Ἐξέτασε τά μέσα ὅπου μεταχειρίζεσαι γιά νά δυναμωθεῖς στήν πίστη:

α) ἡ προσευχή, διά μέσῳ τῆς ὁποίας πρέπει νά ζητᾶς ἀπό τόν Θεό ἕνα χάρισμα τόσο ὑψηλό τῆς πίστεως, καθώς τό ζητοῦσαν οἱ Ἀπόστολοι ἀπό τόν Κύριο «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»,

β) νά ἐπιμεληθεῖς νά μελετᾶς συχνά τήν ὑπεροχή τῆς πίστεως τῶν Χριστιανῶν ἀπό ὅλες τίς ἄλλες θρησκεῖες,

γ) νά κρατᾶς τήν πίστη μέ ἁπλότητα σάν νήπιο καί ὄχι μέ γνώση καί περιέργεια· καθώς λέει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ· ἐπειδή στή μέν τήν ἁπλότητα ἡ πίστη ἀκολουθεῖ, στήν δέ περιέργεια καί λεπτολογία ἀκολουθεῖ ἡ οἴηση καί ἡ ἀπιστία·

τό δέ μέσο γιά νά δυναμωθεῖ καί νά ζωοποιηθεῖ ἡ πίστη εἶναι τά καλά ἔργα.