Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν παρίστανται ἀοράτως:

Ἡ Ἁγία Τριάς, ἡ Θεοτόκος, οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἄγγελοι. Ἐνώπιόν μας ἐξελίσσεται ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ: Γέννησις, Διδασκαλία, Ἅγια Πάθη, Ἀνάστασις, Δευτέρα Παρουσία, Κρίσις, ἡ ζωή τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων.

Εκονίσεις-Συμβολισμο τῶν Ἱερῶν Προσώπων καὶ Σκευῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ:

1. Α γιαι Εκόνες
Ἀνυψώνουν τὴν καρδίαν μας. Ὁμολογοῦμε τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων.

2. θόλος το Ναο
Ἔχει εἰς τὸ μέσον τὸν πολυέλαιον μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορος.

3. γία Τράπεζα
Εἶναι ὁ θρόνος τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπάνω εἰς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν εὑρίσκεται τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ. Κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν ἀναπαύονται λείψανα μαρτύρων.

4. γία Πρόθεσις
Εἰκονίζει τὴν Φάτνην, τὸν Γολγοθάν, τὸν Θρόνον τῆς Χάριτος.

5. Τ καλύμματα
Εἶναι τὰ σπάργανα τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ Ἐντάφιά Του.

6. πίσκοπος
Εἰκονίζει τὸν Κύριον. Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν φορεῖ λαμπρὰ Ἱερὰ Ἄμφια, τὰ ὁποῖα ὅλα ἔχουν σημασίαν καὶ θεωρίαν. Γύρω του παρίστανται τιμητικῶς Ἱερεῖς καὶ διάκονοι.

7. Ο ερες
Εἰκονίζουν τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Ἀρχαγγέλους.

8. Τ κανδήλι
Συμβολίζει τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ τὸν φωτισμόν τῆς Ἐκκλησίας.

9. Τ θυμιατήρι μ τ ναμμένα κάρβουνα
Εἰκονίζει τὴν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου ποὺ ἐδέχθη τὸ πῦρ τῆς Θεότητος χωρὶς νὰ καῇ.

10. Τ θυμίαμα
Συμβολίζει τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

11. Α τέσσαρες (4) λυσίδες το θυμιατο
Εἰκονίζουν τοὺς 4 Εὐαγγελιστάς.

12. Τ δώδεκα (12) κουδουνάκια το θυμιατο πο κουδουνίζουν
Εἰκονίζουν τοὺς 12 Ἀποστόλους, τῶν ὁποίων τὸ κήρυγμα ἠκούσθη εἰς ὅλην τὴν γῆν.

13. Τ κηρίον
Τὴν μαλακότητα τῆς ψυχῆς μας, τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

14. Τ Πρόσφορον
Εἰκονίζει τὴν Θεοτόκον, τὴν ὁποίαν ἔφεραν οἱ γονεῖς της εἰς τὸν Ναόν (Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου). Ἀπὸ τὸ πρόσφορον λαμβάνεται ὁ Ἀμνός. Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ κοινωνοῦμε, ἡ μερίς τῆς Παναγίας, τὰ ἑννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων καὶ τὸ ἀντίδωρον.

15. Καμπάνα
Μᾶς θυμίζει τὰς σάλπιγγας τῶν Ἀγγέλων,  αἱ ὁποῖαι θὰ  ἠχήσουν κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν.

16. Τ Κανδήλια
Εἰκονίζουν τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ Ἀστέρας.

17. Τ Φτα
Συμβολίζουν τὸν ἀκατάπαυστον φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

18. Τ Τρίκηρα
Συμβολίζουν τὴν Ἁγίαν Τριάδα.

19. Τ Δίκηρα
Σημαίνουν τὰς δύο (2) φύσεις τοῦ Χριστοῦ: Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Τὴν Θείαν καὶ ἀνθρωπίνην φύσιν του.

20. Τ Δωδεκάφωτα
Συμβολίζουν τοὺς δώδεκα (12) Ἀποστόλους.

21. Τ πτάλυχνα
Συμβολίζουν τὰ ἑπτὰ (7) χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

22. Τ Μονόφωτα
Συμβολίζουν τὸ ἑνιαῖον τῆς Ἁγίας Τριάδος ἤ τὸν Ἅγιον εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ ὁποίου εἶναι κρεμασμένον τὸ μονόφωτον.

23. Τ ναμμένο κηρον πο προπορεύεται κατ τν Μικρν Εσοδον
Συμβολίζει τὸν Ἅγιον Ἰωάννην Πρόδρομον.

24. Τ ξαπτέρυγα
Εἰκονίζουν τοὺς Ἀγγέλους.

25. ψν ερες τ Εαγγέλιον λέγων ‘’Σοφία ρθοί’’
Εἰκονίζει τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καὶ καθὼς ἀνέρχεται πρὸς τὸ Ἅγιον Βῆμα εἰκονίζει τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου.

26. Μεγάλη Εσοδος
Εἰκονίζει τὴν λαμπρὰν καὶ ἔνδοξον Δευτέραν τοῦ Κυρίου Παρουσίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀποκαθήλωσιν ἤ τὴν πορείαν τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Γολγοθάν. Προπορεύονται Σταυρός, θυμιάματα, ἀναμμέναι λαμπάδες, ποὺ εἰκονίζουν τοὺς προφήτας καὶ τοὺς Ἀποστόλους.

Ἡ Θεία Κοινωνία Δν Συμβολίζει τὸ Αἷμα καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