[You must be registered and logged in to see this image.]

Κοντάκιον. Ηχος πλ. δ’. Τη ‘Υπερμάχω…
Ως ποιμενάρχην τής Λαμψάκου έν θεώτατον
Καί των θαυμάτων αυτουργόν καί κρήνην αφθονον
Άνυμνοϋμέν σε θεόληπτε Ίεράρχα. Άλλ’ ώς εχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον
Καθικέτευε λυτροϋσθαι πάσης θλίψεως Τους Βοώντάς σοι,
Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Ανθρωπος ών τη φύσει, άγγελος έν τοις τρόποις, ώφθης Παρθένιε Ίεράρχα (έκ γ’.) καί ταϊς άγγελικαϊς δωρεαις, της Εκκλησίας φαιδρύνεις τό πλήρωμα διό καί τήν πολιτείαν σου,θαυμάζοντες όναβοώμεν.

Χαίρε, δι’ ου ό Χριστός υμνείται
Χαίρε, δι’ ου ό εχθρός σοβεϊται
Χαίρε, της Λαμψάκου ποιμήν ένθεώτατος
Χαίρε, Ελλησπόντου λαμπτήρ φαεινότατος
Χαίρε, ΰψος ταπεινώσεως καί όγόπης θησαυρός
Χαίρε, βάθος καθαρότητος καί θαυμάτων αυτουργός
Χαίρε, οτι έπλήσθης φωτισμού ουρανίου
Χαίρε, δτι καθείλες τήν ισχύν του δολίου
Χαίρε, του Χρίστου θεράπων θερμότατος
Χαίρε, ημών προστάτης καί πρόμαχος
Χαίρε, δι’ ου οί πιστοί φρυκτωροΰνται
Χαίρε, δι’ οδ οί έχθροί έκπορθοΰνται

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Βίον καθηγνισμένον, έκ νεότητος εχων, έπλήσθης ούρανίων χαρίτων
καί θαυμάτων πλείστων αυτουργός, άνεδείχθης θεοφόρε Παρθένιε, τοϋ
Πνεύματος τη χάριτι, καταπλήττων τους έκβοώντας

Αλληλούια.

Γέγονεν ή ζωή σου, περιβόητος πασι,
ίδέαις άρετών κοσμουμένη καί
πασιν υπόδειγμα φανείς, άπό νεότητος
άγίαις πράξεσι, λαμπρύνεις τάς ψυχάς
ημών, τών βοώντων σοι μετά πόθου
Χαίρε, ηθών αμέμπτων ταμείον Χαίρε, είκών ιδεών άγιων

Χαϊρε, πρακτικης πολιτείας υπόδειγμα
Χαίρε, άπαθείας άγιας θησαΰρισμα
Χαίρε, οτι άπημαΰρωσας τόν αντίπαλον έχθρόν
Χαίρε, δτι έμεγάλυνας τόν Παντόνακτα Χριστόν
Χαίρε, ό καθαιρέτης τών παθών της κακίας
Χαίρε, ό ηύγασμένος φέγγει της άπαθείας
Χαίρε, Χρίστου τυπών τήν πραότητα
Χαίρε, αύτοϋ ζηλών τήν χρηστότητα
Χαίρε, φθαρτών παριδών πασαν σχέσιν
Χαίρε, Θεοΰ δεδεγμένος τήν αϊγλην

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Δυναμιν έν τώ πράττειν, ούρανόθεν
λαμθάνων, τό θέλημα τό θεΊον θεόφρον, ύπερίσχυσας πάσης φθαρτής,
συναφείας ούρανίω φρονήματι, Παρθένιε μακάριε, καί Τριάδι άνεβόας

Εγνω της βιοτης σου, τήν ύπέρλαμπρον χάριν, ό θείος Φιλητός θεοφόρε, καί ίερωσύνης σε τελειοί, ίερωτάτω έν Πνεύματι χρίσματι, θυσίαν τήν άναί- μακτον, προσάγειν υπέρ των βοώντων

