Αι θλίψεις που παρατηρούνται στην ζωή των ανθρώπων είναι συνέπεια των προσωπικών τους ελαττωμάτων, αμαρτιών και κακιών, εάν όμως τις υπομείνουμε αγογγύστως δια προσευχής, επανακτώμεν πάλιν, δι’ αυτών, αγαθά πράγματα. Απόδειξις γνώσεως, πραγματικής και βαθείας, είναι να υπομένωμεν τα θλιβερά γεγονότα, χωρίς να θεωρώμεν τους συνανθρώπους μας, ως αιτίαν των ιδικών μας συμφορών.

Εκείνος ο οποίος ανεκάλυψεν, ότι αι έξωθεν προερχόμεναι δοκιμασίαι κατά δικαιοσύνην Θεού επέρχονται, ούτος αναζητών τον Κύριον, πράγματι εύρε την επιζητούμενην γνώσιν και αντελήφθη την ουσίαν της δικαιοσύνης. Εάν αντιληφθής, συμφώνως προς την Αγίαν Γραφήν, ότι τα κρίματα του Θεού δεσπόζουν επάνω εις όλην  την γην, τότε κάθε περιστατικόν της ζωής σου θα σου χρησιμεύη ως διδάσκαλος θεοσεβείας.

( αββάς Μάρκος, Ευεργετινός, τόμος γ’, υπόθεσις λγ (33)