Στὰ πρόσφατα ὁλοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων μας, ποὺ γεμίζουν μὲ θλίψη κάθε ἀληθινὸ Ἕλληνα γιὰ τὴν κατάσταση τῆςχώρας μας, προστέθηκε τελευταῖα κι ἄλλοἕνα πολὺ πιὸ θλιβερό, ποὺ ἀναστάτωσετὴ Θράκη μας. Τὸ θέμα ἔλαβε μεγάλη δημοσιότητα ἀπὸ μιὰ θαρραλέα ἐπιστολὴ ποὺἀπέστειλε ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τῆςΠολυτεχνικῆς Σχολῆς Ξάνθης κ. Γεώργιος Παύλου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείαςσχετικὰ μὲ τὸν σχεδιασμὸ νὰ «ἐπιβληθεῖ ἡτουρκικὴ ὡς ἡ μόνη κοινὴ γλώσσα ὅλωντῶν Μουσουλμάνων τῆς Θράκης».

Ἐνῶ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης ὁμιλεῖμόνο γιὰ μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶἐνῶ οἱ Πομάκοι καὶ οἱ Τσιγγάνοι τῆς Θράκης ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι Τοῦρκοι, μὲ τὴνεἰσαγωγὴ τῆς τουρκικῆς γλώσσας ἀκόμηκαὶ στὰ Νηπιαγωγεῖα ἐπιχειρεῖται ἀνατροπὴ τῶν δεδομένων. «Ἐγκαινιάζεται μιὰ νέαἐκπαιδευτικὴ ἐποχὴ στὴ Θράκη, μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ὡς δεύτερη γλώσσα καὶ τὴν Τουρ κικὴὡς πρώτη». «Ἐπιβάλλεται ἡ Τουρκικὴ στὰδίγλωσσα νηπιαγωγεῖα χωρὶς νὰ στηρίζονται οἱ ὑπόλοιπες μητρικὲς γλῶσσες τῶν μουσουλμάνων (Πομάκων – Τσιγγάνων)».

Ὁ κ. Καθηγητὴς κατονομάζει ὡς ὑπεύθυνες τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ τὶς ἁρμόδιεςγιὰ τὸ σχεδιασμὸ τῶν σχολικῶν Προγραμμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ.κ. Θ.Δραγώνα καὶ Α. Φραγκουδάκη. Γράφει: «Οἱκ.κ. Θάλεια Δραγώνα καὶ Ἄννα Φραγκουδάκη διαχειρίστηκαν ἐπὶ 13 χρόνια χρήματατοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου χωρὶς οὐσιαστικὰἀποτελέσματα καὶ ὄχι μόνο ἀπέτυχαν νὰδώσουν λύσεις στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόβλημα τῶν μουσουλμάνων, ἀλλὰ ἡ διχοτομικὴκαὶγκετοποιητικὴ διαπολιτισμικὴ φιλοσοφίατων ἀποκοίμισε, ἀποπροσανατόλισε, παγίδευσε καὶ ἀχρήστευσε τὴν ἑλληνικὴΠολιτείαμὲ καταστροφικὲς γιὰ τὴ Θράκη συνέπειες… Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς τουρκικῆς γλώσσαςστὰ νηπιαγωγεῖα καὶ στὰ δημόσια σχολεῖατῆς Θράκης, μολονότι φαίνεται ὡς κάτι τὸἀθῶο… ἀποτελεῖ εγκληματικὸ ἐκπαιδευτικὸ λάθος καὶ εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴ συνολικὴ ἐκπαιδευτική, κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ διχοτόμηση καὶ αὐτονόμηση τῆς Θράκης… Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα ἀποφασίζει κατ’ οὐσίαν τὴν παραχώρηση ὅλων τῶν μου σουλμάνων τῆς Θράκης στὸ τουρκικὸ Προξενεῖο καὶ μέσῳ

αὐτοῦ στὸν τουρκικὸ ἰμπεριαλισμό… Ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀπο δεχθεῖ τὸν σχεδιασμὸ τῶν καθηγητριῶν, αὐτὸ θὰ συνιστᾶ δεῖγμα πολιτικῆς σχιζοφρένειας… Ἡ Θράκη θὰ ὁδεύει βῆμα πρὸς βῆμα στὴ διχοτόμησή της, ἢ ἀκόμα χειρότερα στὴν ἐθνική της “γκριζοποίηση” καὶ “κυπροποίηση”». Καλεῖ δὲ ὁ κ.Καθηγητὴς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ «νὰ ἐ πέμβει… πρὶν ἡ ἐθνικὴ ζημία καταστεῖ ἀνεπανόρθωτη» («Ἐλεύθερος Τύπος» 29-5-2010).

Εὖγε στὸν κ. Καθηγητὴ γιὰ τὴν παρρησία του, ἀλίμονο δὲ στὴν Πατρίδα μας, ὅταν γιὰ τὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν μας ἀποφασίζουν ἄνθρωποι σὰν τὶς πιὸ πάνω κυρίες. Μήπως γι’ αὐτὸ ξηλώθηκε ἡ λέξη «Ἐθνικῆς» ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας; Γιὰ νὰ ἁλωνίζουν σ’ αὐτὸ ἀνενόχλητοι μερικοὶ σὰν τὴν κ. Δραγώνα, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν εἴμαστε Ἕλληνες οἱ Ἕλληνες;