Χαίρε, ό ΘεΤος ιεροθυτης
Χαίρε, του Λόγου ίερομυστης
Χαίρε, μυστηρίων τών θείων διάκονε
Χαίρε, της Εκκλησίας άγιας διάκοσμε
Χαίρε, ό περιλαμπόμενος ακακίας τώ φωτί
Χαίρε, ό μυσταγωγούμενος δωρεά τη Τριλαμπεί
Χαίρε, δτι έδείχθης Ιερεΰς θεοφόρος
Χαίρε, δτι έφάνης λειτουργός θεηγόρος
Χαίρε, παθών έκτέμνων τήν άκανθαν
Χαίρε, ψυχών καθαίρων τήν άρουραν
Χαίρε, φωτός Τρισηλίου δοχείον
Χαιρε, πηγή ψυχικών καθαρσίων

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Ζηλωτής Αποστόλων, άνεδείχθης θεόφρον, καί τούτων έκομίσω τήν χάριν• ενθεν κατέστησας υγιή, τόν υπό ταύρου τυφλωθέντα ‘Όσιε, μεγάλως θαυμαζόμενος, Παρθένιε καί Θεω ψαλλών

Άλληλοΰϊα.

Ηκουσε των πολλών σου, χαρισμάτων τόν πλοΰτον, γυνή ή χαλεπώς ασθενούσα, καί προσελθοϋσά σοι εύλαβώς, της τοϋ καρκίνου οδύνης, λελυτρωται, κηρύττουσα τήν χάριν σου, καί έκβοώσά σοι έν πίστει

Χαίρε, νοσοΰντων ή θεραπεία
Χαίρε, πασχόντων ή Ιατρεία
Χαίρε, θλιβομένων ή θεία παράκλησις
Χαίρε, τρυχομένων ταχεΤα άνάρρωσις• Χαίρε, οτι απενέκρωσας τοϋ καρκίνου τήν ίσχΰν
Χαίρε, οτι έθεράπευσας τήν γυναίκα παρευθύς
Χαίρε, ό τώ Κυρίω λειτουργήσας άμέμπτως
Χαίρε, ό του Βελίαρ καταργήσας τό σθένος
Χαίρε, σεπτών Ιερέων καύχημα
Χαίρε, πολλών κλονουμένων έρεισμα
Χαίρε, φωνή θεϊκής εύσπλανχνίας
Χαίρε, κρατήρ δαψιλούς συμπαθείας

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Θείον σε Ιεράρχην, καί Λαμψάκου ποιμένα, ό πρόεδρος Κυζίκου παμμάκαρ, σκεϋος ευ είδώς σε έκλεκτόν, τη θεϊκή έπιπνοία άνέδειξεν ένθεν Θεω Παρθένιε, έν ταπεινώσει άνεβόας

Αλληλούια.

Ισχυσας θείω σθένει, καθελείν καί νεκρώσαι, έχθρόν τόν κατά σου έπελθόντα, ώς κύνα λυσσώντα έν φορα, καί εύσεβώς τήν σήν ποίμνην έποί- μανας, άρχιεράρχα ‘Όσιε, βοώσάν σοι έν ευφροσύνη

Χαϊρε, Λαμψάκου ό ποιμενάρχης
Χαίρε, ό ενθεος Ιεράρχης
Χαίρε, των θαυμάτων πηγή άνεξάντλητος
Χαίρε, τών δογμάτων τών θείων διδάσκαλος
Χαίρε, τύπος άκραιφνέστατος του ποιμένος του καλοϋ
Χαίρε, πράβατον πραότατον του Σωτήρος Ίησου
Χαίρε, οτι ώς κύνα τον Βελίαρ καθείλες
Χαίρε, οτι τήν δόξαν του Κυρίου κατείδες
Χαίρε, Θεου οίκτιρμών έκμίμημα
Χαίρε, ζωης καθαρας έκτύπωμα
Χαίρε, δι’ ου ό Βελίαρ οιμώζει
Χαίρε, δι’ ου εύσεβουντες σκιρτώσι

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Κράτος το τών δαιμόνων, καθελών Ίεράρχα, καί πάσας παρ’ αύτοΰ μαγγανείας, καί ένεργείας τάς μαγικάς, διαλύων τη δοθείση σοι χάριτι, υγείαν τε καί λύτρωσιν, παρέχεις πασι τοις βοώσιν

Αλληλούια.

