Εις το Ιστολόγιον amethystosbooks.blogspot.gr επικρίνομαι, κατά ανέντιμον και πρόστυχον τρόπον, δια το βιβλίον μου «ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ».
Ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ με την ίδρυσιν της καταφώρως αντικανονικής μικτής Μονής εις το Έσσεξ της Αγγλίας, κατά περιφρονητικήν παράβασιν ιερών Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων, εδημιούργησε προϋποθέσεις και ευκαιρίας αμέσου κινδύνου, ώστε οι εκεί Μοναχοί και Μονάστριαι να απολαμβάνουν την νοεράν σαρκικήν αμαρτίαν.
Εις την μικτήν αυτήν Μονήν και δια τους Μοναχούς και δια τας Μοναχάς υπάρχουν: Κοινός Ηγούμενος, κοινή προσευχή, κοινός εκκλησιασμός, κοινά διακονήματα και κοινή τράπεζα. Κοινά τα πάντα.

+++++++++++++++++++++++++++

Ο 20ος ιερός Κανών της Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εντέλλεται να μη συντρώγουν εις το ίδιον Μοναστήριον Μοναχοί και Μονάστριαι, «μοιχεία γαρ μεσολαβεί την συνδιαίτησιν».

Υπάρχει πλήθος Πατερικών κειμένων, τα οποία επιβεβαιώνουν τούτο, όπως καταγράφονται πολλά εις το προαναφερθέν βιβλίον μου.

Μήπως οι υβρισταί επικριταί μου απολαμβάνουν και αυτοί την νοεράν σαρκικήν αμαρτίαν εις τον βίον των και δι’ αυτό υποστηρίζουν αυτήν την κατάστασιν;

………………. ………………. ……………

Επίσης, ο Σωφρόνιος Σαχάρωφ διετύπωσεν εις τα βιβλία του, εκτός από αιρετικάς Τριαδολογικάς κακοδοξίας του, και πλήθος άλλων θεολογικών πλανών. Αι αδιάσειστοι αποδείξεις υπάρχουν εις το ως άνω βιβλίον μου.
Ως προς τους χυδαίους εις βάρος μου χαρακτηρισμούς των αναιδών κατηγόρων μου, τούτο μόνον λέγω. Οι ίδιοι αυτοί άνευ φόβου Θεού και εντροπής ανθρώπων αδίστακτοι άνθρωποι χαρακτηρίζουν τον άγιον Θεόδωρον Στουδίτην ως «θλιβερόν Άγιον».
Δια το εν λόγω βιβλίον μου έχουν αποφανθή ειδήμονες ότι αποτελεί πρωτότυπον προσφοράν εις την Ορθοδοξίαν. Εάν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είχε προβή εις την αγιοκατάταξιν του Σωφρονίου και μετά την έκδοσιν του βιβλίου μου ηναγκάζετο να ανακαλέση την αγιοκατάταξιν αυτήν, τότε θα εδημιουργείτο όνειδος δι’ ολόκηρον την Ορθοδοξίαν και αμφισβήτησις δι’ όλους τους Αγίους. Τοιαύτη συμφορά εις την Εκκλησίαν του Χριστού ουδέποτε υπήρξε.
Τέλος, δηλώνω ότι υπάγομαι εις την Κανονικήν Εκκλησίαν του νέου Ημερολογίου.

Αθήναι 12-11-2015
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος και Δημοσιογράφος