Σόλων: Ην δ’ αυτός τώ αυτοπάτορι απάτωρ τρισόλβιος ος τι φώς τριλαμπές ο δε παθών Θεός εστί και ού θεότης πάθεν όστις φώς γαρ, βροτόσωμος αυτός Θεός ήδη και ανήρ φέρων εν θνητοίς.

___________________

Πυθαγόρας: ο Θεός εστίν Νούς και Λόγος καί Πνεύμα καί Λόγος σαρκωθείς εκ Πατρός.

___________________

Σίβυλλα: Ηξει ουρανόθεν Βασιλεύς αιώνων ο μέλλων κρίναι πάσαν σάρκα και κόσμον άπαντα.

___________________

Πλάτων: Εκ μητρονύμφου παναμώμου παρθένου, μέλλει σπαρήναι του Θεού μόνος γόνος. Ασαρκον, σαρκικόν και γεννητόν εν γη τέτοκεν τον ουρανού και γης ποιητή.

____________________

Απολλώνιος: Ένα Θεόν ύψιστο εν τρισίν λέγω, ός ουρανό έρξεν άμα και χθόνα. Θεός ήν μεν αεί και εστί καί έσται ούτε αρξάμενος, ούτε παυσόμενος.

____________________

Όμηρος: Ήξει προς ημάς οψέ γής άναξ απλούς και σάρκα φανείται δίχα τινός σφάλματος.

____________________

Πλούταρχος: Καταγγέλλω εν τρισίν ένα μόνον υψιμέδοντα Θεόν, ου λόγος άφθιτος εν αδαεί κόρη έγκυμος έσεται. Ούτος γαρ ώς τόξον πυρφόρον ίσος διαδραμείται και κόσμον άπαντα ζωγρήσει και τώ Πατρί προσάξει δώρον.

____________________

Θουκυδίδης: Ο6 Θεός έτερος ούκ άγγελος ού δαίμων ού σοφία ούκ ουσία αλλ’ ή μόνος Κύριος εστί δημιουργός του παντός των απάντων παντέλειος Λόγος.