Γράφει ο Ι. Μ. Χατζηφώτης

ΣΤΗΝ κοιτίδα του ορθόδοξου ανατολικού μοναχισμού, την Αίγυπτο, βασικό χαρακτηριστικό ήταν η απομάκρυνση των μοναχών, -όπως το ίδιο το όνομά τους δηλώνει- από τον κόσμο για να ζήσουν κατά μόνας. Έφευγαν λοιπόν από τις πόλεις, τον κόσμο, και αναζητούσαν ερημικές τοποθεσίες, τόπους ησυχαστικούς. Έτσι ο Μέγας Αντώνιος (251-355/6) πήγε το 285 στην έρημο του Πισπίρ, στη δεξιά όχθη του Νείλου, ανάμεσα στο Ατφίχ και Μπένι Σουέφ (η περιοχή λέγεται σήμερα Ντερ ελ Μεϊμούν), όπου και παρέμεινε 20 ολόκληρα χρόνια. Οι έρημοι της Νιτρίας και της Θηβαΐδος φιλοξένησαν τους πρώτους μοναχούς (ερημίτες), που αναγκάζονταν κάθε τόσο να μετακομίζουν, όταν η φήμη τους συγκέντρωνε πολλούς άλλους κι εκείνοι επιθυμώντας «άκραν ησυχίαν» αναζητούσαν άλλες ερημικές περιοχές.
Αυτός ο τρόπος άσκησης, ο ερημικός, συνεχίσθηκε ως τα νεώτερα χρόνια στη λεγομένη «Έρημο» του Αγίου Όρους (από τη Νέα Σκήτη ως τον Ακράθω). Αναπτύχθηκε όμως παράλληλα το κοινοβιακό σύστημα το οποίο οργάνωσε ο Άγιος Παχώμιος (4ος αι.). Λέγεται ότι στα κοινόβια του Αγίου Παχωμίου στην Ταβέννησο υπήρχαν 5.000-7.000 μοναχοί. Παράλληλα με τον ανδρικό αναπτύχθηκε και ο γυναικείος μοναχισμός. Τον 5ο αι. στην Οξύρρυγχο υπήρχαν 10.000 μοναχοί και 12.000 μοναχές. Μοναστικά κέντρα δημιουργήθηκαν από το Φαγιούμ και από τις δύο πλευρές του Νείλου γύρω από τη Μίνια ως την Ερμούπολη, το Εντφού, το Ασσουάν, το Ασιούτ, την Πανόπολη κ.λπ.
Ήδη τον 4ο αι. συγκέντρωσε πολλούς μοναχούς η Σιναϊτική έρημος. Ένας μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, ο Άγιος Ιλαρίων, μεταφήτευσε τον μοναχισμό στην Παλαιστίνη, ιδρύοντας το 328 το πρώτο μοναστήρι στην περιοχή, που δεν άργησε να γεμίσει κελιά και μοναστήρια. Ο μοναχισμός απλώθηκε στην περιοχή της Γάζας, ενώ το 330 ο Άγιος Χαρίτων ίδρυσε την πρώτη λαύρα στην Αΐν Φάρα (ο ίδιος ίδρυσε κατόπιν και δεύτερη και τρίτη κοντά στο Σαραντάριον Όρος και τη Λαύρα του Σουκά). Ο ορθόδοξος μοναχισμός υπήρξε πάντοτε αναχωρητικός. Παλαιστίνη, Συρία Μεσοποταμία, Μικρασία φιλοξένησαν μοναχούς και ερημίτες που έλιωσαν στην άσκηση και αναλώθηκαν στην προσευχή και τη λατρεία. Στο Γαλλήσιο όρος, κοντά στην Έφεσο, στο όρος Λάτρος, στον Όλυμπο της Βιθυνίας ήκμασε ο ορθόδοξος μοναχισμός στους βυζαντινούς χρόνους. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης πήγε τον 10ο αι. στον Άθω και ίδρυσε το 963 τη Μεγίστη Λαύρα, το πρώτο και αρχαιότερο μοναστήρι του Αγίου Όρους και από το όρος Λάτρος τον 11ο αι. ο Άγιος Χριστόδουλος ο Λατρηνός μετέβη στην Πάτμο όπου ίδρυσε τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Το νησί ήταν έρημο και γι’ αυτό το επέλεξε. Στην Κωνσταντινούπολη ο μοναχισμός αναπτύχθηκε τον 4ο αι., που ήταν αυτοκράτορας ο Μέγας Θεοδόσιος (379-396). Παλαιότερο μοναστήρι θεωρείται η μονή Δαλματίου, που ίδρυσε ο μοναχός Ισαάκ.
