I. Εισαγωγή

Κάνετε μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι τα εδάφια 14-15 από το βιβλίο του Ιούδα είναι ένα απόσπασμα που προέρχεται από «το βιβλίο του Ενώχ» 1:9.

Υποτίθεται επίσης ότι κι άλλα μέρη της Καινής Διαθήκης πάρθηκαν από αυτό που σήμερα ονομάζουν «το βιβλίο του Ενώχ».

Ακόμα, λένε κάποιοι, ότι αυτό «το βιβλίο του Ενώχ» γράφτηκε πριν από την εποχή του Χριστού, κι έτσι καταλήγουν, ότι ορισμένες έννοιες που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη πάρθηκαν από αυτό το βιβλίο, του Ενώχ και ότι κακώς δεν περιλαμβάνεται στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης, ή ότι παλιά ήταν, αλλά κάποιοι για λόγους σκοπιμότητας το αφαίρεσαν.

Όμως, όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποθέσεις. Χωρίς καμία απόδειξη.

Τίποτα δεν στηρίζεται σε στερεά γεγονότα.

«Το βιβλίο του Ενώχ» είναι πραγματικά ένα χαμένο βιβλίο της Αγίας Γραφής;

Ένας αναγεννημένος Χριστιανός που διαβάζει τον λόγο του Θεού για μερικά χρόνια, το μόνο που χρειάζεται είναι να διαβάσει λίγο από το «βιβλίο του Ενώχ» για να καταλάβει ότι είναι πολύ λάθος, ότι είναι απαράδεκτο και ότι δεν έχει καμία σχέση με το ύφος και το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Άρα, σωστά απορρίφθηκε από την Καινή Διαθήκη.

Το σίγουρο είναι ότι κάποιος αντέγραψε αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη και έγραψε αυτό το σκουπίδι.

Τις ίδιες ασυναρτησίες μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο Κοράνι.

Είναι αδύνατον ο Ενώχ, που έζησε κατά την χρονική περίοδο της Γένεσης, να έγραψε αυτό το χειρόγραφο.


Ο διάβολος εργάζεται ακατάπαυστα για να διαφθείρει την Αγία Γραφή, όπως έκανε από τον κήπο της Εδέμ, όταν προκάλεσε την Εύα να αμφισβητήσει το λόγο του Θεού.

Ο Σατανάς είναι τόσο πονηρός που ακόμα προσπάθησε να μπερδέψει τον Κύριό μας ώστε να παρερμηνεύσει τις Γραφές στο Ματθ.δ:1-10.

********************

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Για να ξεκινήσουμε, ο βασικός ισχυρισμός αυτού του βιβλίου είναι ένα ψέμα. Το βιβλίο ισχυρίζεται ότι είναι γραμμένο από τον Ενώχ, τον έβδομο από Αδάμ. Λέει στον πρώτο στίχο,

1. Λόγος ευλογίας Ενώχ, καθώς ευλόγησε εκλεκτούς δικαίους οἵτινες ἔσονται εἰς ήμεραν ανάγκης ἐξᾶραι πάντας τούς εχθρούς, καὶ σωθήσονται δίκαιοι.

Στο κεφάλαιο 37 διαβάζουμε,

Η δεύτερη όραση που είδε, η όραση της σοφίας – την οποία ο Ενώχ, ο γιος του Ιάρεδ, ο γιος του Μααλαλεήλ, ο γιος του Καϊνάν, ο γιος του Ενώς, ο γιος του Σηθ, ο γιος του Αδάμ, είδε. (37:1)

Ξεκάθαρα, η αξίωση είναι ότι ο Ενώχ, ο Ενώχ της Γέν., Κεφ. ε 18-24, έγραψε αυτό το βιβλίο.

Όμως, το ίδιο το βιβλίο μαρτυρεί ότι δεν το έκανε.

Σύμφωνα με τις γενεαλογίες που υπάρχουν στην Γένεση ε:3-18, ο Ενώχ γεννήθηκε το έτος 622. Σε ηλικία 65 χρονών, ο Ενώχ γέννησε τον Μαθουσάλα (Γένεση ε:21).

Ο Ενώχ περπάτησε με τον Θεό για 300 χρόνια, και στη συνέχεια αρπάχτηκε από τη γη, σε ηλικία 365 χρονών (Γένεση ε:23-24).

Από μαθηματική άποψη, αυτό φέρνει τον χρόνο της αναχώρησης του Ενώχ, στο έτος 987 (622+365=987).

Δηλαδή, 69 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Νώε (Γένεση ε:25-29).