Λάμψακος έν σοί χαίρει, Έλλησπόντου δέ χώρα, καί πασα Εκκλησία χορεύει, τοις άπείροις θαύμασι τοις σοις, δι’ ών πάντας εύεργετών ούκ επαυσας πασι γάρ τά κρείττονα, παρέχεις τοις πίστει βοώσι

Χαίρε, ή δόξα της Εκκλησίας
Χαίρε, ό λύχνος τής εύσεβείας
Χαίρε, Παρακλήτου τό εμπνουν κειμήλιον
Χαίρε, άσθενούντων τό μέγα προσφύγιον
Χαίρε, στήλη θείων πράξεων τής έν πνεύματι ζωης
Χαίρε, όργανον θεόπνευστον πολιτείας θαυμαστής
Χαίρε, ότι ειδώλων έκριζοίς τήν απάτην
Χαίρε, ότι έκφαίνεις τοϋ Χριστου τήν άγάπην
Χαίρε, ζωής μελλούσης θησαύρισμα
Χαίρε, φωτός άΰλου άμάρυγμα
Χαίρε, πολλών αυτουργέ θαυμασίων
Χαίρε, λαμπτήρ οίκτιρμών ούρανίων

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Μέγας έν θαυμασίοις, γεγονώς ‘Ιεράρχα, έκάθηρας ειδώλων τής πλάνης,
όπερ έκ χειρών των τοϋ Θεοΰ,ένεπιστεΰθης λογικόν σου ποίμνιον,καί εύσεβείας δόγμασι, διέθρεψας τους έκβοώντας

Αλληλούια.

Νόμους της εύσεβείας, καί του Εύαγγελίου, τήν χάριν θεοφόρε κηρύξας, έπέστρεψας λατρευειν Χριστώ, τους πρίν υιούς απώλειας ύπάρχοντας, καί θαύμασιν έπίστωσας, τούς εύλαβώς σοι έκβοώντας

Χαίρε, φωστήρ τών έσκοτισμένων
Χαίρε, πατήρ τών πεφωτισμένων
Χαίρε, τών ειδώλων έλέγξας τό μάταιον
Χαίρε, τοϋ Σωτήρος έκφήνας τό εύσπλαγχνον
Χαίρε, μύστης ένθεώτατος διδαχών ζωοποιών
Χαίρε, κήρυξ θεοφόρητος ούρανίων οίκτιρμών
Χαίρε, οτι ιθύνεις πρός όδόν σωτηρίας
Χαίρε, διι εκλύεις χήν άχλυν της άγνοιας
Χαίρε, Χρίστου έκκαίων πρός ερωτα
Χαίρε, έχθροΰ συντριβών τά βέλεμνα
Χαίρε, παθών άφορμάς άποτέμνων
Χαίρε, καρπόν άρετής άποφέρων

Χαίροις Πάιερ Παρθένιε.

Ξένα θαύματα Πάιερ, χορηγία τη θεία, εΙς πολλών ενεργών σωτηρίαν,
δαιμόνων έ’λυσας τήν ϊσχΰν, καί χαλεπά νοσήματα ίάτρευσας, ίώμενος τώ
λόγω σου, Παρθένιε τους έκβοώντας

Αλληλούια.

