Ἀνταπόκριση τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων μὲ ἡμερομηνία 3 Αὐγούστου ἀπὸ τὸ Βερολίνο ἀναφέρει με ταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς:
«Ρωμαιο κα θολικὴ τράπεζα στὴ Γερμανία παραδέχτηκε ὅτι ἀγόραζε μετοχὲς σὲ ἑ ται ρεῖες ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ ἀ μυντι κὰ ὁ πλικὰ συστήματα, καπνοβιομη χανίες καὶ φαρμακοβιομηχανίες ποὺ παρῆγαν ἀντισυλληπτικὰ χάπια, ζητώντας συγ γνώμη γιὰ συμπεριφορὰ ποὺ “δὲν συνάδει μὲ τοὺς ἠθικοὺς κανόνες”.

Συγκεκριμένα: Τὸ γερμανικὸ περιο δικὸ “Der Spie gel” ἀποκάλυψε ὅ τ ι ἡ Pax Bank ἔχει ἐ πενδύσει 580.000 εὐ ρὼστὴ βρετα νι κὴ ἑται ρεία ὁπλικῶν συστημάτων BAE Sy stems.
Ἐπίσης προχώρησε σὲ ἐπενδύσεις 160.000 εὐρὼ στὴν ἀμερικανικὴ ἑ-ται ρεία Wyeth, ποὺ κατασκευάζει ἀν τι συλληπτικὰ χάπια, ἐνῶ ἀκόμα 870.000 εὐ ρὼ ἐπένδυσε σὲ καπνοβιομηχα νίες» («Ὀρθόδοξος Τύπος» 14-8-2009).

Οἱ δραστηριότητες αὐτὲς μιᾶς ἀπὸ τὶς τράπεζες τοῦ Βατικανοῦ, ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἐτικέτα του, ἀποκαλύπτουν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν κοσμικὸ χαρακτήρα του, τὰ οἰκονομικὰ ἐνδιαφέροντά του καὶ κυρίως τὴν ὑποκρισία τοῦ Παπισμοῦ, ποὺ εἶ ναι τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμά του στὴ μακραίωνη ἱστορία του.

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης τὸ Βατικανό, ὅταν ἐπενδύει ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρὼ σὲ πολεμικὲς βιομηχανίες, οἱ ὁποῖες ζοῦν ἀπὸ τὶς φωτιὲς τοῦ πολέμου ποὺ ἀνάβουν ἐδῶ
κι ἐκεῖ στὸν πλανήτη μας καὶ θησαυρίζουν ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν ἀδικοσκο τω μένων συνανθρώπων μας; Καὶ πῶς ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος διδάσκουν τὴν ἁγνότητα ποὺ κήρυξε καὶ ζητεῖ ὁ Θεάν θρωπος, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλ λο ἐμπορεύονται καὶ πλουτίζουν μὲ τὰ ἀν τισυλληπτικά; Μόνο ἡ πονηρία τῶν ὀρ γά νων τοῦ Βα τικανοῦ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ τὰ συνδυάζει αὐτά.

Πλανᾶται πλάνην οἰκτρὰν τὸ Βα τικανό, ἂν νομίζει ὅτι μὲ μιὰ αἴ τη ση συγγνώμης διορθώνονται τὰ κα κῶς
κείμενα. Τὰ γνωρίζει ἄραγε αὐ τὰ ὁ «ἅγιος πατέρας» τους, ὅπως ὀνομάζουν οἱ παπικοὶ τὸν Πάπα; Καὶ πῶς δὲν τὰ λαμβάνουν ὑπόψη τους αὐτὰ μερικοὶ δικοί μας μεγαλόσχημοι κληρικοί, ποὺ συχνὰ ἐπισκέπτονται τὸ Βα τι κανὸ γιὰ νὰ ἀσπασθοῦν τὸν ἄρχοντά του καὶ νὰ πάρουν τὴν εὐλογία του;

πηγή : http://www.osotir.org/