Όμως, ο συγγραφέας του «βιβλίου του Ενώχ» γράφει ιστορικά τα γεγονότα του 6ου κεφαλαίου της Γένεσης και μιλάει για τον Νώε.
Το κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Ενώχ αρχίζει με μια μυθική αναφορά των γεγονότων του 6ου κεφαλαίου της Γένεσης.

Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 6:

1. Καὶ ἐγένετο οὗ ἂν ἐπληθύνθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐγεννήθησαν θυγατέρες ὡραῖαι καὶ καλαί.

2. καὶ ἐθεάσαντο αὐτὰς οἱ ἄγγελοι υἱοὶ οὐρανοῦ καὶ ἐπεθύμησαν αὐτάς, καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους· Δεῦτε ἐκλεξώμεθα ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ γεννήσομεν ἑαυτοῖς τέκνα.

3. καὶ εἶπεν Σεμειαζᾶς πρὸς αὐτούς, ὃς ἦν ἄρχων αὐτῶν Φοβοῦμαι μὴ οὐ θελήσετε ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο, καὶ ἔσομαι ἐγὼ μόνος ὀφειλέτης ἁμαρτίας μεγάλης.

4. ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτῷ πάντες Ὀμόσωμεν ὅρκῳ πάντες καὶ ἀναθεματίσωμεν πάντες ἀλλήλους μὴ ἀποστρέψαι τὴν γνώμην ταύτην, μέχρις οὗ ἂν τελέσωμεν αὐτὴν καὶ ποιήσωμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο.

5. τότε ὄμοσαν πάντες ὁμοῦ καὶ ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους ἐν αὐτῷ …

7. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων αὐτῶν· Σεμιαζά, οὗτος ἦν ἄρχων αὐτῶν· Ἀραθάκ, Κιμβρά, Σαμμανή, Δανειήλ, Ἀρεαρώς, Σεμιήλ, Ἰωμειήλ, Χωχαριήλ, Ἐζεκιήλ, Βατριήλ, Σαθιήλ, Ἀτριήλ, Ταμιήλ, Βαρακιήλ, Ἀναν-θνά, Θωνιήλ, Ῥαμιήλ, Ἀσέαλ, Ῥακειήλ, Τουριήλ.

8. οὗτοί εἰσιν ἀρχαὶ αὐτῶν οἱ [ἐπὶ] δέκα.

Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, αυτό συνέβη «κατά τις ημέρες του Ιάρεδ», του πατέρα του Ενώχ. Από μαθηματική άποψη πάλι, σύμφωνα με το 5ο κεφάλαιο της Γένεσης, ο Ιάρεδ πέθανε όταν ο Νώε ήταν 366 χρονών, 234 χρόνια πριν από τον κατακλυσμό (Γένεση ζ:11).

Έτσι, σύμφωνα με αυτή την αναφορά, αυτά τα πράγματα συνέβησαν κάποια στιγμή πριν ο Νώε γίνει 366 χρονών (234 χρόνια πριν από τον κατακλυσμό).

Βιβλικά, δεν είναι βέβαιο πότε οι γιοι του Θεού πήραν τις θυγατέρες των ανθρώπων σαν συζύγους (Γένεση ς:1-2), αλλά στο πλαίσιο που λέγεται ότι το έκαναν, ο Θεός δηλώνει αμέσως ότι θα δώσει στον άνθρωπο μόνο 120 χρόνια ακόμα (Γένεση ς:3).

Αυτό φαίνεται να είναι μια χρονική τοποθέτηση, της προσεχούς απόφασης του κατακλυσμού, που δίνει την εντύπωση ότι τα γεγονότα της Γένεση ς:1-2 συνέβησαν μάλλον στις ημέρες του Νώε, παρά στις ημέρες του Ιάρεδ.

Παρόλα αυτά, όποτε και αν έλαβαν χώρα αυτά τα γεγονότα, το κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Ενώχ είναι η αρχή μιας γραπτής ιστορικής αναφοράς. Με αυτό το ιστορικό πλαίσιο να διατρέχει όλα τα κεφάλαια μέχρι το κεφάλαιο 10 (είναι μικρά τα κεφάλαια), στο κεφάλαιο 10 ο συγγραφέας γράφει σαφώς γεγονότα για τα οποία δεν πρέπει να είχε καμία γνώση, αν ήταν πραγματικά ο βιβλικός Ενώχ, ο γιος του Ιάρεδ.

*********************

Στο κεφάλαιο 10 του βιβλίου του Ενώχ, αυτός ο ψευδο-συγγραφέας δίνει μια φανταστική ιστορική αναφορά του Νώε, ο οποίος προειδοποιείται για την επερχόμενη κρίση του Θεού.

