Εν τη κοιμήσει τον κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε

Posted: 15/08/2019 in Uncategorized

«Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας·

εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε.

Μετέστης προς την ζωήν,

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής·

και ταις πρεσβείαις ταις σαίς λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών»

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.