Ανάλογα με την συχνότητα, την έκταση και την ποιότητα της εξομολόγησης, είναι και η διάσταση της προς τον Χριστό εξελικτικής πορείας του κάθε προσώπου.

 

 

 

Δεν είναι μόνο ο σταυρός του Χριστού «σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μωρία για τους Έλληνες» (Α’ Κορινθ. α’ 23). Και το βρέφος της Βηθλεέμ είναι ακόμη και σήμερα σκάνδαλο και μωρία για τους μη πιστεύοντες. Σημείο, που πολλοί το είδαν μα λίγοι το πίστεψαν. Σ’ όσους όμως το πίστεψαν, έδωσε ο Θεός την «εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι» (Ιωαν. α’ 12). Αυτή η αναγνώριση και η ανεπιφύλακτη πίστη στο σημείο του Εμμανουήλ, στο ότι «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσν εν ημίν» (Ιωαν. α’ 14), ικάνωσε τον πιστεύοντα άνθρωπο να θεαθεί την δόξα του νηπίου, «δόξαν παρά Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας » (Ιωαν. α’ 14).

Από το σημείο αυτό ξεκινά και σ’ αυτό ανακεφαλαιώνεται το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως το κήρυξε ο Χριστιανισμός. Πως ο Θεό; δεν είναι κάτι αλλότριο, το ξένο από τον κόσμο, κάτι αδιάφορο για τον κόσμο, το υπερβατικό, το άγνωστο. Ούτε ο φοβερός και τρομερός Θεός που σκοτώνει τα πλάσματα που τολμούν να τον προσεγγίσουν. Αλλά αυτός που ήλθε «εις τα ίδια» (Ιωαν. α’ 14), που έγινε σάρκα ανθρώπινη, που έγινε βρέφος σαν εμάς και άνθρωπος σαν εμάς, «χωρίς αμαρτίας» (Εβρ. δ’ 15). Που ανέπνευσε τον ίδιο αέρα μ’ εμάς, που έφαγε τα ίδια φαγητά μ’ εμάς, που δοκίμασε τα ίδια μ’ εμάς αδιάβλητα πάθη αδιάβλητα πάθη, που ψηλαφήθηκε από τα χέρια μας, που τα μάτια μας τον είδαν και τα υτιά μας τον άκουσαν (Α’ Ιωαν. α’ 1). Που διαλέχθηκε μαζί μας μ’ ανθρώπινο λόγο, που έλαβε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας (Ματθ. η’ 17 και Ησαϊα ιγ’ 4). Που πέθανε, όπως πεθαίνουμε και εμείς, για να μας αναστήσει μαζί Του ως θεός. Που δεν απέβαλε ποτέ την φύση μας την ανθρώπινη, αλλά τη φέρνει ακόμα, αφού την ανέβασε στον θρόνο τον πατρικό και την συγκάθισε στα επουράνια (Εφεσ. β’ 6).

 

Στο σημείο αυτό συναρτάται και η άλλη διάσταση του «σημείου» του βρέφους – Θεού. Αυτή η άτρεπτη και ασύγχητη ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση, που πραγμαοποιήθηκε στο πρόσωπο του θείου βρέφους, ήταν όχι μόνο σάρκωση του Θεού αλλά και θέωση της φύσεως του ανθρώπου. Πήρε την «απαρχή» του φυράματός μας και την ξανακαινούργιωσε. Κατασκεύασε με το σώμα Του την οδό προς τον Πατέρα (παράβαλε Ιωαν. ιδ’ 16), αλλά και την «καινή ρίζα», κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που μετέδωσε τη ζωή και την αφθαρσία στους βλαστούς. Αυτός έγινε η «άμπελος η αληθινή» κι εμείς «τα κλήματα». Από το «πλήρωμα της θεότητος» που κατοίκησε στην σάρκα του Χριστού (Κολοσ. β’ 9), εμέις λάβαμε «χάριν αντί χάριτος» «εκ του πληρώματος αυτού» (Ιωαν. ιε’ 1.5). Η ανάπλαση του γένους έχει ήδη συντελεστεί δυνάμει στο θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού. Γι’ αυτό είναι ο»νέος Αδάμ» (Α’ Κορινθ. ιε’ 45), ο γεννάρχης, «ο αρχηγός της σωτηρίας ημών»(Εβρ. β’ 10). ‘Ετσι, όπως ψάλλει η Εκκλησία με το στόμα του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «Σήμερον Θεός επί γης παραγέγονε και άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε. Και επιγραμματικά λέγει ο Μέγας Αθανάσιος «Αυτός … ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν».

 

Και τούτο το σκέλος του μυστηρίου του «σημείου» του νηπίου – Χριστού είναι φοβερό και δυσβάστακτο, όπως και το άλλο. Το βρέφος εκείνο ήταν και είναι «Θεός αληθινός»; Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός; Καί στα δύα αυτά ερωτήματα απαντά παρήγορα και ανεπιφύλακτα ναί το γεγονός της ενανθρωπήσεως.

 

 

*******************

( Απόσπασμα από την ομιλία του κ. Ιωάννου Μ. Φουντούλη με θέμα ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του «Λειτουργικά Θέματα», Θεσσαλονίκη 1987, τόμος Η’, σελ. 97-99)