Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στὸ Γ΄βιβλίο τῶν Βασιλειῶν (κεφ. ιζ΄)ἀναφέρεται ἕνα ἐντυπωσιακὸκαὶ πολὺ διδακτικὸ περιστατικὸ

ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ προφήτη Ἠλία.

Ἦταν τὰ χρόνια τῆς ἀνομβρίας καὶ ὁ Θεὸς ἔστειλε ὁδηγία στὸν προφήτη του νὰ πάει στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας κι ἐκεῖ νὰ ζητήσει φιλοξενία ἀπὸ μία γυναίκα χήρα. Ἡ γυναίκα αὐτὴ ὅμως εἶχε πλέον φθάσει στὸ ἔσχατο σημεῖο τῆς φτώχειας.

Σὲ αὐτὴ τὴν ἀξιοθρήνητη κατάσταση ἔρχεται καὶ τὴ βρίσκει ὁπροφήτης Ἠλίας καὶ τῆς ζητᾶ μίαἐξυπηρέτηση:

Φέρε μου, σὲ παρακαλῶ, λίγονερὸ γιὰ νὰ πιῶ.

Πρόθυμα ἡ γυναίκα, παρὰ τὸ ὅτι ἦταν καιρὸς ξηρασίας, πῆγε καὶβρῆκε νερὸ γιὰ τὸν προφήτη. Ὕστερα ἐκεῖνος τῆς εἶ πε:

Δῶσ’ μου, σὲ παρακαλῶ, καὶλίγο ψωμάκι ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κρατᾶς.

Στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ σου, πίστεψέ με, δὲν ἔχω καθόλου ψωμί,ἀπάντησε ἀνήσυχη ἡ γυναίκα, ἡὁποία ὡς ἐθνικὴ στὴν καταγωγὴ

λάτρευε τὰ εἴδωλα.Καὶ συνέχισε ἐξηγώντας στὸνπροφήτη τὴ δεινὴ θέση στὴν ὁποία βρισκόταν:

Ὅ,τι ἔχω εἶναι μόνο μιὰ χούφταἀλεύρι καὶ λίγο λάδι. Μάλιστα αὐτὴ τὴν ὥρα μάζευα λίγα ξυλαράκια, γιὰ νὰ ζυμώσω τὸ ἀλεύρι καὶνὰ ψήσω λαγάνα γιὰ ἐμένα καὶ τὰπαιδιά μου. Μόνο αὐτὸ ἔχουμε νὰφᾶμε, κι ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ ἐκεῖνοποὺ μᾶς μένει πλέον εἶναι νὰ πεθάνουμε ἀπὸ

τὴν πείνα.

Τότε ὁ θεοκίνητος προφήτης, γιὰ νὰ τὴ δοκιμάσει, τῆς εἶπε:

Ἔχε θάρρος καὶ κάνε ὅπως εἶπες. Ζύμωσετὸ ἀλεύρι καὶ ψῆσε τὸ ψωμί. Δῶσ’ μου ὅμωςἐμένα πρῶτα νὰ φάω καὶ μετὰ ἀπὸ ὅ,τι μείνειπάρε νὰφᾶς κι ἐσὺ καὶ τὰ παιδιά σου. Διότι«τάδε λέγει Κύριος»: Τὸ ἀλεύρι σου δὲν θὰ ἐξαντληθεῖ καὶ τὸ δοχεῖο μὲ τὸ λάδι δὲν θὰ λιγοστεύσει, μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ στείλει ὁ Κύριος βροχὴ στὴ γῆ.

Πράγματι ἡ πάμπτωχη ἐκείνη χήρα πίστεψεστὸ λόγο τοῦ προφήτη κι ἔκανε ἀκριβῶς ὅ,τιτῆς εἶπε. Τοῦ ἑτοίμασε φαγητὸ κι ἔφαγε κι αὐτὸςκι ἐκείνη καὶ τὰ παιδιά της. Αὐτὸ μάλιστα συνεχίστηκε καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. Γιὰ δύο χρόνια ὁ προφήτης Ἠλίας τρεφόταν ἀπὸ τὴ χήρα τῶν Σαρεπτῶν, καὶ οὔτε τὸ ἀλεύρι οὔτε τὸ λάδι λιγόστευαν στὸ σπίτι της.

Τί χαρὰ καὶ εὐλογία γιὰ τὸ σπίτι αὐτό!

Σὲ περίοδο πείνας μποροῦσαν νὰ τρέφονται μὲ θαυματουργικὸ τρόπο. Εἶχανμάλιστα μαζί τους καὶ ἕναν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ,γεγονὸς ποὺ ἀποτελοῦσεμία ἀκόμη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ φιλόξενη χήρα. Πόσο πλούσια ἀμείβει ὁπλουσιόδωρος Θεὸς τοὺς ἐλεήμονες ἀνθρώπους!Ἡ προσφορὰ τῆς χήρας γυναίκας εἶχεἐλάχιστη ὑλικὴ ἀξία, ὡστόσο φανέρωνετὸν πλοῦτο τῆς ἀρετῆς της. Διότι ἂν καὶζοῦσε μέσα σὲ τέλεια φτώχεια καὶ στέρηση, δὲν σκέφθηκε τὸν ἑαυτό της καὶ τὰπαιδιά της, ἀλλὰ δίνοντας ἐμπιστοσύνη

στὸ λόγο τοῦ Κυρίου, πρόσφερε στὸνπροφήτη ὅ,τι εἶχε καὶ δὲν εἶχε!

