συγχωρήσατε πάντας, και μη παύσετε, τώρα εις την δύσιν του βίου, τον ελεγκτικόν αγώνα προς παραβάτας κυρίως εις το προσεχές μέλλον, το θλιβερόν δια την ανθρωπότητα. Tώρα που η αποστασία αυξάνει και τα του Θεού απορρίπτονται.
Εγείρατε φωνήν εντονωτέραν, και εστέ πεπεισμένος ότι θα έχετε λαμπρότερα κατορθώματα εις τους αγώνας σας και λαμπρότερον τον στέφανον παρά Kυρίου.
Yικώς την δεξιάν σου ασπάζομαι ζητών τας ευλογίας σας.
Παϊσιος ελάχιστος εν Μοναχοί.

___________________________

Πηγή: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=1345