1. Τότε Ὕψιστος εἶπεν περὶ τούτων, ὁ μέγας Ἅγιος, καὶ ἐλάλησεν καὶ εἶπεν καὶ ἔπεμψεν Οὐ[ρι]ὴλ πρὸς τὸν υἱὸν Λάμεχ

2. Εἶπον αὐτῷ ἐπὶ τῷ ἐμῷ ὀνόματι Κρύψον σεαυτόν, καὶ δήλωσον αὐτῷ τέλος ἐπερχόμενον, ὅτι ἡ γῆ ἀπόλλυται πᾶσα, καὶ κατακλυσμὸς μέλλει γίνεσθαι πάσης τῆς γῆς καὶ ἀπολέσει πάντα ὅσα ἐστὶν [ἐν] αὐτῇ.

3. καὶ δίδαξον αὐτὸν ὅπως ἐκφύγῃ, καὶ μενεῖ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς πά-σας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.

4. Καὶ τῷ Ῥαφαὴλ εἶπεν Δῆσον τὸν Ἀζαὴλ ποσὶν καὶ χερσίν, καὶ βάλε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος, καὶ ἄνοιξον τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ Δαδουὴλ κἀκεῖ βάλε αὐτόν,

Ο Οὐ[ρι]ὴλ αναφέρεται στο κεφάλαιο 9 στίχος 1 με τον Μιχαήλ, Ραφαήλ και Γαβριήλ να κοιτάζουν από τον ουρανό κάτω στη γη. Έτσι, ο Οὐ[ρι]ὴλ είναι προφανώς ένας άγγελος που υποτίθεται ότι είπε στο Νώε για τον ερχόμενο κατακλυσμό.

Ο πραγματικός Ενώχ, βέβαια, δεν ήξερε τίποτα απ’ όλα αυτά, γιατί είχε αρπαχτεί 65 χρόνια πριν καν υπάρξει ο Νώε!

Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτή η ιστορική ενότητα υποτίθεται ότι είναι προφητική, αλλά δεν είναι γραμμένη προφητικά. Είναι γραμμένη ιστορικά («Καὶ ἐγένετο οὗ ἂν ἐπληθύνθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐγεννήθησαν θυγατέρες ὡραῖαι καὶ καλαί» είναι αόριστος χρόνος).

Το πρώτο μέρος του βιβλίου του Ενώχ είναι πράγματι γραμμένο προφητικά (π.χ. 1:3 «καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἅγιός μου ὁ μέγας…»). Αλλά αυτή η ενότητα, από το κεφάλαιο 6 μέχρι το πρώτο μέρος του κεφαλαίου 10, δεν είναι.

Παρόλα αυτά, «το βιβλίο του Ενώχ» υποδηλώνει ότι ο Ενώχ πήρε αυτές τις πληροφορίες, αφού μετετέθη, όπως λέει το κεφάλαιο 12:1-2

1. Πρὸ τούτων τῶν λόγων ἐλήμφθη Ἑνώχ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων ἔγνω
ποῦ ἐλήμφθη καὶ ποῦ ἐστιν καὶ τί ἐγένετο αὐτῷ.

2. καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐγρηγόρων, καὶ μετὰ τῶν ἁγίων αἱ ἡμέραι αὐτοῦ.

Έτσι λοιπόν, ο Ενώχ δεν βρίσκεται στη γη, αλλά το βιβλίο του, με ιστορικές πληροφορίες γεγονότων που συνέβησαν μετά τη μετάθεσή του, με κάποιο τρόπο βρίσκεται στη γη!

Ο λόγος του Θεού λέει:

Γέν.ε:24 Και περιεπάτησεν ο Ενώχ μετά του Θεού, και δεν ευρίσκετο πλέον· διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός.

Η Βίβλος λέει ότι ο Ενώχ μετατέθηκε, δεν ήταν πλέον στη γη. Το «βιβλίο του Ενώχ» ισχυρίζεται ότι ήταν.

III. Ο Ενώχ βρέθηκε, όταν η Γραφή λέει ότι δεν ευρίσκετο πλέον

Εβρ.ια:5 Διά πίστεως μετετέθη ο Ενώχ, διά να μη ίδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός· επειδή προ της μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν·

Η Γραφή είναι σαφής. Δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο Ενώχ δεν ήταν στη γη, και ότι δεν βρέθηκε. Αυτό το πλαστό βιβλίο του Ενώχ, αξιώνει τόσο ότι ήταν όσο και ότι βρέθηκε.