Τί πίστη, τί μεγαλεῖο αὐτοθυσίας καὶἀγάπης γιὰ τὸν πλησίον ἔκρυβε αὐτὴ ἡγυναίκα! Ἦταν πάμπτωχη, ἦταν χήρα,εἶχε παιδιὰ γιὰ νὰθρέψει, ζοῦσε σὲ καιρὸ πείνας καὶ ἀνέχειας· κι ὅμως ἔδειξεθαυμαστὴ γενναιοδωρία καὶ μάλιστα σὲἕναν ξένο ὁ ὁποῖος τῆς ζήτησε νὰ θρέψει πρῶτα αὐτόν! Δίκαια ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος θεωρεῖ τὴ χήρα αὐτὴ «φιλοξενεστέραν τοῦ Ἀβραάμ». Διότι ὁ Ἀβραὰμἦταν πλούσιος καὶ φιλοξένησε ἀγγέλους.Ἡ γυναίκα αὐτὴ ὅμως ἦταν τελείως πτωχὴ καὶ φιλοξένησε προφήτη. Ἔτσι ἡ φιλόξενη χήρα τῶν Σαρεπτῶν ἔγινε παράδειγμα γιὰ ὅλους μας.

 

Ζοῦμε σὲ δύσκολες ἐποχές, ὅπου ἡοἰκονομικὴ κρίση αὐξάνει μέσα μας τὸνφόβο καὶ τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τὸ δικό μας καὶ τῶν παιδιῶν μας. Μέσα στὸπυκνὸ αὐτὸ σκοτάδι τῆς ἀβεβαιότητος, ὁλόγος τοῦ Θεοῦ πάντοτε ἐπίκαιρος καὶδιαχρονικὸς ρίχνει ἀκτίνες ἐλπίδας καὶζωῆς. Γράφει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός: «Κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευομένοις ἐν ἀκακίᾳ» (Ψαλμ. πγ΄ [83] 12).

 

Ὁ Κύριος δὲν θὰ στερήσει τὰ ἀγαθά τουσ’ ἐκείνους ποὺ συμπεριφέρονται μὲ ἀκακία καὶ καλοσύνη. Ἀλήθεια τὸ πιστεύουμε αὐτό;

Ἡ λύση στὰ προβαλλόμενα ἀδιέξοδαδὲν βρίσκεται στὸ νὰ μάθουμε νὰ ἀποταμιεύουμε μὲ ἀσφάλεια τὰ χρήματά μας,νὰ κερδίζουμε ὅλο καὶ περισσότερα καὶνὰ τὰ ἐπενδύουμε κατὰ τὸν πιὸ συμφέροντα τρόπο. Ἡ λύση εἶναι νὰ δείξουμεπλήρη ἐμπιστοσύνη στὸ λόγοτοῦ Θεοῦ.Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ ἀποστόλουΠαύλου μᾶς βεβαιώνει ὅτι «ὁ σπείρωνἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει»(Β΄ Κορ. θ΄ 6)· δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ σπείρει μὲ ἐλεημοσύνες ἄφθονα, ἄφθονα καὶθὰ θερίσει. Ἂς μὴ φοβόμαστε νὰ προσφέρουμεὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη. Ὅσοπερισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερα θὰ μᾶς δίνει ὁ Θεός! Ὅπως ἀκρι βῶςκαὶ ἡ χήρα τῶν Σαρεπτῶν, ἡ ὁποία ἀνταμείφθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ τὴν πίστηποὺ ἔδειξε στὸν λόγο τοῦ προφήτη ἀλλὰκαὶ γιὰ τὴν ἐλεήμονα διάθεσή της. Δὲνκράτησε γιὰ τὸν ἑαυτό της τὰ ἐλάχισταἀγαθά της, ἀλλὰ πρόθυμα τὰ πρόσφερεστὸν προφήτη Ἠλία· καὶ ὁφιλάνθρωποςΘεὸς φρόντισε νὰ μὴ στερηθεῖ τίποτεαὐτὴ καὶ τὰ παιδιά της.

Σήμερα δοκιμάζεται καὶ ἡ δική μας πίστη. Ὡστόσο, ἂν πιστεύουμε στοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦμε καὶ νὰἀπογοητευόμαστε. Ἂς μάθουμε νὰ καλλιεργοῦμε τὴν ἀρετή, τὴνἀγάπη καὶ τὴν ἐλεη μοσύνη· καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεὸς ὁ Ὁποῖος πάντοτε τηρεῖ τὶς ὑποσχέσεις του θὰ προνοήσει ὥστε τίποτε νὰ μὴ μᾶς λείψει.

Κοντά Του θὰ ἀπολαμβάνουμε κι ἐμεῖς τὴ θεία εὐλογία, ὅπως καὶ ἡ χήρα τῶν Σαρεπτῶν, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ φιλοξενήσει τὸν προφήτη Ἠλία καὶ νὰ λάβει πλούσιες τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ.

 

( Ο Σωτήρ, τεύχος 2005, 15 Ιουλ. 2010)