Χριστέ, τό φώς τό αληθιvόv, τό φωτίζον καί αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμεvοv εις τόν κόσμον,

σημειωθήτω εφ’ ημάς τό φώς τού προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα φώς τό απρόσιτον,

καί κατεύθυνον τά διαβήματα ημώv πρός εργασίαν τώv εντολών σου,

πρεσβείαις τής παναχράντου σου Μητρός, καί πάντων σου τών αγίων.

Aμήv.