Προς στο τέλος του βιβλίου, στο κεφάλαιο 106 αναφέρεται μια απίθανη ιστορία για τον Λάμεχ και τον γιο του Νώε.

Και μετά από μερικές ημέρες ο γιος μου Μαθουσάλα πήρε μια γυναίκα για τον γιο του Λάμεχ, και αυτή έμεινε έγκυος από αυτόν και γέννησε έναν γιο. Το σώμα του ήταν λευκό σαν το χιόνι και κόκκινο όπως ένα ανθισμένο τριαντάφυλλο. Τα μαλλιά του κεφαλιού του και οι μακροί βόστρυχοι του ήταν λευκοί σαν μαλλί και τα μάτια του, όμορφα. Και όταν άνοιγε τα μάτια του, φώτιζε ολόκληρο το σπίτι σαν τον ήλιο, και ολόκληρο το σπίτι ήταν πολύ φωτεινό. Αμέσως μετά σηκώθηκε στα χέρια της μαίας, άνοιξε το στόμα του και συνομίλησαν με τον Κύριο της δικαιοσύνης. Και ο πατέρας του Λάμεχ φοβήθηκε γι’ αυτόν, έφυγε και πήγε στον πατέρα του τον Μαθουσάλα. Και του είπε: «απέκτησα ένα περίεργο γιο, διαφορετικό, δεν μοιάζει με τους ανθρώπους, μοιάζει με τους γιους του Θεού στον ουρανό, η φύση του είναι διαφορετική δεν είναι σαν κι εμάς, τα μάτια του είναι σαν τις ακτίνες του ήλιου και το πρόσωπό του είναι λαμπρό. Μου φαίνεται ότι δεν είναι δικός μου αλλά είναι από τους αγγέλους, και φοβάμαι ότι στις μέρες του ένα θαύμα μπορεί να συμβεί επάνω στη γη. Και τώρα, πατέρα μου, είμαι εδώ για να σε παρακαλέσω, και να σε ικετεύσω να πας στον Ενώχ, τον πατέρα μας, και να μάθεις από αυτόν την αλήθεια, γιατί η θέση του είναι μεταξύ των αγγέλων». Και όταν ο Μαθουσάλα άκουσε τα λόγια του γιου του, ήρθε σε μένα στα πέρατα της γης, γιατί είχε ακούσει ότι ήμουν εκεί, και φώναξε δυνατά, και άκουσα τη φωνή του και ήρθα σ’ αυτόν. Και του είπα, «Ιδού, εδώ είμαι εγώ, γιε μου, γιατί εσύ ήρθες σε μένα;» (106:1-9).

Ακόμη και αν λέει ότι «ο τόπος κατοίκησης του Ενώχ είναι μεταξύ των αγγέλων», παρόλα αυτά, ο Μαθουσάλα βρίσκει τον πατέρα του «στα πέρατα της γης.» Αυτό είναι τελείως αντίθετο με το Βιβλικό κείμενο (Γένεση ε:24, Εβρ.ια:5).

Μερικά εδάφια μετά από το παραπάνω απόσπασμα, ο περίεργος γιος που γέννησε ο Λάμεχ προσδιορίζεται σαν ο Νώε (δες στίχο 18), και στο επόμενο κεφάλαιο αυτό το στοιχείο αναγνώρισης του Νώε έρχεται ακόμα πιο πολύ κόντρα στο λόγο του Θεού.

Λέει:

Και όταν Μαθουσάλα άκουσε τα λόγια του πατέρα του Ενώχ – γιατί του είχε δείξει τα πάντα εν κρυπτώ – επέστρεψε και (τους) έδειξε σ’ αυτόν και έδωσε σ’ αυτό το παιδί το όνομα Νώε, γιατί αυτός θα ανακουφίσει τη γη μετά από την καταστροφή. (107:3)

Θα ανακουφίσει τη γη; Ποια γη; Τα πάντα στη γη είναι κατεστραμμένα. «ο τότε κόσμος απωλέσθη» (Β’ Πέτρου γ:6).

Στη Γένεση ε:29 ο λόγος του Θεού μας δίνει την έννοια του ονόματος του Νώε, και δεν είναι ό, τι ισχυρίζεται «το βιβλίο του Ενώχ».

και εκάλεσε το όνομα αυτού Νώε, λέγων, Ούτος θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών, και από του μόχθου των χειρών ημών, εξ αιτίας της γης την οποίαν κατηράσθη ο Κύριος.

Αλλά θα συνεχίσουμε…