Ο Θεός διακρίνεται σε Τρία πρόσωπα, όπως μας ο ίδιος αποκάλυψε. Αυτά τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ τους ισότιμα, ισοδύναμα και ομοούσια. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τρείς Θεοί αλλά ένας. Κάθε πρόσωπο έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, το οποίο δείχνει (δηλώνει) τον διαφορετικό τρόπο της ύπαρξής Του.

Ο Πατέρας είναι αγέννητος ( η μοναδική αρχή και πηγή της Θεότητας). Ο Υιός είναι γεννητός από τον Πατέρα «πρό πάντων των αιώνων». Γεννάται δε, διαρκώς, αενάως. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα (ούτε αγέννητο είναι, ούτε γεννάται).

Στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους (325 και 381) καταρτίσθηκε το Σύμβολο της Πίστεως (Πιστεύω) στο οποίο ομολογείται η πίστη μας » εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον» βασιζόμενο στα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίος λέει: » όταν έρθει ο Παράκλητος … το Πνεύμα της αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται» ( Ιωάννου 15:26).

 

Μάλιστα η τρίτη ΟΙκουμενική Σύνοδος που πραγματοποιήθηκε το 431, απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε πρόσθεση ή αφαίρεση στο Ιερό μα Σύμβολο.

Οι αιρετικοί όμως λατινόφραγκοι προσπαθώντας να κατανοήσουν την ουσία του Θεού με βάση την δική τους λογική, παρερμήνευσαν τα λόγια του Κυρίου, περιφρόνησαν και τις οικουμενικές συνόδους στις οποίες και αυτοί συμμετείχαν και πρόσθεσαν στο Σύμβολο της Πίστεως την λέξη Filioque (φιλιόκβε) που σημαίνει: καί από τον Υιό, αμέσως μετά την φράση «το εκ του πατρός εκπορευόμενον».

 

Έτσι διέστρεψαν το Σύμβολο της Πίστεως και λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα καί από τον Υιό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρότατα και άλυτα θεολογικά προβλήματα αλλά και σοβαρές αλλοιώσεις στην πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας αφού εισάγονται στην Αγία Τριάδα δύο αρχές, δύο κύριοι Θεοί και ένας δευτερεύων ( το Άγιο Πνεύμα) και διαλύεται το Τριαδικό Δόγμα. Ο Τριαδικός Θεός των Φράγκων δεν είναι πλέον ο αληθινός Θεός αλλά ένας ψεύτικος, πλασματικός και ανύπαρκτος τελικά Θεός.

Το Άγιο Πνεύμα παραγκωνίζεται από την ζωή της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού και στερείται η Εκκλησία στερείται τον χαρισματικό-αγιοπνευματικό χαρακτήρα της και επιδιώκει την κοινωνική επιβολή και το κοσμικό κύρος. Παράλληλα με την εξάρτηση του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό, οι παπικοί υποστήριξαν με κύρος ότι στον κόσμο, μόνο ο πάπας έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τις δωρεές που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Σαν να παίρνει την θέση του Θεού δηλαδή.

 

Βέβαια χρειάζεται προσοχή εκ μέρους μας διότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποιοες ορθόδοξες χώρες, οι Παπικοί απαγγέλλουν το Πιστεύω χωρίς το filioque αλλά αυτό γίνεται για λόπους προπαγανδιστικούς και όχι επειδή έπαψε το φιλιόκβε να αποτελεί γι΄ αυτούς κορυφαίο δόγμα πίστεως. εξάλλου, η απάλειψη μιας λέξης από το Ιερό Σύμβολο δεν έχει καμία αξία και σημασία, αν δεν απορριφθεί και η σχολαστική θεολογία, όλα τα «παρελκόμενα» που δημιούργησε το φιλιόκβε αλλά και όλες τις άλλες παπικές κακοδοξίες.