Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ παγκοσμίου ­συνεδρίου τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά», τῶν ­γνω­στῶν καὶ ὡς «Χιλιαστῶν», ποὺ διεξήχθη στὰ τέ­λη Ἰουνίου 2014 στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο Ἀ­­­θηνῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς ­Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2951/4-6-2014 Ἐγκύκλιο γιὰ νὰ ἐνημερώσει τοὺς πιστοὺς γιὰ τὸν κίνδυνο ἀπὸ τοὺς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ».
Ἀπὸ τὴν πολὺ ἀξιόλογη αὐτὴ Ἐγκύκλιο πα­ραθέτουμε μερικὰ ἀποσπάσματα:
«α) Οἱ διδασκαλίες τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά», τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», ἀποτελοῦν, κατὰ τὰ νεώτερα χρόνια, ἐπανεμφάνιση πλήθους αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, οἱ ὁποῖες ἐμφανίσθηκαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.
β) Ἡ μετοχικὴ ἑταιρεία «Σκοπιὰ» τῶν «Μαρ­­τύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» ἔχει κατ’ ἐπανάλη­ψη δυσφημήσει τὴ χώρα μας σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο ὡς χώρα στὴν ὁποία δῆθεν δὲν γίνεται σεβαστὴ ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία…
στ) Εἶναι ἀκόμη ἡ αἱρετικὴ ἐκείνη ὀργάνωση, ἡ ὁποία κατὰ καιροὺς συνηθίζει νὰ μεταβάλλει τὶς διδασκαλίες της. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐνῶ ἐσχάτως χρησιμοποιεῖ τὸν τίτλο «Χριστιανοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», δὲν πιστεύει στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Ἀληθινὸ Θεό, καὶ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ προσεύχονται σ’ Αὐτόν («Σκοπιὰ» 15-4-95, σελ. 30)…»
Τὰ λίγα αὐτὰ ἀποσπάσματα τῆς Ἐγκυκλίου ἀποκαλύπτουν ποιοὶ εἶναι οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ» καὶ δείχνουν τὸ δηλητήριο ποὺ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴ μελιστάλακτη γλώσσα τους καὶ τὴν ἐξωτερικὴ εὐγένεια καὶ ἠρεμία τους. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τοὺς ἀποφεύγουμε καὶ νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴ μετάνοιά τους.

(ΠΗΓΗ: περιοδικό Ο ΣΩΤΗΡ )