κπληκτοι ο πελάτες το μεγάλου πολυκαταστήματος στρεψαν νστικτωδς τ πρόσωπότους πρς τ μέρος π’ που ρχόταν

διαπεραστικ κραυγή.Πρς τν ξοδο το καταστήματοςμιπελπισμένη γιαγι προσπαθοσεμ χαμηλωμένη φων ν τιθασεύσει τγγόνι λέγοντάς του πς δν εχε λλαχρήματα. μικρός, 3-4 τν περίπου,στριφογύριζε μανιασμένος γύρω πτ ταμεα τοκαταστήματος, χτυποσεμ πεσμα τ πόδια του στ δάπεδο κασυνέχισε ν φωνάζει:

Γιαγιά, γιατί δνμπακος;

μαρτυρικ γιαγι εχε τκουράγιο ν βγεξω κα βασανιστήςτης ναγκάστηκε ν τν κολουθήσει,ποφασισμένος πάντως ν συνεχίσει τβασανισμ τς δύστυχης γυναίκας στδρόμο κα στ σπίτι…

Ατ εναι νέα γενι πο μεγαλώνει. Μι γενιποψήφιων τυράννων.Παιδι ποκπαιδεύονται συστηματικπδιαφώτιστους γονες κα στενοςσυγγενες στ ν καταστον αριο τύραννοι.

Πς κπαιδεύονται…;Μ μ τν παντελπουσία παιδαγωγίας!

μικρς πρίγκιπας πρέπει ν τχειλα τοιμα καλα μέσως μόλις τ ζητήσει, ε δυνατν κα πρν τ ζητήσει.Μέσα δ στ σπίτι φείλουν ο πάντεςν εναι πρόθυμοι ν πσαν στιγμννκτελέσουν τς διαταγές του. Φυσικττίθασο παιδ δν μπορε ν διακρίνει τ διαφορτο «μέσα στ σπίτι»κα «ξω π ατό». Γι’ ατ καπαιτεπουδήποτε οπιθυμίες του ν εναινόμος. τσι μά: «Γιαγιά, γιατί δν μπακος;»

τραγωδία θ αξηθενάλογα καμ τν λικία του. Ατ πο θρασύτατασήμερα π τος νθρώπουςτο σπιτιο, αριο θ τ διεκδικε πεισμόνως π τος συμμαθητές του κατος δασκάλους κα καθηγητές του στσχολεο. Κα λίγο ργότερα κόμη θτπαιτενυποχώρητα στ χρο τςδουλεις του. ν συμβε μάλιστα νποκτήσει θέση προϊσταμένου, τότε… λίμονο στος φισταμένους του· θ τοςτρελάνει.

Τπλα πο χρησιμοποιε τ παιδί,προκειμένου ν πετύχει ατ πο θέλει, εναι πολ δυνατά. λλοτε χρησιμοποιε μικαταμάχητη γλυκύτητα· να-δυ φιλι καντίσταση τς γιαγιςκαταρρέει μέσως. λλοτε βάζει σνέργεια τ κλάμα – πανίσχυρο πλο· ματ κάμπτει τν ντίσταση κόμη κατο πατέρα, ποποτίθεται εναι πιδύσκολος νποχωρήσει. λλοτε καταφεύγει στ πεσμα· λλοτεχρησιμοποιετν ρνηση γι φαγητό· λλοτε παγώνεισχέση του μ τ μητέρα: δν τς μιλάει, δν δέχεται χάδια, δν τς δίνει σημασία. λα ατ καλλα κόμη εναι τρόποι πο σοφίζεται τ παιδ γι ν πετύχει ατ ποπιθυμε.

Τί λοιπν πρέπει ν γίνει;

Δν εναι εκολη πόθεση γωγ το παιδιο. « πας πάντων θηρίων στ δυσμεταχειριστότατον», γραψε Πλάτων· τ πι δυσκολομεταχείριστο θηρίο εναι τ παιδί. Θηρίο πραγματικδάμαστο κα μπρόσμενη συμπεριφορά.

νας σημαντικς λόγος ποπιδεινώνει συχν τ πρόβλημα εναι λιγο τεκνία. σο λιγότερα παιδι στν οκογένεια, τόσο ζωηρότερα καγωιστικότερα κινδυνεύουν ν γίνουν. Τνα παιδ σίγουρα κινδυνεύει κόμη περισσότερο. Γι’ ατό, ταν δν συντρέχουν λόγοι νεξάρτητοι τς θελήσεώς τους, ο γονες ς μν ρκονται στνα κα στ δύο παιδιά. Ατ δν σημαίνει τι πολυτεκνία θ λύσει λα τ θέματα· σίγουρα μως τ περιβάλλον τς πολύτεκνης οκογένειας εναι καταλληλότερο γι τ σωστνατροφ κα παιδαγωγία τν παιδιν.

Τ σημαντικότερο εναι νποφασίσουν ο γονες ν μν ποχωρον διάκριτα στς παιτήσεις το παιδιο, ν μν πηρεάζονται π τς μεθοδεύσεις του. Εναι βέβαια δύσκολο λλὰ ὄχι κατόρθωτο. Θ τοξηγον ρεμα κα χωρς φωνς τι ατ πο ζητάει δν εναι δυνατν ν το δοθε. Ν τοξηγήσουν πίσης τι πάρχει πολλ φτώχεια στν κόσμο κατι κατομμύρια παιδι δν χουν οτε ψωμ ν φ νε.Ποτ δν θ χρησιμοποιήσουν ψέμα. Θ το λένε μόνο τν λήθεια κα δν πρέπει νποχωρήσουν οτε μία φορά, ταν τ ατημα το παιδιο εναι τοπο. Μιποχώρηση θχει ς ποτέλεσμα ν κάνει τ παιδ σφάνταστα πίμονο τν πόμενη φορά, καθς γνωρίζει τι κάποια στιγμντίσταση τν γονέων του θ καμφθε.

σο περισσότερα προσφέρουμε στ παιδιά, τόσο φτωχότερα κα πιδύνατα τ καθιστομε, λεγε γιος ωάννης Χρυσόστομος πευθυνόμενος πρς τος γονες (PG 60, 452-454). Γιατί πιδύνατα; Διότι δν μαθαίνουν νά γωνίζονται, ν παλεύουν, ν προσπαθον, νά ναπτύσσουν δημιουργικότητα· τ θέλουν λα τοιμα καλα εκολα. Κι ταν τ πράγματα τος ρχονται δύσκολα, ντ ν κοπιάσουν,

ξεφεύγουν… παραδινόμενα στ ναρκωτικά κόμα κα στν ατοκτονία.

Πάνω πλα ο εσεβες γονες νπικαλονται τ φωτισμ το Θεο κα τν νίσχυσή τους π τ θεία Χάρη.

Διότι τργο τους εναι δύσκολο πολύ.

Εναι μως καφάνταστα πέροχο· γίνονται συνεργο το Θεο στν νάδειξη προσώπων πο θ λάμπουν αώνια στφς τς θείας Βασιλείας!

Εσταθίου Χ. Μπάστα

περιοδικό Ο ΣΩΤΗΡ ΑΡ. 2005, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010