Ολος λελαμπρυσμένος, βασιλεί τώ άγίω, έπέστης Κωνσταντίνω τώ πάνυ ος αίδεσθείς σου τήν άρετήν, δαψιλή σοι χορηγίαν παρέσχετο, δι ής Χρίστον έδόξασας, τούς πάντας συγκινών βοαν σοι•

Χαίρε, ό μέγας έν θαυμασίοις
Χαίρε, ό ένδοξος έν ‘Αγίοις
Χαίρε, ό εύφράνας τόν άγιον ανακτα• Χαίρε, ό αϊσχύνας τοΰ σκότους τόν άρχοντα
Χαίρε, φίλος γνησιώταιος τοΰ Παντάνακτος Χρίστου
Χαίρε, Βέλος εύστοχώτατον έναντίον τοΰ έχθροΰ
Χαίρε, όνπερ ήδέσθη Κωνσταντίνος ό Μέγας
Χαίρε, οτι έδέξω θεοδώρητον γέρας
Χαίρε, φωτί έκλάμπων της χάριτος
Χαίρε, έχθροΰ όλέτης άλάστορος
Χαίρε, πολλούς τώ Χριστώ προσένεγκας
Χαίρε, έχθρών τήν μανίαν έκτρέψας

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Πλάνης άποκαθάρας, τήν σήν ποίμνην ποικίλης, ναόν περικαλλή τώ Σωτήρι έδομήσω Πάτερ Ιερέ, ως ναός τοΰ θείου Πνεύματος έμψυχος καί ήδη εις ουράνιον, ναόν χορεύων Θεω ψάλλεις

Αλληλούια.

Ρήμασι των ευχών σου, ώς έξ υπνου ήγέρθη, ό Ευτυχιανός παραδόξως, καί ήσχυνθη ό βάσκανος έχθρός, τη ση πλούσια χάριτι «Οσιε ημείς δε σοι προστρέχοντες, βοώμέν σοι θέρμη τη πίστει

Χαίρε, τό σκεύος τοΟ Παρακλήτου
Χαίρε, ό μύστης ζωής άληκτου
Χαίρε, ό ζωώσας εύχη τόν τεθνήξαντα
Χαίρε, ό νεκρώσας έχθρόν τόν φθονήσαντα
Χαίρε, οτι έθεράπευσας πλείστους πάσχοντας δεινώς
Χαίρε, ότι πολύς πέφηνας έν σημείοις άληθώς
Χαίρε, ό καταλύτης ακαθάρτων πνευμάτων
Χαίρε, ό ύποφήτης θεϊκών διδαγμάτων
Χαίρε, δι’ ου έλαυνονται δαίμονες
Χαίρε, δι’ ου ίώνται παντλήμονες
Χαίρε, Χρίστου αληθής υπηρέτης
Χαίρε, έχθροϋ ισχυρός καταπέλτης

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Συντρομον ώφθη Πάτερ, τό άκάθαρτον πνεϋμα, τό χρονίως οίκοϋν τω άνθρώπω, ήνίκα ύπέδειξας αύτω, έν σοί οίκησαι καί θρηνούν ώχετο, ενθους δε ό θεραπευθείς, τω σέ δοξάσαντι έβόα

Αλληλούια.

Τήν λανθάνουσαν νόσον, τής καρδίας ώς εγνως, του Ήρακλείας Πάτερ ποιμένος, έλεήμονα τούτον εύθυς, τω σω λόγω Παρθένιε άπέδειξας διό σου τήν λαμπρότητα, αγάμενοι πάντες έβόων

Χαίρε, ό γνώστης τών άποκρυφων
Χαίρε, ό μύστης τών άπορρήτων
Χαίρε, θεϊκής ευσπλαχνίας διδάσκαλος
Χαίρε, ποταμός του έλέους κατάρυτος
Χαίρε, οίκτον ό μιμούμενος του οικτίρμονος Θεοΰ
Χαίρε, οίκος της πραότητος καί φωτός του νοητου
Χαίρε, οτι τόν ποιμένα Ήρακλείας ίάσω
Χαίρε, οτι της πλάνης τήν σήν ποίμνην έίρρΰσω
Χαίρε, Χριστου εϊκών άγαθότητος
Χαίρε, ροή πολλής ίλαρότητος
Χαίρε, πτωχών καί άπορων προστάτα
Χαίρε, φωτός ουρανίου έπόπτα

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Υμνησε τόν Σωτήρα, ό παράλυτος πρώην, τυχών τής παρά σοΰ θεραπείας, καί όρθωθείς τη ση προσευχή,τό σόν μέγιστον θαϋμα άνεκήρυττε,Παρθένιε Πανόλβιε, τώ σέ δοξάσαντι κραυγάζων•

Αλληλούια.

