Μας διδάσκουν οι Άγιοι ότι το απλούν είνε του Θεού, ενώ το πολύπλοκο είνε του διαβόλου, και μ’ αυτόν τον τρόπον μας ελευθερώσουν από τας παγίδας του. Διότι, σήμερον, την χριστιανικήν θρησκείαν την έχουν κάμει πολύπλοκον και μπερδεμένην οι λογής-λογής θεολόγοι, οπού σπουδάζουν εις τα σχολεία της πονηράς γνώσεως, πολύπλοκον και σκοτεινήν ωσάν την ψεύτικην γνώση, την λεγόμενην φιλοσοφία, όπου ο κάθε φιλόσοφος κατασκευάζει και έν ιδικόν του σύστημα. Και η τοιαύτη διδασκαλία της θρησκείας συντελεί, αλλοίμονο, εις την αμφιβολίαν, και καταντά εις την αθρησκείαν, και εκείνοι οπού την κάμνουν, αντί διδάσκαλοι της ευσεβείς, γίνονται διδάσκαλοι της ασεβείας.

Όθεν, ο Κύριος διά των Αγίων Του, μας φανερώνει την χάριν Του και την αλήθειαν, δείχνοντάς την σαφέστατα, ωσάν με τον δάκτυλό του, διά να μας βγάλει από τον σκοτεινόν λαβύρινθον οπού έχομεν περιπλανηθεί από τίς σκοτισμένες και πολύπλοκες και αποπνικτικές θεωρίες, με τας οποίας θολώνουν οι άπιστοι το καθαρόν νερόν οπού αναβλύζει από το Άγιον Ευαγγέλιον, και το οποίον πίνει από αιώνας ο ευλαβής λαός μας.
Διά τα διδάγματα τούτων των επιστημόνων, οπού ερευνούν τά τής θρησκείας μας με πονηρίαν και χωρίς φόβον Θεού, κατά το πνεύμα του κόσμου τούτου, ημπορεί να ειπεί κανένας τα ακόλουθα λόγια του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου «ουκ έστιν αύτη η Σοφία άνωθεν κατερχόμενη, αλλ’ επίγειος, ψυχική δαιμονιώδης».
Διά τους τοιούτους επιστήμονας «η γνώσις μείζων εστί της πίστεως, διά την εξέτασιν», ήγουν «η γνώσις τους φαίνεται σπουδαιοτέρα από την πίστιν, επειδή με αυτήν εξετάζουν και ερευνούν πονηρά τα της θρησκείας», όπως λέει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος.
……

ΦΩΤΗΣ ΚΌΝΤΟΓΛΟΥ