Ο Όσιος Χριστόδουλος ο Λατρηνός (11ος αι.) επέλεξε τη νήσο Πάτμο για να ανεγείρει τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, γιατί ήταν έρημη. «Η νήσος, γράφει η καθηγήτρια Έρα Λ. Βρανούση, εθεωρήθη κατάλληλος, ως έρημος και σχετικώς ασφαλής… ήτο άνικμος και ξηρά, μόλις δε είχε γην σπόριμον 627 μοδίων. Ο αναγραφεύς των Κυκλάδων νήσων Νικόλαος ο Τζάνζης σημειώνει εις το Πρακτικόν της παραδόσεως της νήσου εις τον Χριστόδουλον (1088) ότι «δένδρου οιουδήποτε ουδέ μικρόν τι λείψανον εν αυτή είδομεν ειμή μόνον ξηροαχλάδας είκοσιν», προσθέτει δε ότι εύρε ταύτην την έρημον, ουδέ μίαν και μόνην οικίαν συνισταμένην το σύνολον» (Τα Αγιολογικά Κείμενα του Οσίου Χριστοδούλου, Αθήνα 1966, σ.σ. 111-112).
Το Άγιον Όρος, ακέραιη περιοχή αναχωρητισμού, με μοναστήρια, σκήτες, κελιά, ερημητήρια, ήταν ήδη από την περίοδο που δημιουργήθηκε οργανωμένος μοναχισμός (ίδρυση το 963 από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη της Μεγίστης Λαύρας με συνκτίτορα τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά) άβατο σε γυναίκες και αγένεια παιδιά. Η είσοδος γυναικών απαγορεύεται ρητά στο πρώτο τυπικό του Αγίου, όπως και αγενείων παίδων και θηλυκών ζώων (συντάχθηκε το έτος 969):Εντέλλομαι δε και τούτο συν ασφαλεία πάση και παραγγέλλω τω τε καθηγουμένω τοις τε μετ’ αυτόν τα πρώτα φέρουσιν αδελφοίς, ίνα μηδέποτε εν τη καθ’ ημάς λαύρα ευνούχον προσδέξωνται, ει και τάχα γέρων εστί, μήτε δε παιδίον, είπερ μέλλει είναι αυτού τα σκήπτρα της βασιλείας διέποντος» (βλ. Στ. Παπαδάτου: Το πρόβλημα του αβάτου του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1969, σελ. 19).
Με διατάγματα των Ιωάννη Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Θ’ Μονομάχου και Μανουήλ Παλαιολόγου, το άβατο περιφρουρήθηκε πλήρως, όπως και με πατριαρχικά έγγραφα και σιγίλλια των Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Α’ και Β’, του Πατριάρχη Ιωακείμ κ.ά. Συχνά οι πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, στην πνευματική δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται το Άγιον Όρος, εξαπόστελλαν αυστηρά γράμματα, όποτε τύχαινε παραβίαση του αβάτου από γυναίκες, όπως έκανε ο Πατριάρχης Ιωακείμ το 1905, όταν σημειώθηκαν παραβιάσεις στη μονή Αγίου Παντελεήμονα κ.λπ. από Ρωσίδες.