Φρίττει σμήνος δαιμόνων, τήν σήν χάριν θεόφρον, καί δέδωκεν ομβρον γη διψώση, ό ούρανός ταις σαις προσευχαΐς, καί πολύχουν καρπόν ό άγρός ήνεγκεν, ό δέ πιστός Διάκονος, έν έκπλήξει σοι όνεβόα

Χαίρε, καρπών ψυχοτρόφων πλήρης
Χαίρε, παθών άνιάτων ρύστης
Χαίρε, Ήλιου τόν Θεσβίτην μιμούμενος
Χαίρε, τοϋ Χρίστου τήν άγάπην μυούμενος
Χαίρε ρεϊθρον διειδέστατον χάριτος πνευματικής
Χαίρε, ότι κατάγεις γη διψώση τόν όμβρον
Χαίρε ότι εΙσάγεις σωτηρίας πρός όρμον
Χαίρε, μελών παρειμένων σύσφιγξις
Χαΐρε, πολλών άσθενούντων ίασις
Χαίρε, δι’ ου ό παράλυτος χαίρει
Χαίρε, πρός ον πας πιστός αεί λέγει

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Χάριτι προφητείας, λαμπρυνόμενος Πάτερ, προείπας τά μέλλοντα συμβαίνειν καί Ήρακλείας ώφθης ποιμήν, Ύπατιανός ώς σκεΰος τοΰ Πνεύματος, ώς τοΰτο προηγόρευσας, καί μετά σοΰ Θεώ έβόα

Αλληλούια.

Ψαλλοντες Ίεράρχα, έξοδίους σοι υμνους, παρέδωκαν ταφη τό σόν σκηνος, οί συνελθόντες πίστει πολλή, τη ση πρός Θεόν έκδημία «Οσιε ήμεϊς δέ εύφημοϋντές σε, βοώμέν σοι έν εύλαβεία

Χαίρε, Αγγέλων ό συμπολίτης-
Χαίρε, ό ‘Όσιος στεφανίτης•
Χαίρε, Εκκλησίας θεμέλιος άρρηκτος
Χαίρε, φωταύγειας άΰλου άνάπλεως•
Χαίρε, κήπος ευωδέστατος χαρισμάτων μυστικών
Χαίρε, τείχος άρραγέστατον εύσεβών Χριστιανών
Χαίρε, τών σέ ύμνούντων συμπαθής άντιλήπτωρ
Χαίρε, τών Όρθοδόξων άρωγός καί συλλήπτωρ
Χαίρε, δι’ ου παθών καθαρθήσομαι
Χαίρε, δι’ ου κηλίδων ρυσθήσομαι
Χαίρε, ψυχών εύσεβών θυμηδία-
Χαΐρε, καμοΰ άληθής προστασία

Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.

Ω Παρθένιε Πάιερ, Ίεράρχα Κυρίου, θαυμάτων παραδόξων πλημμύρα, (έκ γ’.) τάς φωνάς ημών δέχου άεί, καί δίδου τοις πασί πταισμάτων άφεσιν, ταις πρός Θεόν πρεσβείαις σου, ως αν όμοφώνως βοώμεν

Άλληλούϊα.

Καί αυθις τό Κοντάκιον.
Ηχος πλ. δ’. Τή Ύπερμάχω…

Ως της Λαμψάκου ποιμενάρχην ένθεώτατον
Καί των θαυμάτων αυτουργόν καί κρήνην αφθονον
Άνυμνοϋμέν σε θεόληπτε Ίεράρχα. Άλλ’ ως εχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον
Καθικέτευε λυτροϋσθαι πάσης θλίψεως Τούς Βοώντάς σοι,
Χαίροις Πάτερ Παρθένιε.